Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki

Przetargi | 11 września 2018 15:29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 615543-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Gmina Harasiuki: Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Przetargi | 11 września 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-09-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ZBIG-BUD ZBIGNIEW CHARZYŃSKI SOKOŁÓWEK, UL. WESOŁA 22 06-400 CIECHANÓW Cena utto: 131971,53... więcej...

2018-09-11 Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla wędkarzy i ich rodzin na terenie Gminy Węgorzewo

Przetargi | 11 września 2018 14:19 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego na działce nr ewid. 11/2 oraz utwardzenie zjazdu na działce nr ewid. 100/3 o ęb 8-KAL, gm. Węgorzewo, a także budowa placu zabaw na działce nr ewid, 92/1 o ęb 20-RADZIEJE, gm. Węgorzewo. W ramach zagospodarowania terenów przewiduje się montaż obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej, wykonanie boiska do gry w plażową piłkę siatkową, montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych, wykonanie... więcej...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO”

Przetargi | 11 września 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wzakresie projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO” I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego... więcej...

Obwieszczenie nr 111/2018 - przetarg na najem garażu ul. Sikorskiego 4

Przetargi | 11 września 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 111 z dnia 11 września 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 4. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni użytkowej 16,24m2 położonego... więcej...

Ogłoszenie o prztargu na dzierżawę nieruchomosci

Przetargi | 11 września 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia O ęb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza rocznego czynszu Netto w zł Wysokość wadium w zł Kanałowa 341/17 1,0200 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 25.500 2.000 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 12 października... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 11 września 2018 12:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu Wykaz zamieszczony będzie od dnia 11.09.2018 r. do 2.10.2018 r. Wójt Jakub Farinade OGŁOSZENIE WÓJTA... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 11 września 2018 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 11.09.2018 r. do 2.10.2018 r. Wójt Jakub Farinade... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 10 września 2018 15:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-09-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/18. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł

Przetargi | 10 września 2018 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.13.2018 Pniewy, 2018-09-10 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 302000,00 zł W terminie do dnia 2018-09-04 złożono następujące... więcej...