Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

Informacja o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. l pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody jako siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów przyjmuje się obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Woźnik z dnia 10 sierpnia 2010r.

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Woźnik z dnia 10 sierpnia 2010r. Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199 , poz.1227 ze zmianami) , w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Woźnik informuje ,że postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010r. znak GR 7624/6/9/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.08.2010 r. o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu. Cena wywoławcza 7,00 zł. za 1 m² powierzchni.... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Woźnik z dnia 4 sierpnia 2010r.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Woźnik z dnia 4 sierpnia 2010r. Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199 , poz.1227 ze zmianami) , w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Woźnik informuje ,że postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2010r. znak GR 7624/7/8/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.- 02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz zmapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 190 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki o pow. 0.3000 ha zapisana w KW nrDR-27Woźniki; 2. działka nr 198 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki o pow. 0.1900 ha zapisana w KW nrDR-27Woźniki; 3. działka nr 203 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 350 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.5330 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 2. działka nr 351 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.0580 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 3. działka nr 352 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.0440 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 4. działka... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 153 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.0420 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 2. działka nr 154 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.3450 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 3. działka nr 156 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.2030 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 4. działka... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII. - 02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość: 1) działka nr 984/112 k.m. 1 o ęb Lubsza o pow. 0.0499 ha zapisana w KW nr CZ1L/00001923/4. W celu uzyskania niezbędnych informacji oraz składania zastrzeżeń, proszę zgłaszać się do pokoju nr 8 tut. Urzędu. Woźniki, 02.VIII.2010 r. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DS. PROMOCJI GMINY

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DS. PROMOCJI GMINY Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba. Uzasadnienie: ZGŁOSZONA OFERTA NIE SPEŁNIŁA WYMAGAŃ FORMALNYCH ... więcej...

Zawiadomienie stron dot. przebudowy drogi gminnej ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Komunikaty | 2010-06-28 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki , dnia 28 czerwca 2010r. Nr GR 7624/8/4/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu ul. Dworcowa 17 , 42-700 Lubliniec Działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199 poz.1227/ proszę o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach. Zgodnie... więcej...

Zawiadomienie stron dot. przebudowy drogi gminnej ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach

Komunikaty | 2010-06-28 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki , dnia 28 czerwca 2010r. Nr GR 7624/8/3/10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a 40 – 024 Katowice Działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199 poz.1227/ proszę o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Tysiąclecia w Kamieńskich... więcej...

Zawiadomienie stron dot. przebudowy ulicy Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach - obejście Rynku, centrum z częścią zabytkową miasta Woźniki

Komunikaty | 2010-06-15 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki , dnia 14 czerwca 2010r. Nr GR 7624/6/3/10 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a 40 – 024 Katowice Działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199 poz.1227/ proszę o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach-... więcej...

Zawiadomienie stron dot. przebudowy ulicy Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach - obejście Rynku , centrum z częścią zabytkową miasta Woźniki .

Komunikaty | 2010-06-15 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki , dnia 14 czerwca 2010r. Nr GR 7624/6/4/10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu ul. Dworcowa 17 , 42-700 Lubliniec Działając na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199 poz.1227/ proszę o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach- obejście Rynku ,... więcej...

ZAWIADOMIENIE

Komunikaty | 2010-03-04 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki, dnia 03.03.2010r. ZAWIADOMIENIE W związku ze zmianą podatnika VAT wraz z numerem NIP (w miejsce Urząd Miejski - Gmina Woźniki wraz z NIP: 575-18-65-134) uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2010r. faktury należy wystawiać na: Gmina Woźniki Rynek 11 42-289 Woźniki NIP: 575-18-65-134... więcej...

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2010 ROKU BĘDĄ DOSTARCZANE PRZEZ INKASENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI UMOWY O PRZYJMOWANIE SCIEKÓW.

Komunikaty | 2010-02-24 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

INFORMACJA URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2010 ROKU BĘDĄ DOSTARCZANE PRZEZ INKASENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI UMOWY O PRZYJMOWANIE SCIEKÓW. ZMIANA DOTYCZY WYKONYWANIA W IMIENIU GMINY WOŹNIKI CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNO – ROZLICZENIOWYCH. W 2010 R. CZYNNOŚCI POWYŻSZE WYKONYWAĆ BĘDZIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH UL. OPOLSKA 51, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY. ... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej