Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Przetargi

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg na następujące zadanie: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w latach 2010 – 2011

Przetargi | 2009-12-04 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach

ul. Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

tel: 068 362 57 20, fax 068 362 57 21

e-mail gmina@tuplice.pl

NIP 928-11-15-460

 

 

 

 

Tuplice, dn. 04 grudnia 2009 r.

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

 

Urząd Gminy w Tuplicach mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 20, fax(068) 362 57 21, e-mail gmina@tuplice.pl, www.tuplice.pl, reprezentowany przez Wójt Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy – Panią Anitę Staszkowian.

 

2. Określenie trybu zamówienia

 

  1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ,mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

  1. Podstawą prawną udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawa zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).

  2. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej

w dalszej treści '' specyfikacją'' jest:

a) ustawa z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U.

Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U Nr. 87, poz. 605 z 2006 r. ze zmianami) .

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 241 poz. 1763 z 2007 r. ze zmianami) .

 

3. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ

 

http://new.bazagmin.pl/bip_tuplice

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia , z podaniem informacji o składaniu ofert częściowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującego zadania: '' Dowozy szkolne dzieci

i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w latach 2010 – 2011''

Usługi będą realizowane w okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach tj:

 

Od 1 stycznia 2010 r. do 24 czerwca 2010 r.

 

Kursy ranne

 

Tuplice – Drzeniów- Świbinki - Nowa Rola – Tuplice – liczącej 28 km – 50 dzieci dowożonych.

Tuplice-Chełmica-Tuplice – liczącej 10 km – 26 dzieci dowożonych.

Tuplice-Gręzawa-Łazy-Tuplice – liczącej 8 km – 33 dzieci dowożonych.

 

 

Kursy popołudniowe

 

Tuplice-Grabów-Matuszowice-Drzeniów-Świbinki-Nowa Rola-Grabówek-Gręzawa-Łazy -Tuplice – liczącej 33 km – 108 dzieci ( kurs wykonywany jest 3 razy w związku z czym ilość dzieci jest rozłożona na 3 kursy ) .

 

 

Od 1 września 2010 do 31 grudnia 2010 r.

 

Kursy ranne

 

Tuplice-Drzeniów-Świbinki-Nowa Rola-Tuplice – liczącej 28 km – 45 dzieci dowożonych .

Tuplice-Chełmica-Tuplice – liczącej 10 km – 26 dzieci dowożonych .

Tuplice-Gręzawa-Łazy-Tuplice – liczącej 8 km – 31 dzieci dowożonych.

 

Kursy popołudniowe

 

Tuplice-Grabów-Matuszowice – Drzeniów – Świbinki – Nowa Rola – Grabówek – Gręzawa-Łazy – Tuplice – liczącej 33 km – 100 dzieci dowożonych ( kurs wykonywany jest 3 razy , w związku z czym ilość dzieci jest rozłożona na 3 kursy)

 

Od 01 stycznia 2011 do 24 czerwca 2011 r.

 

Kursy ranne

 

Tuplice-Drzeniów-Świbinki-Nowa Rola-Tuplice – liczącej 28 km – 46 dzieci dowożonych.

Tuplice-Chełmica-Tuplice – liczącej 10 km - 26 dzieci dowożonych.

Tuplice-Gręzawa-Łazy-Tuplice – liczącej 8 km – 31 dzieci dowożonych.

 

 

Kursy popołudniowe

 

Tuplice-Grabów-Matuszowice – Drzeniów – Świbinki – Nowa Rola – Grabówek – Gręzawa-Łazy – Tuplice – liczącej 33 km – 101 dzieci dowożonych ( kurs wykonywany jest 3 razy , w związku z czym ilość dzieci jest rozłożona na 3 kursy)

 

Od 01 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Kursy ranne

 

Tuplice-Drzeniów-Świbinki-Nowa Rola-Tuplice – liczącej 28 km – 41 dzieci dowożonych.

Tuplice-Chełmica-Tuplice – liczącej 10 km -26 dzieci dowożonych.

Tuplice-Gręzawa-Łazy-Tuplice – liczącej 8 km – 31 dzieci dowożonych.

 

 

Kursy popołudniowe

 

Tuplice-Grabów-Matuszowice – Drzeniów – Świbinki – Nowa Rola – Grabówek – Gręzawa-Łazy – Tuplice – liczącej 33 km - 90 dzieci dowożonych ( kurs wykonywany jest 3 razy , w związku z czym ilość dzieci jest rozłożona na 3 kursy)

 

Ponadto dwa razy w miesiącu autobus będzie wykonywał dodatkowy kurs w następujących dniach :poniedziałek, wtorek, czwartek , w łącznej ilości 240 km miesięcznie.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowano do 31 grudnia 2011 r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) oraz niniejszej specyfikacji;

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , oraz prowadzą działalność odpowiadającą rodzajem treści niniejszego zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj:

- wykonawca musi przedstawić referencje o wykonywaniu usługi tj. świadczenia usług dowozów szkolnych,

- wykonawca musi posiadać jeden autobus o ilości miejsc nie mniejszej niż 55 siedzących , oraz jeden autobus zapasowy spełniający takie same warunki, pojazdy muszą mieć ważne polisy ubezpieczeniowe oc i nw oraz badania techniczne. W przypadku awarii autobusu , drugi zastępczy będzie podstawiony w ciągu godziny,

  • wykonawca musi dysponować ilością przynajmniej dwóch kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia , przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji , lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby.

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą '' spełnia-nie spełnia''

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż wyżej wymienione warunki są przez wykonawcę spełnione. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert zgodnie z art 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

8. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę – wymagane od Wykonawców w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia , że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda , w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę , następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 – wg wzoru jak

w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie , w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające potwierdzenie , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, bądź też zaświadczenie , że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Ubezpieczeń Społecznych , zawierające potwierdzenie , że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź też zaświadczenie , że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług odpowiadających rodzajem treści niniejszego zamówienia według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

6. Dokumenty zawierające wykaz posiadanego sprzętu i osób niezbędnych do wykonania zamówienia oraz kserokopie dokumentów potwierdzających badania techniczne i ubezpieczenie autobusów oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych lub zaświadczeń kierowców.

7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. Dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

9. Informacja na temat wadium

 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

1. Oferty ważne złożone w terminie przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu

i niepodlegających odrzuceniu , będą oceniane ( punktowane) według następujących kryteriów:

 

Cena – kwota ogółem za miesiąc za dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach = 100%

 

2. Liczby punktów , jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełniania kryteriów , będzie obliczona wg następujących zależności:

 

Lc = Comin/Cobad x Kp x Wc

 

Comin – najniższa cena jednostkowa brutto oferowana spośród ofert nieodrzuconych.

Cobad – cena jednostkowa oferty badanej.

Kp – współczynnik proporcjonalności , równy 100.

Wc – waga ( znaczenie) kryterium ceny, równa 100 %

 

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z wzorem określonym w pkt. 2

 

4. W wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy.

 

11. Miejsce i termin składania ofert.

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ opakowaniu , w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Gminy Tuplice

ul. Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

 

 

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na : '' Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w latach 2010-2011'' nie otwierać przed 15 grudnia 2009 r.

2. Oferty należy złożyć w: siedzibie Zamówień tj. Urząd Gminy Tuplice , 68-219 Tuplice ,

ul. Mickiewicza 27, pokój nr 14.

3. Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2009 r o godz. 10:00 . Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Gminy w Tuplicach , ul. Mickiewicza 27, pokój Nr 6.

5. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób , że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imę osoby przyjmującej , oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samy zasadom, co składanie ofert pierwotnych , przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem ''ZMIANA OFERTY''

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania . Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.

 

 

 

 

 

12. Termin związania ofertą.

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz

z adresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Nie dotyczy

 

 

 

Podpis Zamawiającego

 

Załączniki