Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Oferty Inwestycyjne

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański 05.07.2010 r.

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

zaprasza

do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości

 

I. Przedmiotem sprzedaży jest  działka niezabudowana  stanowiąca własność Gminy Starogard Gdański zapisana w KW 42091 położona w Linowcu  nr 134/18 o pow. 1,0070 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz. nr 134/19 o wartości 6.839,00 zł ). Cena wywoławcza – 149.036,00 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych   00/100 ) + 22 % Vat od ceny wylicytowanej.

Rokowania na w/w działkę  odbędą  się w dniu 12 sierpnia 2010 r. o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starogard.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z załączonym dowodem wpłaty zaliczki, w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 09.08.2010 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy (p.19 ).

W celu zabezpieczenia kosztów uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 10 % ceny wywoławczej na  konto  Urzędu   Gminy   Starogard    Gdański   Nr 35 83 40 0001 0004 6848 2000 0005 najpóźniej do dnia 09.08.2010 r.

 

II. Przedmiotem sprzedaży są działki niezabudowane stanowiące własność Gminy Starogard Gdański zapisane w KW 42091 położone w Linowcu:

-  nr 134/9 o pow. 6,5765 ha. Cena wywoławcza – 828.000,00 zł ( słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 ) + 22 % Vat od ceny wylicytowanej.

- nr 134/20 o pow. 3,8045 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz. nr 134/19 o wartości 6.839,00 zł ). Cena wywoławcza – 521.217,00 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych   00/100 ) + 22 % Vat od ceny wylicytowanej.

Rokowania na w/w działki  odbędą  się w dniu 16 września 2010 r. o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starogard.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowych nieruchomości winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z załączonym dowodem wpłaty zaliczki, w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 13.09.2010 r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy (p.19 ).

W celu zabezpieczenia kosztów uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej należy wpłacić zaliczkę w wysokości 10 % ceny wywoławczej na  konto  Urzędu   Gminy   Starogard    Gdański   Nr 35 83 40 0001 0004 6848 2000 0005 najpóźniej do dnia 13.09.2010 r.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki stanowią teren rozwojowy o głównej funkcji usługowo – produkcyjnej. Dla działek tych  można ustalić warunki zabudowy dla zabudowy o w/w funkcji w formie decyzji bez konieczności sporządzania planu.

Ustala się termin rozpoczęcia inwestycji w ciągu 3 lat i zakończenia w ciągu 6 lat dla od zawarcia aktu notarialnego sprzedaży z ustanowieniem kary umownej w wysokości ceny ustalonej w przetargu w przypadku nie dotrzymania terminów i z zabezpieczenie hipotecznym płatności tej kary.

1.      Nieruchomości podlegają zbyciu na własność.

2.      Działka nr 134/18 przeznaczona była do zbycia w drodze dwóch przetargów przeprowadzonych w dniach 15.10.2009 r. oraz  15.04.2010 r., a działki nr 134/9 i 134/20 przeznaczone były do zbycia w drodze dwóch przetargów przeprowadzonych w dniach  19.11.2009 r.  i 18.05.2010 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-         imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

-         datę sporządzenia zgłoszenia,

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań o przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-         proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

4.      Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, pokój nr 27 lub telefonicznie 058/ 562 50 67 w. 59.

5.      Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości będzie zaliczona na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

6.      Organizator ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.