Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na usuwanie pojazdów w trybie art.130a Prawa o ruchu drogowym, z dróg położonych na obszarze Powiatu Lwóweckiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym. Planowane ilości: - rowery lub motorowery - do 2 szt. - motocykle - do 2 szt. - pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - do 20 szt. - pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - do 2 szt. - pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - do 2 szt. - pojazdy o dopuszczalnej masie... więcej...

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie zimowym 2017/2018

Przetargi | 16 października 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 16 października 2017 Miejski Zakład Komunalny 11 – 500 Giżycko Ul. Suwalska 21 tel. 798112 435 poczta elektroniczna: mzk@gizycko.pl Zapytanie ofertowe Miejski Zakład Komunalny w Giżycku ul. Suwalska 21, zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miejskiej Giżycko wsezonie zimowym2017/2018" Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( tj. Dz. U. z 2015... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2017 Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku

Przetargi | 16 października 2017 13:14 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofertz postepowania pn: Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Parku Miejskiego w Nisku. ... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.55.2017: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018

Przetargi | 16 października 2017 12:30 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018. Termin składania ofert: 24.10.2017 r. godz. 11:30... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

Przetargi | 16 października 2017 12:26 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dn. 16.10.2017 r. Zp.271.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020” Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych dla Zadania I i/lub Zadania II. W postępowaniu, w wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty: ZADANIE NR 1 1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 3. Ubezpieczenie... więcej...

Informacja z otwarcia ofert, dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie "

Przetargi | 16 października 2017 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.6.29.2017/OO Starogard Gdański dnia 16.10.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego , Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. dla zadania pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ”. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę utto 150000,00zł Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie... więcej...

Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc w sezonie grzewczym 2017-2018

Przetargi | 16 października 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 602385-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Przetargi | 16 października 2017 11:05 | Publikujący: Gmina Mirsk

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018”, Komisja Przetargowa zaproponowała: Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie I - dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018 Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93, ust.1 pkt.... więcej...

Ogłoszenie o III zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Przetargi | 16 października 2017 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500043555-N-2017 z dnia 16-10-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.p0l Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi... więcej...