Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Przetargi | 28 kwietnia 2017 17:51 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/04/28 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/15 ... więcej...

Rozeznanie rynku z opcją możliwości zawarcia umowy -sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla dwóch lokali mieszkalnych

Przetargi | 28 kwietnia 2017 16:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 28.04.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Giżycko ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Grzegorz Borzymowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 111 w. 5, e-mail: grzegorz.borzymowski@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2015 r., poz. 2164), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.... więcej...

Wymiana pionu wodnego, od poziomu piwnicy doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 28.04.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową. Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie: wymiany pionu wodnego, od poziomu piwnicy, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej... więcej...

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach przetargów dot. sprzedaży nieruchomości

Przetargi | 28 kwietnia 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Informacja Wójta Gminy Sztutowo o wynikach przetargów dot. sprzedaży nieruchomości, które odbyły się w dniu 28.04.2017 r. Dokument w załączeniu ... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa chodnika w miejscowości Rydzyn Szlachecki

Przetargi | 28 kwietnia 2017 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 28.04.2017 r. 271.6.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Rydzyn Szlachecki prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 65780 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn.... więcej...

Infirmacja z otwarcia ofert z przetergu nieograniczonego na „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce nr ogłoszenia 69896-2017

Przetargi | 28 kwietnia 2017 14:04 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI 7013.13.2.17.MF Starogard Gd. 28.04.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert –w dniu 25.04.2017 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce nr ogłoszenia 69896-2017 Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do 30 000,00 zł. Wykaz złożonych ofert z ceną, doświadczeniem... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 28 kwietnia 2017 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 28.04.2017 r. 271.4.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 57248 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w... więcej...

Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej w kobyłce

Przetargi | 28 kwietnia 2017 13:17 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.18.2017 Aktualny termin składania ofert: 15 maj 2017r., godzina:13:00 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ulicy Jezuickiej w Kobyłce. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odgałęzień w ulicy Jezuickiej wg listy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. ... więcej...

Budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce wraz z budową drogi

Przetargi | 28 kwietnia 2017 13:08 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.16.2017 Aktualny termin składania ofert: 16 maj 2017r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce wraz z budową drogi i odwodnieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 3 do SIWZ. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM PONIŻEJ: http://kobylka.pl/bip_large_files/Zalacznik_3_do_SIWZ_dokumentacja_techniczna_ul.przyjacielska.zip... więcej...