Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł .

Przetargi | 13 września 2018 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.13.2018 Pniewy, 2018-09-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.13.2018. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.600.000,00 zł . 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 4, 05-555... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

Przetargi | 13 września 2018 09:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" Nr sprawy: Z.271.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2018 r. pod numerem 616321-N-2018. ... więcej...

Zapytanie ofertowe numer 3 na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie

Przetargi | 13 września 2018 07:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 13.09.2018 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.22.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 r. Miejsce i termin złożenia oferty: a) Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godziny: 11:00 pisemnie. b) Opakować w jednej kopercie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Przetargi | 12 września 2018 21:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro

Przetargi | 12 września 2018 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny.” Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny obejmujący wykonanie następujących robót : 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Roboty murowe i betoniarskie, 3) Roboty ciesielskie( wymiana części więźby... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa budynku remizy OSP w m. Rydzewo

Przetargi | 12 września 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 616068-N-2018 z dnia 2018-09-12 r. Gmina Ciechanów:Budowa budynku remizy OSP w m. Rydzewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Przetargi | 12 września 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.15 .5.2018 MF Starogard Gdański dnia 12.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 17944 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609129-N-2018 z dnia 27.08.2018r. dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 196 000,00 zł utto Wykaz złożonych w wyznaczonym... więcej...