Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Aktualności - archiwum

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 318.000 zł”

Aktualności | 2007-08-29 | Publikujący: BIP - Tuplice

Znak sprawy: S.3410-3/2007
Tuplice, 24 sierpnia 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER 07/1331
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 318.000 zł”
1) Rodzaj zamówienia – Usługi
2). Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych
3).Ogłoszenie zamieszczone zostało na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 124449-2007, na stronie internetowej zamawiającego www.tuplice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27
4).Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika (CPV): 66130000-0
I.ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Gminy Tuplice
Ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice
tel. (068) 362 57 20, fax (068) 362 57 21,
e-mail gmina@tuplice.pl

II. Osoba upoważniona do kontaktów:
Aneta Kamińska-Preneta
e-mail: akp@tuplice.pl
Telefon: 068 362 57 24
Fax: 068 362 57 21
III. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 318.000 zł” o następującej charakterystyce:
1.Kwota kredytu 318.000,00 zł;
2.Cel: Kredyt przeznaczony na sfinansowanie wydatków, które nie znalazły pokrycia w dochodach budżetu Gminy Tuplice;
3.Okres kredytowania 65 miesięcy licząc od daty wypłaty kredytu tj. od sierpnia 2007 r. do grudnia 2012r.;
4.Karencja spłaty kapitału Kredytu do grudnia 2007 r.
5.Wypłata kredytu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2007 r.;
6.Spłata kapitału kredytu będzie następowała miesięcznie w równych 60 ratach od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. z dochodów własnych na koniec każdego miesiąca. Spłata odsetek następowała będzie miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu;
7.Koszty obsługi kredytu (cenę oferowaną Co) stanowią:
a.Prowizja przygotowawcza: zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp) w wysokości nie przekraczającej 0,50 % kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą (Pp) w wysokości wyższej niż 0,50 % kwoty kredytu, będą odrzucone;
b.Oprocentowanie kredytu: oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, ustalone w oparciu o WIBOR 1M., powiększony lub pomniejszony o marżę „mz” wykonawcy, stałą w okresie spłaty kredytowania (obowiązywania umowy);
c. Suma opłat i prowizji bankowych: suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku – wykonawcy.
8.Zabezpieczenie: weksel in blanco
IV. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu
cena oferty wybranej: 44.798,25 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł 25/100 )
V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
1)Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Zielona góra
2)kod, miejscowość: 65-058 Zielona Góra
3)ulica, nr budynku: ul. Kupiecka 32c