Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologiczneuj w Przytarni

Przetargi | 17 stycznia 2019 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 504737-N-2019 Data ogłoszenia: 17.01.2019 r. Termin składania ofert: 12.02.2019 r. do godz.: 11:00... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie"

Przetargi | 17 stycznia 2019 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie" Nr sprawy: Z.271.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2019 r. pod numerem 504668-N-2019. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2019 r. 540014998-N-2019. ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI MIASTA I GMINY MIRSK

Przetargi | 17 stycznia 2019 13:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: ZP.271.1.2019 Mirsk, dnia 16.01.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem wyłonienia wykonawcy na wycenę nieruchomości miasta i gminy Mirsk, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.). Zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o dokonanie wyceny i złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu przedmiotu wyceny. I. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego: 1) Właściwie oszacowane Arkusze Wycen będą stanowić podstawę do określenia oferowanej ceny utto... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

Przetargi | 17 stycznia 2019 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

... więcej...

Urządzenie placu zabaw w Wielu

Przetargi | 17 stycznia 2019 12:59 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 504664-N-2019 Data ogłoszenia: 17.01.2019 r. Termin składania ofert: 01.02.2019 r. do godz.: 10:00... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Przetargi | 17 stycznia 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. udzielenie schronienia dla osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Rozogi, od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.... więcej...

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Przetargi | 17 stycznia 2019 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 504520-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Zakład Komunalny w Strzegowie: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przetargi | 17 stycznia 2019 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn: Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w inżynierii drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci,... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 17 stycznia 2019 10:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż ogłoszony w dniu 06.12.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie http://simap.europa.eu/">http://simap.europa.eu pod nr 2018/S/238-545010 w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie ... więcej...

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - termin składania ofert do 04 lutego 2019 r. do godz. 10:00

Przetargi | 17 stycznia 2019 08:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 503995-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Gmina Miejska Giżycko:Przebudowa na zeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU realizowana jest w ramach Projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Przetargi | 16 stycznia 2019 15:18 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/1/2019 Ogłoszenie nr 504144-N-2019 z dnia 2019-01-16 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...