Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie: Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowego budynku przy Placu Wolności 67”realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...) z podziałem na dwie części

Przetargi | 26 lipca 2018 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 12:00 Uwaga:Dokumentacja projektowaznajduje się w niniejszej zakładce przy postępowaniu: Zapytanie o cenę na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego." ... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 26 lipca 2018 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP II: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (ETAP I: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI ZAMAWIAJĄCY PODKREŚLA, ŻE ZAKRESEM ZAMÓWIENIA NIE JEST OBJĘCY CAŁY PROJEKT BUDOWLANY A TYLKO SAME BOISKA. DOKŁADNY ZAKRES ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W PRZEDMIARACH ROBÓT Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW KTÓRA ZOSTAŁA... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gizycku - I etap" (termin składania ofert do dnia 13.08.2018 r. do godz. 12:00) - unieważniony

przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” (http://www.pwikgizycko.pl/po anie.html) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakup używanego autobusu szkolnego.

Przetargi | 26 lipca 2018 10:02 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 594835-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Gmina Ciechanów: Zakup używanego autobusu szkolnego" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Przetargi | 26 lipca 2018 08:48 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Odpowiedzi na pytania dot. zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i i rozbudowę oczyszczalni ścieków"... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”

Dostawa materiałów do wykonania zadania”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241” Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. B-pa ST. Baryły 13 98-400 Wieruszów e-mail:pkomsa@poczta.onet.pl">... więcej...

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Przetargi | 25 lipca 2018 19:09 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 594746-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Urząd Gminy w Skulsku:Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego sprzętu komputerowego

Przetargi | 25 lipca 2018 16:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 25.07.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z serwisem posiadanego sprzętu komputerowego” (nazwa zadania nadana przez Zamawiającego) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Strzegowo wraz z zapewnieniem serwisu posiadanego sprzętu komputerowego. Wykonawca zapewni dostęp do intenetu mobilnego dla 108 mieszkańców (tj. 108 sztuk internetu mobilnego) z terenu... więcej...

Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III

Przetargi | 25 lipca 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

UWAGA ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ, TJ. FORMULARZ OFERTOWY OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ NA NOWYM FORMULARZU OFERTOWYM Ogłoszenie nr 594710-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Biała Rawska: Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych w Białej Rawskiej etap III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz - poprawa infrastruktury - zaprojektuj i wybuduj"

Przetargi | 25 lipca 2018 15:06 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz - poprawa infrastruktury - zaprojektuj i wybuduj" ogłoszonego w BZP pod numerem 594668-N-2018 w dniu 25.07.2018r.... więcej...

PRZEWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Przetargi | 25 lipca 2018 14:58 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY DNIA 26.07.2018 ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA ,, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY"... więcej...