Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Przetargi

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg nieograniczony na remont i modernizację obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach.

Przetargi | 2009-08-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy Tuplice

ul. Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

tel: (068) 362 57 20, (068) 362 57 21

e-mail gmina@tuplice.pl

NIP 928-11-15-460

 

 

 

Tuplice, dn. 26 .08.2009 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

 

 

Urząd Gminy w Tuplicach , mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice , tel: (068) 362 57 20, fax: (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl, www.tuplice.pl reprezentowany przez Anitę Staszkowian – Wójta Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy.

 

2. Określenie trybu zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest

  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami)

 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

 3. Podstawą prawną udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawa zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

 4. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej treści '' specyfikacją '' jest:

  a) ustawa z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

  b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 , poz. 605

  z 2006 r. ze zmianami).

  c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.

  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 241 poz. 1763

  z 2007 r.)

 

 1. Adres strony internetowej , na której będzie zamieszczona SIWZ.

 

http://new.bazagmin.pl/bip_tuplice

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia , z podaniem

  informacji o składaniu ofert częściowych.

 

  Przedmiotem zamówienia jest: '' Remont i modernizacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury

  w Tuplicach'' . Zadanie obejmuje następujące prace:

  1. Roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podwieszanego sufitu w sali, przebudowa węzłów sanitarnych wraz

  z ułożeniem nowej glazury oraz posadzek, docieplenie stropodachu

  z pokryciem papą termozgrzewalną, oraz wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wymiana podłóg parkietowych, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, rozebranie starej posadzki wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz położenie płytek ceramicznych na tarasie.

  2) Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. : wymiana instalacji wodociągowej i częściowo kanalizacyjnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych.

  3) Roboty instalacyjne elektryczne: częściowa wymiana instalacji elektrycznej , oraz montaż opraw oświetleniowych, jarzeniowych wbudowanych w sufit podwieszany.

  Szczegółowy zakres prac zgodnie z książką przedmiarów robót stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia

 

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie

do 10 czerwca 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze

zmianami) oraz niniejszej specyfikacji ;

  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą

  '' spełnia-nie spełnia'' , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

  i oświadczeniach składających się na ofertę wymagane od wykonawców

  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  wyszczególnionych w punkcie X. SIWZ.

  Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż wyżej wymienione warunki są przez wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

8. Informacja na temat wadium.

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium.

 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki