Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy.

Przetargi | 24 kwietnia 2017 16:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2017-05-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652... więcej...

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 24 kwietnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 24 kwietnia 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 Wykonawcy ZMIANA SPECYFIKACJI ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDIZ NA ZAPYTANIA W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie w dniu 21 kwietnia 2017r wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania: 1) Zamawiający w PFU określa: Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie... więcej...

Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku /termin do 10.05.2017

Przetargi | 24 kwietnia 2017 14:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl Ogłoszenie nr 72222 - 2017 z dnia 2017-04-24 r. Giżycko: Remont pomieszczeń oraz sanitariatów w placówkach oświatowych w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O... więcej...

Obwieszczenie Nr 32/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /lokal użytkowy Plac Grunwaldzki 1/

Przetargi | 24 kwietnia 2017 14:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE NR 32/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1 Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXV/49/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. I. INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE... więcej...

Zapytanie ofertowe oprogramowanie antywirusowe

Przetargi | 24 kwietnia 2017 13:53 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko 1333.16.2017.IU Nisko, dnia 24 kwietnia 2017r. Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą. 1. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup dla 100 użytkowników licencji na program antywirusowy w wersji z ochroną połączenia internetowego (zapewniający ochronę przed wszelakiego rodzaju... więcej...

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /lokale użytkowe ul. Gdańska/

Przetargi | 24 kwietnia 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 kwietnia 2017r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ul. Gdańskiej 11 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: 1) najem lokalu użytkowego... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 65911 na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach”

Przetargi | 24 kwietnia 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7011.31.2017 Starogard Gdański dnia 24.04.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.04.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 65911 z dnia 2017-04-13 r na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 50 000 zł. brutto Wykaz złożonych... więcej...

Zmiana SIWZ do postępowania „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”

Przetargi | 24 kwietnia 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 24.04.2017 r. Dotyczy: Zmiana SIWZ w postępowaniu „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”. dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: W Załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz Parametrów Technicznych.... więcej...

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 4.05.2017 r.

Przetargi | 21 kwietnia 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50510000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2017 „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Przetargi | 21 kwietnia 2017 15:15 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn:„Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”... więcej...

Odpowiedzia na pytania dotyczące pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”:

Przetargi | 21 kwietnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd. 21. 04.2017r Gmina Starogard Gdański informuje o wpłynięciu następujących pytań dotyczące zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”: Czy podana we wstępnych założeniach do projektowania ilość przyłączy, tj. ok. 21 szt. dotyczy przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych czy łącznie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych? Ad. 1 Odpowiedź; ilość dotyczy 21 przyłączeń wody i 21 przylaczęnń kanalizacji (do 21 działek.) Czy w przypadku... więcej...