Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie. Termin składania ofert 2017-09-01, godzina: 10:00

Przetargi | 18 sierpnia 2017 14:45 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 573965-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Przetargi | 18 sierpnia 2017 14:21 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 574121-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Dmosin:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy,... więcej...

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi | 18 sierpnia 2017 14:09 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu sołeckiego w technologii określonej dokumentacją projektową i STWiOR o długości: początek opracowania do długości wynikającej z wysokości środków finansowych jakimi dysponują fundusze sołeckie, tj: Adamowo do kwoty 9.000,00 zł utto, Cieślin do kwoty 22.505,71 zł utto, Dobaczewo – Choczeń do kwoty 10.180,71... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego Nosarzewo Polne- Nosarzewo Nowe

Przetargi | 18 sierpnia 2017 13:21 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie nr 573863-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nosarzewo Polne-Nosarzewo Nowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku” (termin składania ofert - do 28.08.2017 r. do godz. 12:00)

Przetargi | 18 sierpnia 2017 13:18 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018

Przetargi | 18 sierpnia 2017 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OZS.4464.3.2.2017 na Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Starogard Gd. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Starogard Gdański: Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie... więcej...

Przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Pawonków”

Przetargi | 18 sierpnia 2017 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 573358-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Gmina Pawonków: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Pawonków” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych”

Przetargi | 18 sierpnia 2017 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Dostawa pomocy dydaktycznych” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.18.2017.BSz, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: b) na część 1 zamówienia... więcej...