Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej i chodnika w Alei Jana Pawła II w Kobyłce

Przetargi | 16 maja 2017 15:36 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.21.2017 Aktualny termin składania ofert: 31 maj 2017r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej i chodnika w Alei Jana Pawła II w Kobyłce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.

Przetargi | 16 maja 2017 14:41 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy iMiasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” - Budowa Centrum Przesiadkowego z zadaszonym Miejscem Obsługi Rowerzystów – NR 1.... więcej...

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr 62958-2017, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie”

Przetargi | 16 maja 2017 14:26 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 16.05.2017 Znak: Zp.271.4.2017 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr 62958-2017, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie” W ogłoszeniu w punkcie IV.6.2) jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/05/2017, godzina: 10:00. W ogłoszeniu punkt IV.6.2) zmienia się na : Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:... więcej...

Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Przetargi | 16 maja 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 509600-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Dobrzyca:Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży"... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Przetargi | 16 maja 2017 13:59 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy iMiasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).... więcej...

WIZ.272.1.11.2017 „Przebudowa drogi Nr 2283D relacji Gierałtów - Czerna”

Przetargi | 16 maja 2017 13:23 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 31 maja 2017 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 509044-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Powiat Bolesławiecki: Przebudowa drogi Nr 2283D relacji Gierałtów - Czerna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetergu nieograniczonym na „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce nr ogłoszenia 69896-2017

Przetargi | 16 maja 2017 13:15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI 7011.8.5.2017. MF Starogard Gdański 16.05.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 69896 - 2017 z dnia 20.04.2017r. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2015... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy"

Przetargi | 16 maja 2017 12:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Nazwa zadania: "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy" Nr sprawy: Z.271.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie... więcej...

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Przetargi | 16 maja 2017 12:22 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Budowa wodociągu Biała Rawska ul.15 – go Grudnia – Marchaty II etap Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł II kwartał 2. Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice –... więcej...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nazdoru inwestorskiego

Przetargi | 16 maja 2017 11:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapytanie ofertowe napełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Przygody” realizowanego w formule „zaprojektuj-wybuduj”, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu:Adaptacja świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 16 maja 2017 10:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 508333-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Starogard Gdański: Adaptacji świetlicy wiejskiej na punkt przedszkolny w Nowej Wsi Rzecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy... więcej...