Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. ... więcej...

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w ulicy Kordeckiego w Kobyłce

Przetargi | 23 marca 2017 12:07 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.9.2017 Aktualny termin składania ofert: 31 marca 2017 r. godzina 13:00 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Kordeckiego w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi | 23 marca 2017 11:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-03-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego REGIMIN 22 Kod Miejscowość... więcej...

Odpowiedź Zamawiajacego na pytania Wykonawcy z dnia 23.03.2017r do przetargu nr 42247 na zadanie:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie"

Przetargi | 23 marca 2017 11:16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający -Gmina Starogard Gdański zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ws. przetargu nieograniczonego nr 42247 na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rokocinie" Pytanie nr 1: Występuje różnica pomiędzy opisem SIWZ (opisuje wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe 2-skrzydłowe) zaś w opisie projektu pkt 5.2 jest zapis iż wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej nie występuje. Jeżeli drzwi zewnętrzne mają być wymienione to proszę wskazać na rysunku rzutu jakie drzwi należy wymienić i jakie one mają mieć wymiary. Odpowiedź Zamawiającego: Do wymiany są... więcej...

MOSiR- Przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Giżycka.

Przetargi | 23 marca 2017 10:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA GIŻYCKO” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Giżycka. 2. Lokal przeznaczony do najmu zlokalizowany jest w budynku głównym portu „Ekomarina Giżycko” przy... więcej...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku: Zakres III - Remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych /termin składania ofert - do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 23 marca 2017 09:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gizycko.pl/" target="_blank Ogłoszenie nr 49550 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku: Zakres III – Remonty nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 18/2017 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości (ul. Polna, ul. Sybiraków)

Przetargi | 23 marca 2017 08:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 18/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Polnej oznaczona nr geodezyjnymi... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa chodnika w miejscowości Breginie

Przetargi | 22 marca 2017 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 22.03.2017 r. 271.2.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Breginie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 38626 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Budowa chodnika... więcej...

Przetarg Nieograniczony - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Przetargi | 22 marca 2017 14:55 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 49373 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

MOSiR- Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego oznaczonego numerem 0/28 położonego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku.

Przetargi | 22 marca 2017 14:15 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU USŁUGOWO-HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoneg w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży lokalnych pamiątek i innych artykułów związanych z Giżyckiem i Mazurami z jednoczesnym prowadzeniem nieodpłatnego punktu portowej informacji turystycznej... więcej...