Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przetargi | 03 kwietnia 2020 10:30 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, z ojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, z ojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena 1 szt. – 3,00 zł netto. 3. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 2280,00 zł, wadium – 228,00 zł. 4. Sprzedaż trylinki nastąpi w ilościach po 100 sztuk, cena wywoławcza 300,00 zł, wadium – 30,00... więcej...

Ogłoszenie Burmistrz Gminy Dobrzyca o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego.

Przetargi | 03 kwietnia 2020 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( jednolity tekst Dz.U.z 2020,poz.65), §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 / Burmistrz Gminy Do zyca podaje do publicznej wiadomości,... więcej...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/1 położona w obrębie Rębiszów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rębiszowie gmina Mirsk w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą – KW JG1S/00023269/6. Zgodnie... więcej...

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane ”

Przetargi | 01 kwietnia 2020 16:27 | Publikujący: Miasto Leżajsk

Szczegóły w załączniku Film z otwarcia ofert https://www.youtube.com/watch?v=_c8ZtsllraQ... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu”

Przetargi | 01 kwietnia 2020 14:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu... więcej...

Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I

Przetargi | 31 marca 2020 13:01 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I Ogłoszenie BZP nr 528083-N-2020 z dnia 2020-03-31 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...