Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.67.2017 Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Przetargi | 08 grudnia 2017 15:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko.... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.58.2017 pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Przetargi | 08 grudnia 2017 14:44 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko. ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b1fcaa2e-8ca9-409b-953e-c0d053a4d223" target="_blank ... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostaw paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2018

Przetargi | 08 grudnia 2017 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/18 ... więcej...

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”

Przetargi | 08 grudnia 2017 07:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” I. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2018 r. do31lipca 2018 r.” II. Zakres przedmiotowy zamówienia: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.71.2017: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej

Przetargi | 07 grudnia 2017 20:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej. Termin składania ofert: 15.12.2017 r godz. 11:30... więcej...

Obwieszczenie Nr 90/2017 w sprawie I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego /Armii Krajowej 8/1 /

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 90/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości wformie przetargu ustnego nieograniczonego. I Przedmiot przetargu: Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury(w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi) na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2017-12-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652 Pniewy Telefon:... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia paneli dotykowych 3 szt. wraz z komputerem typu laptop – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa stacji zlewczej z sitem i prasą do skratek na Oczyszczalnię Ścieków w Giżycku" (Termin składania ofert - do 15.12.2017 r. do godz. 12:00)

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:48 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 15.12.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK... więcej...

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizację i kastrację

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/15 ... więcej...