Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach w roku szkolnym 2007-2008”

Aktualności | 2008-04-25 | Publikujący: BIP - Tuplice

 

Znak sprawy: S.3410-1/2008

Tuplice, 25 kwietnia 2008r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach w roku szkolnym 2007-2008”

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2008 r. o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie o którym mowa powyżej. W związku z powyższym przesyłamy Państwu zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informację o wyborze oferty.

1.

Zamawiający:

1) pełna nazwa Zamawiającego: Urząd Gminy Tuplice

2) kod, miejscowość, województwo: 68-219 Tuplice, lubuskie

3) ulica, nr budynku: Mickiewicza 27

4) nr tel., faks: 068 362-57-20, 068 362-57-21

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach w roku szkolnym 2007-2008”

1) Rodzaj zamówienia – Usługi

2) Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzono w trybie: przetarg

nieograniczony na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Zamówienie zamieszczone zostało na portalu internetowym UZP pod nr 75945-2008 oraz na stronie Zamawiającego www.tuplice.pl i Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tuplicach,przy ul. Mickiewicza 27

3.

Dane o wykonawcach i ofertach:

1) liczba złożonych ofert: 1

2) liczba wykluczonych wykonawców: 0

3) liczba ofert odrzuconych: 0

4.

Ceny ofert:

1) cena najkorzystniejszej oferty: 10.700,00 zł

5.

Za najkorzystniejszą pod względem ceny wybrano ofertę:

  1. Firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej S.A

  2. kod, miejscowość: 68-200 Żary

  3. ulica, nr budynku: ul. Okrzei 31-33

  4. cena oferty wybranej:10.700,00 zł (słownie dziesięć tysięcy siedemset zł 00/100) brutto

UZASADNIENIE:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył wymagane w SIWZ dokumenty oraz zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą cenę

 

 

Załączniki