Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty

Konkurs na stanowisko: Kierownik Biura LGD - „ Grupa Łużycka”.

Komunikaty | 2009-08-18 | Publikujący: Trzebiel

Konkurs na stanowisko: Kierownik  Biura LGD - „ Grupa Łużycka".

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka" ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik  Biura Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka"

Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka" w Lubsku

ul. Bohaterów 2

1. Wymagania konieczne:

1.      Wykształcenie wyższe

2.      Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

3.      Biegła znajomość obsługi komputera

4.      Prawo jazdy kat. B

5.      Zdolność do czynności prawnych

6.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku pracy

2.      Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.

3.      Miejsce zamieszkania, pracy, działalności na obszarze LGD

4.      Dyspozycyjność

5.      Dobra organizacja czasu pracy i samodzielność w podejmowaniu decyzji

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Kierownika biura LGD „ Grupa Łużycka" obejmuje w szczególności:

1.      Koordynowanie pracą biura LGD w tym w zakresie terminowego, należytego i rzetelnego wykonywania zadań,

2.      Przygotowanie i składanie wniosków oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach programów unijnych,

3.      Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, od chwili przygotowania wniosku do pełnego ich rozliczenia,

4.      Monitorowanie terminów naboru wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy oraz zgłębianie przepisów i wiadomości związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz prawa unijnego.

5.      Sporządzanie sprawozdań,

6.      Uczestniczenie w szkoleniach związanych z problematyką pozyskiwania funduszy unijnych,

7.      Prowadzenie spraw kadrowych,

8.      Współpraca z biurem rachunkowym,

9.      Sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami stowarzyszenia  w ramach jego umocowania ,

10.  Organizacja spotkań oraz czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem ( przygotowanie programów spotkań, przygotowanie i dystrybucja materiałów, przygotowanie miejsca spotkania),

11.  Obsługa Rady Stowarzyszenia,

12.  Przygotowanie projektów uchwał w zakresie realizowanych zadań,

13.  Współpraca z mediami,

14.  Organizowanie współpracy z lokalnymi społecznościami wykonywanie zadań powierzanych przez Zarząd, Radę i Walne Zebranie Członków

15.  Pełnienie funkcji koordynatora projektów współpracy

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      List motywacyjny

2)      Życiorys

3)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4)      Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura LGD „ Grupa Łużycka" " w terminie do dnia 28.08.2009r. do godz. 15-tej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lubsko  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Lubsko;  Plac Wolności 1; 68-300 Lubsko;

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania - „Grupa Łużycka" oraz w Biuletynach Informacji Publicznej członkowskich gmin..

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                            Prezes stowarzyszenia LGD „Grupa Łużycka"

                                                          ( - )Helena Miklaszewska

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych  w zakresie Odnowy Wsi i Małych projektów.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka" ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista d.s funduszy unijnych  w zakresie Odnowy Wsi i Małych projektów.

Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka" Lubsku, ul Bohaterów 2

1. Wymagania konieczne:

1.      Wykształcenie wyższe

2.      Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych

3.      Zdolność do czynności prawnych

4.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie w przygotowaniu w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

2.      Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej.

3.      Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.

4.      Miejsce zamieszkania, pracy, działalności na obszarze LGD

5.      Dyspozycyjność

6.      Prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pracownika biurowego/ referenta LGD Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka" obejmuje w szczególności:

1.      Realizacja projektów współpracy.

2.      Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

3.      Kompleksowa obsługa  potencjalnych beneficjentów w zakresie  operacji: Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty.

4.      Obsługa posiedzeń organów statutowych LGD.

5.      Prowadzenie sekretariatu Biura

6.      Udzielanie informacji o działalności LGD - telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu.

7.      Obsługa imprez wewnętrznych - spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.

8.      Współpraca z biurem rachunkowym przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.

9.      Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD.

 

4. Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      List motywacyjny

2)      Życiorys

3)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4)      Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i o niekaralności

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika biurowego/ referenta Biura LGD „ Grupa Łużycka" " w terminie do dnia 28.08.2009r. do godz. 15-tej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lubsko lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Lubsko;  Plac Wolności 1; 68-300 Lubsko;

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej internetowej Lokalnej Grupy Działania - „Grupa Łużycka" oraz w Biuletynach  Informacji Publicznej członkowskich gmin.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                Prezes stowarzyszenia LGD „Grupa Łużycka"

                                                                              ( - )Helena Miklaszewska