Bazagmin.pl

Inwestycje

ZADANIA INWESTYCYJNE

REALIZOWANE W MINIONEJ KADENCJI RADY GMINY


W latach 1998-2001 na terenie gminy zrealizowano takie inwestycje jak:
- kontynuacja zaopatrzenia ludności w wodę z ujęcia gminnego
- rozpoczęcie budowy oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Lipa i Zaklików
- rozpoczęcie budowy Domu Sołeckiego w miejscowości Kolonia Łysaków
- kontynuacja budowy Domu Sołeckiego w Zdziechowicach
- gazyfikacjia miejscowości Zdziechowice Pierwsze i Drugie
- modernizacja szkół w Zaklikowie i Zdziechowicach
- zakup budynku oraz modernizacja z przeznaczeniem na przedszkole w Lipie oraz na świetlicę wiejską
- udział gminy w modernizacji oświetleń dróg i ulic
- remonty i modernizację dróg gminnych
- współudział środków gminy w budowie chodników miejscowości Zaklikow i Zdziechowice
Ponadto gmina posiada:
Opracowaną „ Strategię Rozwoju Gminy „ „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego"

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Zaklikowie

 

Budowa oczyszczalni ścieków w Lipie

 


INFORMACJA
z realizacji zadań w zakresie inwestycji w 2004 roku na terenie Gminy Zaklików.

KANALIZACJA

1. W 2004 roku kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaklików wykonano etap III cz. 1, który obejmował
- długość sieci 5612 mb
- długość przykanalików - 3031mb co odpowiada 161 szt.
- przepompownie ścieków - 3 szt.
- Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.256.106 zł, brutto - w tym dotacja z funduszu SAPARD - 878.269 zł. Złożony został wniosek o płatność.
2. W 2004 roku kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa wykonano etap III cz. 1 - zakres zadania
- długość sieci - 5840
- długość przykanalików - 4083 mb co odpowiada 147 szt.
- podłączono trzy bloki Spółdzielni mieszkaniowej - 29 mieszkań.
- przepompownie ścieków - 1 szt.
- wartość zadania po przetargu wyniosła 910.049 zł. brutto - w tym dotacja z funduszu SAPARD - 636.125 zł. Został złożony wniosek o płatność.
3. Z oszczędności przetargowych wykonano etap III cz. 2 kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie - zakres zadania
- długość sieci - 1853 mb
- długość przykanalików - 1136 mb co odpowiada 72 szt.
- wartość zadania brutto 288.579 zł.
4. Z oszczędności przetargowych wykonano etap III cz. 2 kanalizacji sanitarnej w Lipie - zakres zadania
- długość sieci - 1478 mb
- długość przykanalików - 1330 mb co odpowiada 42 szt.
- wartość zadania brutto 206.082 zł.

WODOCIĄGI I STUDNIE

5. Opracowano dokumentację i rozpoczęto realizację budowy wodociągu Antoniówka - Dąbrowa - Łysaków. W 2004 roku zrealizowano I etap o długości 1570 mb w kierunku Antoniówki (włączenie w Zdziechowicach ). Wartość zadania 128.402 zł.
6. Opracowano dokumentację na wykonanie sieci wodociągowej w Zaklikowie cz. Ulicy Zachodniej
7. Wybudowano studnie w miejscowości Zdziechowice Drugie - radna Góra dla potrzeb zasilania wodociągu gminnego oraz podłączenie do sieci Radnej Góry i części gospodarstw w Zdziechowicach Drugich. Wartość zadania 24.000 zł.

ZALEW

8. Pogłębiono dno zalewu w Zaklikowie wraz z wykonaniem grobli do wysepki - wartość zadania 44.000 zł. z tego Gmina pokryła koszt 24.000 zł. a 20.000 zł pochodzi od Zakładu Usług Komunalnych w Zaklikowie.

 

CHODNIKI I DROGI

9. Wykonano remont chodników kostką brukową w Zaklikowie - Plac Sienkiewicza strona południowa i wschodnia, połączenie ulicy Wesołej z Piłsudskiego i Piłsudskiego ze Słubickiego:
- długość chodnika 302 mb
- wartość zadania 55.650 zł
10. Współfinansowano:
a) remont chodników oraz z modernizacją zakrętu przy ulicy Rozwadowskiej w Zaklikowie przy drodze wojewódzkiej :
- długość odcinka 236 mb
- wartość zadania 54.251 zł w tym środki gminy 20.000 zł.
b) w miejscowości Lipa
- długość odcinka 156 mb
- wartość zadania 37.765 zł w tym środki gminy 20.000 zł.
11. Współfinansowano budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Zdziechowice
- długość odcinka 110 mb
- wartość zadania 39.952 zł w tym środki gminy 20.000 zł.
12. Współfinansowano remont dróg powiatowych masą asfaltową
a) droga Zdziechowice - Stare Baraki
- wartość wykonanych robót 46.586 zł w tym środki gminy 20.000 zł.
b) droga Zdziechowice - Potoczek
- wartość wykonanych robót 30.756 zł w tym środki gminy 18.000 zł
c) droga Lipa Gielnia
- wartość wykonanych robót 24.774 zł w tym środki gminy 10.000 zł
13. Wykonano remont dróg gminnych poprzez dowiezienie kruszywa z HSW Loresta
- w miejscowości Zdziechowice Pierwsze - wartość zadania 10.177 zł
- w miejscowości Zaklików po przeprowadzonej kanalizacji dokonano remontu ulicy Zamkowej poprzez nawiezienie kruszywa z HSW Loresta oraz z kopalni dolomitu w Sandomierzu - wartość zadania 24.000 zł.
- w miejscowości Zdziechowice Drugie - wartość zadania 10.673 zł
- w miejscowości Lipa - wartość zadania 12.198 zł
- w miejscowości Kolonia Łysaków - wartość zadania 7.604 zł
14. Wykonano remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Józefów i Nowe Baraki - wartość zadania 34.000 zł. - w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie 17.000 zł.

POZOSTAŁE INWESTYCJE

15. Wykonano kanalizację deszczową na części ulicy Piłsudskiego w Zaklikowi - koszt inwestycji - 31.500 zł.
16. Wykonano zadaszenie na studni głębinowej w miejscowości Zaklików na Placu Sienkiewicza.
17. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości:
- Zdziechowice Drugie - 4 lampy
- Zdziechowice Pierwsze - 1 lampa
- Lipa - 6 lamp
- Koszt oświetlenia wyniósł - 25.668 zł
18. Dokończono remont dachu na budynku po Szkole Podstawowej w Goliszowcu wraz z wymianą części okien na wartość - 10.039 zł
19. Zakupiono część wyposażenia do budynku Sołeckiego w Kololonii Łysaków na kwotę - 2.680 zł.
20. Wybudowano przystanek PKS w miejscowości Łysaków - koszt inwestycji 2.000 zł.
21. Wykonano remont mostu na rzece Sanna w miejscowości Irena - koszt inwestycji 30.107 zł - Nadleśnictwo Gościeradów przekazało na budowę 4.500 zł.

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

22. Wykonano remont w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zdziechowice polegający na wymianie instalacji elektrycznej, ułożeniu płytek i malowaniu w piwnicach, pomieszczeniu socjalnym za kwotę 4552 zł.

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

23. Zespół Szkół w Lipie otrzymał Dotację z Funduszu Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na wymianę stolarki okiennej wartość inwestycji - 3.759 zł.
24. Zespół Szkół w Lipie otrzymał dofinansowanie na adaptację pomieszczenia - gabinet lekarski dla szkoły podstawowej w wysokości.
25. Zespół Szkół w Zdziechowicach na wniosek złożony do MENiS o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w 2003 r. z tytułów remontów otrzymał na przełomie 2003/2004 roku dotację na remont dachu w wysokości 84.000 zł.
26. Zespół Szkół w Zdziechowicach na wniosek złożony do MENiS o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w 2004 r. z tytułu doposażenia szkól i placówek oświatowych otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł.

 

 

 

 


Inwestycje w latach 2003 - 2006

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
z kadencji w latach 2002-2006

ROK 2003

DROGI I CHODNIKI

1. Wykonano remont dróg gminnych masą mineralno-asfaltową w miejscowości:

- Dąbrowa o długości 217 mb koszt 28.755 zł.

- Łążek- skrzyżowanie z drogą powiatową oraz 70 mb drogi gminnej- koszt 8.937 zł.

2. Współfinansowano remont masą asfaltową drogi
powiatowej Lipa - Gielnia na odcinku 180 mb, koszt remontu
24.845 zł. w tym gmina przekazała środki w kwocie 10.000 zł. Pozostałą kwotę pokrył Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

3. Dokonano remontu części dróg gminnych kruszywem drogowym. Remont wykonano w miejscach najbardziej zniszczonych, wyrównano nawierzchnię i utwardzono kruszywem. Koszt remontu w poszczególnych miejscowościach wyniósł:
- Karkówka- 10.476 zł,
- Józefów- 8.332 zł,
- Zdziechowice I- 12.707 zł,
- Zdziechowice II- 3.500 zł,
- Zaklików- 23.473 zł,
- Baraki Nowe- wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 500 mb. Położono jedną warstwę kruszywa- koszt 13.188 zł. w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie- 4.200 zł.

4. Przeprowadzono po zaistniałej powodzi remont mostu na rzece Karasiówka w miejscowości Zdziechowice II.

5. Wykonano odwodnienie drogi wojewódzkiej
w miejscowości Zaklików ul. Janowska za kwotę- 6.334 zł.
i w miejscowości Lipa ul. Sandomierska- za kwotę- 7.040 zł. Koszty odwodnienia dróg pokrył Rejon Dróg Wojewódzkich
w Stalowej Woli.

6. Ze środków pomocowych SAPARD wykonano remont masą asfaltową drogi powiatowej Zaklików - Borów
w miejscowości Irena na odcinku 4 400 mb. Ogólny koszt-
1 008.716 zł. w tym środki z SAPARDU w wysokości- 499.859 zł, oraz ze Starostwa w wysokości- 508.857 zł.

7. Wyłożono kostką brukową nawierzchnię placu przy Domu Sołeckim w Zdziechowicach na powierzchni 283 m2. Koszt ogólny- 21.240 zł.

8. Wyłożono kostką brukową chodnik w Zaklikowie na ul. Piłsudskiego- 374 mb za kwotę- 44.219 zł. oraz część chodnika w Rynku- Plac Sienkiewicza strona północna za kwotę- 36.292 zł.

9. Współfinansowano remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zaklikowie przy Placu Sienkiewicza i ulicy Lubelskiej na odcinku 417 mb- koszt remontu 79.987 zł.
w tym gmina przekazała środki w kwocie 40.000 zł.

10. Współfinansowano budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zdziechowicach I na odcinku 233 mb. Koszt budowy- 80.852 zł. w tym gmina przekazała środki w wysokości 40.000 zł.


KANALIZACJA

1. W 2003roku oddano do użytku 2 oczyszczalnie ścieków w Zaklikowie i w Lipie. Koszt budowy oczyszczalni ścieków w Zaklikowie wyniósł 1 900.371 zł., natomiast oczyszczalni ścieków w Lipie -1.426.045 zł w tym pozyskana dotacja z NFOŚ w wysokości 100.000 zł.

2. Został oddany do użytku I etap kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie o długości 5,3 km sieci. Koszt budowy 1.451.032 zł. Wykonano 115 przyłączy domowych. Jednocześnie został rozpoczęty i zakończony II etap kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 5,6 km. Koszt budowy 780.631 zł. w tym dotacja z SAPARD - 240.431 zł . Wykonano 79 przyłączy domowych.

3. Został oddany do użytku I etap kanalizacji sanitarnej w Lipie. Długość wybudowanej sieci to 4,7 km. Koszt zadania 981.124 zł. Wykonano 93 przyłączy domowych. Został rozpoczęty i zakończony II etap budowy o długości 2,2 km sieci za kwotę 253.719 zł. Wykonano 64 przyłączy domowych.


WODOCIĄG

1. Budowa sieci wodociągowej Baraki Stare - Podrów na odcinku 1800 mb za kwotę 102.268 zł. w tym otrzymana dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie -31.700 zł.

OŚWIETLENIE

1. Dokonano wymiany lamp rtęciowych na lampy oświetleniowe w ilości 10 szt. w Karkówce. Koszt wymiany 7.003 zł.

2. W Zdziechowicach założono 3 nowe lampy oświetleniowe oraz położono przewód elektryczny o długości 280 mb. Koszt 11.886 zł.

INNE INWESTYCJE

1. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano dotację w wysokości- 61.600 zł. na dostawę,montaż
i uruchomienie wagi elektronicznej, którą zamontowano na składowisku śmieci w Zaklikowie.

2. Kontynuowano budowę sali zebrań wiejskich w Koloni Łysaków: ułożenie płytek, budowa pieca oraz położenie tynków w pomieszczeniu kuchni za kwotę 15.477 zł.

3. Przeprowadzono remont budynku po byłej szkole
w Goliszowcu . Wymieniono pokrycie dachowe za kwotę
11.275 zł.


ROK 2004


DROGI I CHODNIKI

1. Wykonano remont chodników kostką brukową
w Zaklikowie przy Placu Sienkiewicza strona południowa
i wschodnia, połączenie ulicy Wesołej z Piłsudskiego oraz ul. Piłsudskiego z ul. Słubickiego , długość chodnika 302 mb- koszt remontu - 55.650 zł.

2. Współfinansowano budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zdziechowicach I na odcinku 110 mb. Wartość zadania 39.952 zł. w tym środki gminy- 20.000 zł.

3. Współfinansowano remont chodników z modernizacją zakrętu przy ulicy Rozwadowskiej w Zaklikowie przy drodze wojewódzkiej na odcinku 263 mb. Wartość zadania 54.251 zł
w tym środki gminy- 20.000 zł.
W Lipie na odcinku 236 mb- wartość zadania 37.765 zł.
w tym środki gminy- 20.000 zł.

4. Współfinansowano remont dróg powiatowych masą asfaltową:
- droga Zdziechowice - Baraki Stare na odcinku 300 mb- wartość wykonanych robót 46.586 zł w tym środki gminy- 20.000 zł.
- droga Zdziechowice - Potoczek w msc. Zdziechowice II na odcinku 200 mb- wartość zadania 30.756 zł w tym środki gminy- 18.000 zł.,
- droga Lipa - Gielnia na odcinku 150 mb; wartość zadania 24.774 zł. w tym środki gminy 10.000 zł.

5. Wykonano remont dróg gminnych dowiezionym kruszywem z HSW Lorresta w miejscowościach:
- Zdziechowice I na kwotę- 10.177 zł.,
- Zaklików- po przeprowadzonej kanalizacji utwardzono nawierzchnię ulicy Zamkowej kruszywem z HSW Lorresta oraz Kopalni Dolomitu w Sandomierzu- wartość zadania- 24.000 zł.,
- Zdziechowice II- miejscowe wyrównanie dołów za kwotę- 10.673 zł.,
- Lipa- na odcinku 350 mb za kwotę- 12.198 zł.,
- Kolonia Łysaków- na odcinku 200 mb za kwotę- 7.604 zł.

6. Przeprowadzono remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Józefowie na odcinku 800 mb a w Barakach Nowych- położenie połowy jezdni na odcinku 500 mb. Wartość zadania 34.000 zł. w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie- 17.000 zł.

KANALIZACJA

1. W 2004r kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej
w Zaklikowie. W ramach III etapu części 1 i 2 wykonano
11,6 km. Wykonano 233 przyłączy domowych. Kwota zadania to 1 544.685 zł. w tym dotacja z SAPARD -878.269 zł.

2. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Lipie III etap część 1 i 2. Została wybudowana sieć o długości 12,7 km. Wykonano 189 przyłączy domowych. Koszt zadania
1 116.131 zł., w tym dotacja z SAPARD-636.125 zł.

WODOCIĄG

1. W tym roku uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu - Zdziechowice Antoniówka Dąbrowa, Łysaków. Rozpoczęto I etap budowy o długości 1266 mb . Koszt budowy 128.402 zł.


OŚWIETLENIE

1. W Zaklikowie zamontowano:
- po jednej lampie na ulicy 3-go Maja i ulicy Zamkowej.
Koszt 284 zł.,
- na ulicy Sandomierskiej (w kierunki Ireny) zamontowano
4 lampy oświetleniowe . Koszt 5.095 zł.

2. W Gielni wymieniono 6 sztuk lamp oświetleniowych. Koszt 3.751 zł.

3. W Lipie na ulicy Janowskiej założono 6 szt. lamp oświetleniowych oraz położono przewód elektryczny o długości 349 mb . Koszt 11.634 zł.

4. W Zdziechowicach Pierwszych założono 5 lamp oświetleniowych oraz położono przewód elektryczny o długości 340 mb . Koszt 16.732 zł.


INNE INWESTYCJE

1. Wykonano kanalizację deszczową na części ulicy Piłsudskiego w Zaklikowie- koszt inwestycji- 31.500 zł.

2. Wykonano zadaszenie na studni głębinowej
w miejscowości Zaklików na Placu Sienkiewicza.

3. Wybudowano przystanek PKS w miejscowości Łysaków- koszt inwestycji 2.000 zł.

4. Wykonano remont mostu na rzece Sanna
w miejscowości Irena- koszt inwestycji 30.107 zł. Nadleśnictwo Gościeradów przekazało na budowę 4.500 zł.

5. Kontynuowano budowę Sali Zebrań Wiejskich w Koloni Łysaków. Zakup drzwi oraz wyposażenia za kwotę 2.700 zł.

6. Dokończono wymianę pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Goliszowcu oraz wymieniono okna
w jednej sali. Koszt 10.000 zł.

7. Pogłębiono dno zalewu w Zaklikowie wraz
z wykonaniem grobli do wysepki. Koszt 44.000 zł. w tym środki własne z budżetu gminy- 24.000 zł. i z Zakładu Usług Komunalnych w Zaklikowie 20.000 zł.

8. Zespół Szkół w Lipie otrzymał dotacje z Funduszu Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na wymianę stolarki okiennej. Wartość inwestycji 3.759 zł.

9. Zespół Szkół w Lipie otrzymał dofinansowanie na adaptację pomieszczenia na gabinet lekarski.

10. Zespół Szkół w Zdziechowicach otrzymał dotacje
z MENiS na remont dachu w wysokości 84.000 zł.

11. Zespół Szkół w Zdziechowicach otrzymał dotacje MENiS na doposażenia szkół i placówek oświatowych
w wysokości 10.000 zł.


ROK 2005


DROGI I CHODNIKI

1. Wykonano remont dróg masą mineralno - asfaltową w miejscowościach:
- Łążek- na odcinku 120 mb- 19.559 zł.,
- Dąbrowa- na odcinku 60 mb- koszt 9.909 zł.,
- Zdziechowice I do ujęcia- na odcinku 40 mb -koszt 6.530 zł.,
- Lipa ul. Leśna po kanalizacji- 1008 m2- koszt 50.430 zł.,
- Zdziechowice II (Zespół Szkół) na 200 m2- koszt 6.735 zł.

2. Wykonano remont kruszywem ulic po kanalizacji:
- Zaklików ulice Armii Krajowej, Zamkowa nad łąkami, poprzeczna Zamkowej do Janowskiej, poprzeczna Armii Krajowej do Janowskiej, Kościelna, Kościuszki, Ptasia, Jasna, boczna od Ptasiej, Słoneczna, Ujazdowska, Turystyczna, Lipowa, Leśna, część Piłsudskiego - wartość wykonanych robót- 105.362 zł.,
- Lipa ulice Spacerowa, Kościelna, Wiśniowa, Pocztowa - koszt wykonanych robót- 27.234 zł.,
- Łysaków- na odcinku na długości 370 mb-koszt 9.138 zł.,
- Karkówka- największe doły do drogi do ujęcia i k/stacji kolejowej- koszt 11.118 zł.,
- Zdziechowice II- droga na Skoropycz i Szelinę- najbardziej zniszczone odcinki oraz droga obok stadionu- koszt 6.523 zł.,
- Baraki Nowe- droga od strony Baraków Nowych do Starych na odcinku 350 mb- koszt 6.142 zł.,
- Zdziechowice- Radna Góra- na odcinku 390 mb- koszt 5.748zł.

3. Wykonano remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Józefów na odcinku 525 mb- koszt 18.964 zł.
i w Koloni Łysaków na odcinku 450 mb- koszt 13.989 zł. Dotacja na w/w drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w Rzeszowie- 16.000 zł.

4. Współfinansowano remont masą mineralno - asfaltową drogi powiatowe:
- Zdziechowice - Potoczek w msc. Zdziechowice II na odcinku 200 mb,
- Zdziechowice - Baraki Stare- na odcinku 200 mb,
- Koszt remontu obydwu dróg wyniósł 76.250 zł. w tym środki finansowe gminy 32.000 zł.

5. Współfinansowano remont chodników przy drodze wojewódzkiej:
- Lipa na odcinku 133 mb- koszt 28.244 zł., w tym środki gminy 14.122 zł.,
- Zaklików na odcinku 164 mb- koszt 30.294 w tym środki gminy 15.000 zł.,
- Zdziechowice I- na odcinku 90 mb- koszt 26.407 zł. w tym środki gminy- 13.203 zł.

6. Wykonano remont kostką brukową chodnika przy ul. Plac Sienkiewicza w Zaklikowie strona wschodnia- 210 m2. Koszt remontu 16.589zł.

7. Wykonano remont kostką brukową chodnika przy
ul. Widok (koło przystanku PKS) w Zaklikowie- 170 m2.
Koszt 17.624 zł.

8. Wykonano remont chodnika kostką brukową przy
ul. Zachodniej w Zaklikowie (obok Urzędu Gminy) wraz
z zatoką postojową dla samochodów- 190 m2.
Koszt remontu 18.295 zł.

 


KANALIZACJA

1. Rozpoczęto kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie i w Lipie. Budowa w obu miejscowościach prowadzona była w ramach jednego zadania. Zostało wybudowanych po 2,5 km sieci . W Zaklikowie wybudowano 15, a w Lipie 36 przyłączy domowych. Ogólny koszt zadania 498.895 zł.

2. W tym roku uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej
w Zdziechowicach Drugich i Pierwszych. Projekt budowlany przewiduje położenie ok. 30 km sieci i wykonanie włączeń do 200 gospodarstw domowych. Jednocześnie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. W ramach I etapu wykonano 4,2 km sieci i włączono 25 gospodarstw domowych. Koszt budowy -451.260 zł .


WODOCIĄG

1. Kontynuowano budowę wodociągu -Zdziechowice Antoniówka Dąbrowa Łysaków- II etap Położono sieć o długości 2376mb . Koszt -105.534 zł.

2. Przeprowadzono wymianę sieci wodociągowej na ulicy Zachodniej w Zaklikowie o długości 170 mb.
Koszt- 16.054zł.

3. Wybudowano studnie dla potrzeb wodociągu gminnego Zdziechowice- Radna Góra. Koszt 24.000 zł.

OŚWIETLENIE

1. W Zdziechowicach Pierwszych założono 4 lampy oświetleniowe oraz położono przewód elektryczny o długości 413 mb. Koszt 13.526 zł.

2. W Zaklikowie na ulicach Tartak, Zaśluzie i Dworcowa założono 10 szt. lamp oświetleniowych oraz położono przewód elektryczny o długości 1225 mb, kabel ziemny o długości 70 mb. Koszt 33.858 zł.

 

INNE INWESTYCJE

1. Kontynuowano budowę Sali Zebrań Wiejskich w Koloni Łysaków. Ułożono płytki w kuchni, przeprowadzono obróbkę kominów, zakupiono wyposażenie.
Koszt wykonanych prac 5.000 zł.

2. Rozpoczęto budowę Domu Ludowego w miejscowości Gielnia. Koszt 35.000 zł.

3. Rozpoczęto budowę Sali Zebrań Wiejskich w Irenie. Koszt 39.000 zł.

4. Przeprowadzono remont budynku Klubu Sportowego „Huragan" w Zdziechowicach . Koszt 7.000 zł.

5. Kontynuowano remont w budynku w Goliszowcu. Wymieniono instalację elektryczną za kwotę 2.300 zł. Przeprowadzono prace związane z wykonaniem malowania, wylania posadzki i zakup wyposażenia -koszt 6.300 zł.

6. Regulacja koryta starorzecza Karasiówki
w Zdziechowicach o długości 800 mb. Koszt- 18.320 zł.

7. Konserwacja rowu odprowadzającego ścieki
z oczyszczali w Lipie o długości 1225 mb. Koszt- 9.786 zł.

8. Wykonanie zadaszenia nad podium scenicznym wraz z chodnikiem w Zaklikowie za kwotę 23.000 zł.

ROK 2006

DROGI I CHODNIKI

1. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych:
- Zaklików ulice Targowa, Strażacka, i przy Placu Sienkiewicza
- Lipa ul. Cmentarna oraz położono nową nawierzchnię mostu na odcinku 27 mb,
- droga Zaklików - Antoniówka - Karkówka oraz położono nową nawierzchnią asfaltową na odcinku 60 mb,
- Łysaków- odcinek drogi od drogi wojewódzkiej do wsi,
- Koszt remontu ubytków w nawierzchni oraz położenie nowej warstwy na w/w odcinkach wynosi 44.799 zł.

2. Wykonano remont dróg rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych w Zdziechowicach II na odcinku 470 mb- koszt remontu 36.655 zł.
W Kolonii Łysaków na odcinku 250 mb- koszt remontu 13.411 zł.
Dotacja na w/w drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w Rzeszowiew wysokości 25.000 zł.

3. Wykonano remont chodników kostką brukową
w Zaklikowie:
- ulice Kościelna i Lubelska- 236,7 m2- koszt 23.009 zł.,
- Plac Sienkiewicza strona zachodnia- 363 m2- koszt 32.142 zł.,
- zatoka dla pojazdów Plac Sienkiewicza strona zachodnia- koszt 17.180 zł.

4. Wykonano chodnik w Lipie ulicy Leśnej- 115 m2- koszt 12.251 zł.

5. Wykonano remont dróg kruszywem drogowym w miejscowościach:
- Zaklików ulice Krzywa, część Sandomierskiej, Akacjowa, Kwiatowa, część Leśnej na odcinku 800 mb - koszt remontu 38.293 zł.,
- Lipa część ulicy Świerkowej, Łąkowej, Janowskiej- na odcinku 520 mb- koszt remontu- 17.717 zł.,
- Karkówka- na odcinku 220 mb- koszt remontu 4.965 zł.,
- Goliszowiec- na odcinku 200 mb- koszt remontu 3.040 zł.

6. Wykonano remont drogi powiatowej Modliborzyce - Rzeczyca w msc. Goliszowiec na odcinku 730 mb za kwotę 300.000 zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Gminach Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Całkowita wartość projektu 561.106 zł w tym środki z funduszu 280.553 zł.
z budżetu Państwa 56.111 zł i budżetu powiatu 224.442 zł.

7. Wykonano budowę chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w msc. Lipa. Wybudowano chodnik oraz zatokę postojową dla pojazdów przy kościele parafialnym: wartość zadania 60.000 zł. w tym środki z gminy 30.000 zł.

8. Wykonano remont dróg gminnych masą mineralno - asfaltową w Zaklikowie na ulicach A. Nagórskiej, Krzywa,
w Zdziechowicach I do ujęcia, w Zdziechowicach II- Zespół Szkół, w Dąbrowie, w Łążku, w Lipie ulica Leśna. Łączna długość remontowanych dróg 600 mb. Koszt 230.000 zł.


KANALIZACJA

5. Kontynuowane są prace budowlane związane
z kanalizacją sanitarną.W Zaklikowie i w Lipie kanalizacja budowana jest w ramach jednego zadania. Koszt -787.724 zł.
W Zaklikowie będzie położone 3,8 km sieci, w Lipie 2,7 km.
W obu miejscowościach będzie wykonanych po 53 włączeń gospodarstw domowych.

6. W Zdziechowicach w ramach II etapu wybudowano 1,7km sieci i będzie włączonych 18 gospodarstw domowych. Koszt budowy -163 247 zł. W wymienionych miejscowościach prace będą zakończone do 30 listopada.

WODOCIĄG

1. Kontynuowana jest budowa wodociągu Zdziechowice Łysaków -etap III o długości 5 218 mb. Koszt 245.473 zł.

 

OŚWIETLENIE
1. Zabezpieczono środki finansowe na budowę oświetlenia z terminem realizacji do 10 listopada br.
w następujących miejscowościach:
- Karkówce-12 lamp oświetleniowych. Koszt 8 000 zł.,
- W Zaklikowie na ulicy Krzywej 2 lampy oświetleniowe
i przewód elektryczny o długości 130 mb, na ulicy Pułankowej
2 lampy oświetleniowe i przewód elektryczny o długości 200 mb, założenie po jednej lampie oświetleniowej na ulicy Sandomierskiej ( obok pompowni ścieków) i na ulicy Strażackiej,
- W Lipie założenie 5 lamp oświetleniowych oraz przewodu elektrycznegoo długości 350 mb,
- W Zdziechowicach Drugich -Szelina - założenie
5 lamp oświetleniowych i przewodu elektrycznego o długości 715 mb,
- W Zdziechowicach Pierwszych założenie 4 lamp oświetleniowych i przewodu elektrycznego o długości 138 mb.

2. Dokonano przebudowy układu sterowania oraz uruchomienia linii oświetleniowej w miejscowości Lipa na ulicy Dworcowej. Założono 10 szt. lamp. Koszt 6 217 zł. Prace zostały wykonane przez PKP Energetyka sp. z o.o. Lublin.


INNE INWESTYCJE

1. Zakupiono belownice jednokomorową do prasowania odpadów na wysypisku śmieci. Koszt 27 913 zł.

2. Wyremontowano most na rzece Złodziejka w Lipie- koszt remontu - 6.214 zł. oraz przeprowadzono częściowy remont mostu na rzece Karasiówka w Barakach- koszt 2.440 zł.

3. Kontynuacja budowy Domu Ludowego w Gielni . Koszt 30.000 zł.

4. Kontynuacja budowy Sali Zebrań Wiejskich w Irenie. Koszt 6.000 zł.

5. Ocieplenie i otynkowanie budynku Klubu Sportowego Huragan. Koszt 8.000 zł.

6. Ocieplenie i otynkowanie Domu Ludowego
w Zdziechowicach. Koszt 25.000 zł.

7. Zakończono remont w budynku w Goliszowcu. Wykonano ułożenie płytek za kwotę 3.700 zł i zakupiono wyposażenie za kwotę 1.300 zł.


OŚRODKI ZDROWIA

1. W latach 2003-2006 wydatkowano na remonty 32.000zł.


PODSUMOWANIE

1. W minionej kadencji zostało wykonanych 7,8 km dróg asfaltowych za kwotę 1 930.955 zł ok. 2,5 km chodnika za kwotę 732.243 zł., przeprowadzono remont dróg kruszywem za kwotę 358.420 zł., remont dróg transportu rolniczego na długości 3,2 km za kwotę 130.207 zł.
Ogółem na drogi i chodniki wydatkowano 3 151.825 zł. w tym środki własne z budżetu gminy -1 428.897 zł. otrzymano środki: z Zarządu Dróg Wojewódzkich -208.801 zł., z Zarządu Dróg Powiatowych -143.211 zł., z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych -62.200 zł., z SAPARD- 499.859 zł., z ZPORR- 150.000 zł., Starostwo Powiatowe -628.857 zł., z Budżetu Państwa -30.000 zł.

2. Zostały wybudowane i oddane do użytku dwie oczyszczalnie ścieków Wybudowano 59,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i 973 przyłączy kanalizacyjnych. Ogółem wydatkowano na ten cel 11 354. 864 zł. w tym środki z budżetu gminy w wysokości 9 500.039 zł., dotacja z NFOŚ 100.000 zł.,
z SAPARD -1 754.825 zł.

3. Wybudowano 10,9 km sieci wodociągowej. Ogólny koszt -621.731 zł.
w tym środki z budżetu gminy-590.031zł., dotacja
z Wojewódzkiego Kontraktu 31 700 zł.

4. W zakresie oświetlenia ulicznego wymieniono
16 lamp , założono 63 nowych lamp. Ogólny koszt zadania -117.986 zł. w tym środki z budżetu gminy -111.769 zł., Zakład Linii Kolejowych PKP -6.217 zł.

5. Na inne inwestycje zostało przeznaczonych 609.645 zł. w tym środki
z budżetu gminy 445.786 zł., dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska -61.600 zł., Nadleśnictwo Gościeradów -4.500 zł., Fundusz Wojewódzki Biura Wdrożeń Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich -3 759 zł., MENiS -94.000 zł.

6. Na remonty Ośrodków Zdrowia wydatkowano 32.000 zł.


Wójt Gminy
Ryszard Polański