Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-10-18 Przetarg na wymianę nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego (II przetarg)

Przetargi | 18 października 2018 19:08 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Bolesława Chro ego znajdującej się na terenie miasta Węgorzewo wraz z przebudową części infrastruktury technicznej. Uregulowana zostanie szerokość jezdni oraz jej profil podłużny i poprzeczny. Po jednej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy, po drugiej zaś ścieżka rowerowa. Przebudowa drogi prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Węgorzewo, w o ębie 02, na dz. nr ewid. 851/2. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.42.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Przetargi | 18 października 2018 15:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169".... więcej...

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Przetargi | 18 października 2018 15:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30000 euro, Zamawiający informuje, że wprowadzonym wtrybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Harasiuki” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę : Usługi Transportowe Dariusz Siek 37 – 413 Harasiuki 81A Uzasadnienie wyboru : Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne Zamawiającego,... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.43.2018 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI

Przetargi | 18 października 2018 14:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap VI" w Części 1 „Remont drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 1032/72, 1877/9, 2015/3 – boczna od ul. Kilińskiego w Nisku” i Części 2 „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej przy ul. Leśnej w Nisku – odcinek I w km 0+000 – 0-033,3”.... więcej...

Przebudowa ulicy Rycerskiej w Kobyłce

Przetargi | 18 października 2018 14:02 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.45.2018 dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę ulicy Rycerskiej w Kobyłce.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO

Przetargi | 18 października 2018 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 11/18 Miejscowość, 2018-10-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 11/18. NAZWA ZADANIA: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Środki przewidziane w planie są niewystarczające... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania. „ Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów "

Przetargi | 18 października 2018 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI. 271.16.10.2018.MF Starogard Gdański 18.10.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu przetargowym nr 613 262-N-2018 z dnia 05.09.2018r pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy parkingów w ramach zadania „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający zawiadamia o... więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert 18.10.2018 r.

Przetargi | 18 października 2018 13:12 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.10.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego.... więcej...

Obwieszczenie nr 109/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

Przetargi | 18 października 2018 13:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 109/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu: Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 630660 na "Budowę kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej"

Przetargi | 18 października 2018 11:09 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018 Starogard Gdański dnia 18.10.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 630660-N-2018 z dnia 2018-10-02 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę utto: 2 998 032 zł Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną... więcej...