Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Aktualności - archiwum

Nabór na stanowisko pracy "stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy i zamówień publicznych"

Aktualności | 2006-03-29 | Publikujący: BIP - Tuplice

Wójt Gminy Tuplice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
„stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy i zamówień publicznych”


1.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
a) wymagane kwalifikacje - wykształcenie wyższe techniczne, wyższe magisterskie lub średnie z minimum dwuletnim stażem pracy
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność,
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
b) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
c) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.

3. Zakres odpowiedzialności:
a) znajomość funduszy strukturalnych UE,
b) zasady prawidłowego składania wniosków,
c) promowanie gminy, jej walorów turystyczno - przyrodniczych na terenie kraju i poza jego granicami w celu pozyskiwania ofert inwestycyjnych.
d) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

4. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin - do dnia 14.04.2006r.
b) sposób składania: w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy
urzędu lub listem poleconym.
c) miejsce:

Urząd Gminy

68-219 Tuplice

ul. Mickiewicza 27.

I piętro, pokój nr 14 (sekretariat).
jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie
" Nabór do pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy".

6. Dodatkowe informacje:
a) kontakt z Urzędem Gminy Tuplice tel. 068 - 362-57-20.
b) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane,
c) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się na rozmowę kwalifikacyjną zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG (www.tuplice.pl)
d) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
e) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną odesłane pocztą.