Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Przetargi | 06 grudnia 2017 12:49 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e:mail: ... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 06 grudnia 2017 11:21 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa drogi wewnętrznej KDGV 0014 iKDGV 0015 w miejscowości Sieraków – Etap I. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca : USŁUGI TRANSPORTOWE Dariusz Siek 37 – 413 Harasiuki 81 A Uzasadnienie wyboru : Wy ana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą... więcej...

Zimowe urzymanie dróg na terenie gminy Szczytno ppolegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości

Przetargi | 06 grudnia 2017 11:14 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 628236-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utzrymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Przetargi | 06 grudnia 2017 10:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie od 02.01.2018 r do 31.12.2018 r. , zwracamy się do PT Wykonawców gotowych wykonać dostawę o złożenie oferty. I. Zamawiający: Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk NIP 616-10-08-487 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku,... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

Przetargi | 06 grudnia 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 2017-12-06 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2017 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że: W wyniku postępowania o zamówienie w ramach przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę: dla części nr 1 przedstawiła firma: "MACBIT" Grajoszek, Fryszka Sp. J. ul.... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej".

Przetargi | 06 grudnia 2017 08:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pn: „ Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej” jako najkorzystniejszą wy ano ofertę firmy MasterEdukacja. pl Łukasz Okoń z siedzibą przy ul. Do zeckiej 69-71, 62-800 Kalisz za cenę 62.317,10 zł utto. W załączeniu: Protokół z wyboru... więcej...

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Nr sprawy 271.33.2017 Strzegowo 05.12.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę – 1117296,53 zł utto, Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.12.2017 do godziny 13:00 wpłynęła... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 05.12.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.11.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Do dnia 05.12.2017 roku do godz. 9.45 wpłynęła 1 (jedna) oferty Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6, 62-513 Krzymów cena 559.872,00 zł. utto Wójt Gminy /-/ Andrzej Operacz... więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 14 grudnia 2017 r. GK.271.11.2017.MK(8) Zamawiający Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup traktora z pługiem śnieżnym i kosiarką bijakową. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: TECHPOM Sp. z o.o. z siedzibą: Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo, Uzasadnienie... więcej...