Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

Przetargi | 17 grudnia 2018 11:38 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17grudnia 2019 r . o godz. 915 Kwota, jaką... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Przetargi | 17 grudnia 2018 10:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 16 grudnia 2018 22:28 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy "Oferta wyceny nieruchomości - opłata adiacencka"

Przetargi | 15 grudnia 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 15 grudnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151, e-mail: ewelina.antoniak@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy.

Przetargi | 14 grudnia 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.21.2018 Pniewy, 14.12.2018 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania ,,Zakup 8 sztuk czujników jakości powietrza"

Przetargi | 14 grudnia 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę... więcej...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 14 grudnia 2018 r.

Przetargi | 14 grudnia 2018 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14 grudnia 2018 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 14 grudnia 2018, w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 1. Forma przetargu -pierwszy ustny przetarg nieograniczony... więcej...

Zapytanie ofertowe - kredyt

Przetargi | 14 grudnia 2018 13:03 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2018/12/14 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/21 ... więcej...