Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury

Aktualności | 2008-02-07 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE

O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury.

Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza:

1.Rodzaj zadania
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie gminy Tuplice w 2008 r.
Zadanie polegać ma m.in. na organizowaniu imprez, zawodów i turniejów przeznaczonych dla mieszkańców gminy, imprez kulturalno-rekreacyjnych, organizacji i koordynacji działań mających na celu rozwój zespołów ludowych, upowszechniania i promocji rodzimej twórczości kulturalnej.
Do zadania należeć będzie również bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 30.000. zł

3.Zasady przyznawania dotacji :
Dotacja zostanie przyznana na podstawie zasad określonych w ustawie o działalnośći pożytku publicznego i wolontariacie.

4.Terminy i warunki realizacji zadania :
a)zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2008r.,
b)warunkiem realizacji zadania jest spełnienie wymagań ustawowych przez organizację a także podpisanie umowy z gminą ,
c)do realizacji zadania gmina nieodpłatnie użyczy boiska i szatni dla sportowców .

5.Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 07.03.2008 r. w Urzędzie Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice

6.Termin, tryb i kryteria dokonywania wyboru ofert:
Oferty zostaną wybrane w terminie 7 dni od daty upływu terminu ich składania .
Oferty będą wybierane na podstawie kryteriów :
a) zapewnienia wysokiej jakości wykonania zadania ,
b)wielkości oraz kalkulacji środków z dotacji na realizację zadania ,
c)zaangażowania środków własnych lub z innych źródeł na realizację zadania ,
d)oceny możliwości realizacji zadania przez organizację ,
e)dotychczasowej działalności organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.

7.Zrealizowane przez organ administracji publicznej zadania publiczne w roku poprzednim z udziałem organizacji pozarządowych :
Klub sportowy Tupliczanka Tuplice 20.000 zł
8. Oferta powinna być złozona zgodnie ze wzorem okreslonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr. 264 poz. 2207 ).