żarski - Powiat ziemski - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/zarski

Komunikaty

Wyciąg z protokołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach

Komunikaty | 2009-05-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

Wyciąg z protokołu

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach

 

Dnia 25.05.2009r. w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Tuplicach w/w komisja w składzie:

 

  1. Sylwester Ksiuk – z-ca przewodniczącego Komisji

  2. Anna Medwediuk – członek

  3. Mirosława Kromp – członek

  4. Andrzej Deszczyński – członek

  5. Maria Witka – członek

dokonała otwarcia złożonych w wyniku ogłoszonego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach w dniu 13.05.2009r.

ofert na obsługę gastronomiczną festynu „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Tuplice 2009”

W wyniku wyżej wymienionego ogłoszenia do Urzędu Gminy w Tuplicach wpłynęły 2 oferty, w tym:

1. Oferta nr 1 Andrzej Haracz – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe -”ADH”

Andrzej Haracz Trzebiel

 

2. Oferta nr 2 Elżbieta Januszkiewicz – Kawiarnia Emocja Lubsko

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach dokonała sprawdzenia ofert stwierdzając, że :

a) obie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie tj. do 25.05.2009r.

w sposób wymagany w ogłoszeniu,

b) oferta nr 1 spełniała wymogi formalne i podlegała dalszemu rozpatrzeniu

c) oferta nr 2 nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt, że oferta nie zawierała

kserokopii wymaganych prawem zezwoleń związanych z rodzajem prowadzonej działalności, więc wymóg formalny oferty nie został spełniony.

 

Zważywszy powyższe Komisja wybrała ofertę nr 1.

Na tym Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach swoją pracę zakończyła i protokół podpisała.