Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa otwartych strefy aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki. IP.271.1.6.2019.

Przetargi | 18 października 2019 16:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 612198-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.41.2019 pn: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze”

Przetargi | 18 października 2019 14:13 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze. ... więcej...

Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów

Przetargi | 18 października 2019 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 611646-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Strzegowo: Dostawa zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i... więcej...

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Przetargi | 18 października 2019 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 611034-N-2019 z dnia 2019-10-18 r. Gmina Strzegowo: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna,... więcej...

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 230505W Mdzewko - Rudowo

Przetargi | 18 października 2019 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo dn. 18.10.2019r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. Zamawiający - Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 230505W Mdzewko - Rudowo Nazwa oraz adres zamawiającego. Gmina Strzegowo,... więcej...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.

Przetargi | 17 października 2019 16:12 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.56.2019 Aktualny termin składania ofert: 25 października 2019 r., godz. 10:00 Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (OPZ). ... więcej...

„Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej”

Przetargi | 17 października 2019 15:00 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

... więcej...