Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

Przetargi | 13 grudnia 2018 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Gmina Pniewy Pniewy, dnia 13.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6232.8.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2019” I. Opis przedmiotu zamówienia Zakres świadczenia usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie: 1) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 2) nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności... więcej...

Zaproszenie do składania ofert – Na przygotowanie podwieczorków do Świetlicy Środowiskowej w Strykowie

Przetargi | 13 grudnia 2018 14:41 | Publikujący: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie zaprasza do składania ofert w sprawie przygotowania podwieczorków do Świetlicy Środowiskowej w Strykowie.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert – zakup usługi tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stryków

Przetargi | 13 grudnia 2018 14:37 | Publikujący: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania: Zapewnienie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stryków w schronisku.... więcej...

“Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów “ termin skaładania do 20.12.2018 godzina 10:00

Przetargi | 13 grudnia 2018 13:42 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Numer sprawy: GO.271.11.2018 ZAPYTANIE CENOWE Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów Zamawiający : Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów. Wojcieszów, dnia 13 grudnia 2018 r. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta Wojcieszów (-) Sławomir Maciejczyk 1 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Telefon - (75) 75 12 230 fax (75) 75 12 280 email: miasto@wojcieszow.pl II. Tryb udzielenia zamówienia 2.1.... więcej...

Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Dostawa opału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 13 grudnia 2018 11:23 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Harasiuki”. 1. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie 1 SIWZ, dział 4.1 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania... więcej...

Postępowanie: pn.: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”.

Przetargi | 13 grudnia 2018 10:51 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Połączenie jednostek podległych siecią” ogłoszonego w BZP pod numerem 661477-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.... więcej...

Postępowanie: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych”

Przetargi | 13 grudnia 2018 10:50 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do uruchomienia e-usług” ogłoszonego w BZP pod numerem 661431-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. ... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2019 r.

Przetargi | 12 grudnia 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Fn.2601.1.2018 Pniewy, 12.12.2018r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2019 r. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 700 dm3 benzyny bezołowiowej (Pb 95), ok. 10 500 dm3 oleju napędowego (ON) oraz ok. 2 500 dm3 gazu - LPG dla pojazdów, należących do Gminy Pniewy, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Pniewy oraz szkół... więcej...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 12 grudnia 2018 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. Zamawiający przedłuża termin składania ofert , do dnia 17.12.2018 r. do godz. 09:00. Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert, Pkt. 3 otrzymuje zmienie : Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

Przetargi | 12 grudnia 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 661031-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub... więcej...