Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Unieważnienie zapytania ofertowego nr R.Oś.6140.11.2018

Przetargi | 17 grudnia 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 14.12.2018 r. R.Oś.6140.11.2018 (1) Urząd Gminy Pniewy informuje, że zapytanie ofertowe nr R.Oś.6140.11.2018 na „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019” zostaje unieważnione z powodu aku wpływu ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego.... więcej...

Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin

Przetargi | 17 grudnia 2018 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3096/wiadomosci/449439/files/skmbt_c22018121714550.pdf" target="_blank">... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład mienia Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 13 grudnia 2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego: Nieruchomość zabudowana segmentem garażowym, położona w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/56 o... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Przetargi | 17 grudnia 2018 12:52 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie oudzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi: „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Harasiuki”. ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE Uzasadnienie. Postępowanie... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

Przetargi | 17 grudnia 2018 11:38 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17grudnia 2019 r . o godz. 915 Kwota, jaką... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Przetargi | 17 grudnia 2018 10:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 16 grudnia 2018 22:28 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy "Oferta wyceny nieruchomości - opłata adiacencka"

Przetargi | 15 grudnia 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 15 grudnia 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151, e-mail: ewelina.antoniak@gizycko.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy.

Przetargi | 14 grudnia 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.21.2018 Pniewy, 14.12.2018 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie... więcej...