Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Przetargi

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny ogłasza przetarg na dostawę opału w 2010r.

Przetargi | 2009-11-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

Gminny Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół w Tuplicach

ul. Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

tel: 068 362 57 31 fax 068 362 57 21

e-mail gzeas@tuplice.pl

928-17-71-566

 

 

 

 

Tuplice, dn. 03 listopada 2009 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 31 , fax (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl, www.tuplice.pl, reprezentowany przez Kierownika GZEAS – Kazimierę Kloc.

 

  1. Określenie trybu zamówienia

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami);

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 29 – 46 Prawa zamówień publicznych;

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części '' specyfikacją'';

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U

Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te

dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605Z 2006 r. ze zmianami),

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych ( Dz. U. Nr 241 poz. 1763 z 2007 r.).

 

  1. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ

 

http://bazagmin.pl/bip_tuplice/wiadomości/lista/7/przetargi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia , z podaniem informacji składania ofert

częściowych .

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa opału:

  1. Węgiel kamienny o wartości opałowej 29 600 w ilości 30 ton,

  2. Miał węglowy o wartości opałowej 25 000 w ilości 160 ton.

 

dla następujących jednostek oświatowych:

 

- Zespół Szkół w Tuplicach ul. Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice – w ilości :

miał węglowy – 120 ton, węgiel kamienny – 20 ton,

- Samorządowe Przedszkole w Tuplicach ul. Kopernika 3, 68-219 Tuplice – w ilości:

miał węglowy – 40 ton, węgiel kamienny 10 ton.

 

Zamówienie określające ilości opału złożone telefonicznie lub pisemnie będzie realizowane

sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia złożenia

zamówienia. Dostawa będzie odbywała się partiami po około 5 ton (węgiel) , około 10 ton ( miał

węglowy).

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

 

6. Termin wykonania zamówienia.

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e) wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia,

f) w przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia , albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

g) jeżeli oferta wspólna wykonawców zostanie wybrana , zamawiający może żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą '' spełnia-nie spełnia''

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż wyżej wymienione warunki są przez wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

  1. Informacja na temat wadium

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium

 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium oceny:

Cena 100 %

 

10. Miejsce i termin składania ofert.

 

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tuplicach , ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice , pokój nr 1.

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2009 r. o godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2009 r. o godz. 11:00.

 

 

11. Termin związania ofertą

 

1. Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni , przy czym bieg tego terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

3. O zawieszeniu biegu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 

 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz

z adresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna .

 

Nie dotyczy

 

Załączniki