Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Przetargi

Wójt Gminiy Tuplice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Przetargi | 2010-01-11 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108),

 

WÓJT GMINY TUPLICE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tuplice, położonej w obrębie miejscowości Tuplice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 398/2 o powierzchni 2130 m2. Nieruchomość ta położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej kilkulokalowej i jednorodzinnej, z dojazdem z centrum Tuplic ulicami Świerczewskiego i Daszyńskiego o nawierzchni asfaltowej oraz drogą wewnętrzna nr 677 o nawierzchni utwardzonej żwirem i żużlem.. Teren obejmujący działkę uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Dla nieruchomości tej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żarach prowadzi księgę wieczystą KW nr 46517.

 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego podtrzymana jest strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 3. Sposób zagospodarowania , zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.820 zł.

 5. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 6. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2982 należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tuplicach lub przelewem na konto PKO BP o/Lubsko nr 60 1020 5460 0000 5702 0006 0491 z dopiskiem: „wadium na działkę nr 398/2, obręb Tuplice” w terminie do dnia 01.02.2010 r. W przypadku wpłaty na konto, wadium należy wpłacić odpowiednio wcześniej, aby w dniu

05.02.2010 r. wpłata widniała na koncie Urzędu pod rygorem odmowy udziału w przetargu.

 1. Osoby przystępujące do przetargu muszą okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Wylicytowana cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.

 2. Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty geodezyjne 750,00 zł i wyceny 250,00 zł w łącznej kwocie 1.000,00 zł

 3. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

 5. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa własności z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

 6. Przetarg odbędzie się w dniu 05 lutego 2010 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27

 7. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa Urzędu Gminy Tuplice, pok. Nr 8,

tel. (0-68) 362-57-28

 1. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Wójt Gminy Tuplice

/-/ Tadeusz Rybak

Tuplice, dnia 04 stycznia 2010 roku

 

Załączniki