Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.7.2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

Przetargi | 07 marca 2018 13:51 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Ogłoszenie nr 527641-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Powiat Bolesławiecki: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie, w ramach Projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Przetargi | 07 marca 2018 13:01 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Ogłoszenie o Zamówieniu http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/jadwiga/roboty/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf"> Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 07 marca 2018 11:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.3.2018 Lipowiec Kościelny, dnia 07.03.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE POSZERZENIA DROGI GMINNEJ NR EW 465 I 230/2 W MIEJSCOWOŚCI NIEGOCIN GMINA LIPOWIEC KOŚCIEKNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II. Tryb udzielenia zamówienia. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu:Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 07 marca 2018 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 527660-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O zamówienie mogą... więcej...

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

Przetargi | 07 marca 2018 10:41 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"... więcej...

Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 11:00

Przetargi | 07 marca 2018 09:45 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 527611-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Wojcieszów: Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Współfinansowanego z środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa O... więcej...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele

Przetargi | 07 marca 2018 09:32 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 527604-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 07 marca 2018 09:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.2.2018 Lipowiec Kościelny,07.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POSPÓŁKI NATURALNEJ ORAZ PIASKU NATURALNEGO DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIEKNY I. Informacje o zamawiającym. Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny NIP 569-176-00-28 tel. (23) 6555028 II. Tryb udzielenia zamówienia. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI” I HYDRAULICZNEJ WYCINARKI KORZENI

Przetargi | 07 marca 2018 05:56 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fa ycznie nowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji i hydraulicznej wycinarki korzeni. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy..PZP... więcej...

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku

Przetargi | 06 marca 2018 15:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - do 23 marca 2018 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 527825-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Miejska Giżycko:„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" część 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje oświatowe - Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wiejskiej 50 w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Przetargi | 06 marca 2018 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-03-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/18. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego ADAMA RZEWUSKIEGO 19 Kod Miejscowość... więcej...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00.

Przetargi | 06 marca 2018 14:39 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 06-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.5.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający... więcej...