Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

Przetargi | 05 października 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.9.2017 Pniewy, 2017-10-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy. Działając na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina... więcej...

Wykaz z dnia 5 października 2017 roku

Przetargi | 05 października 2017 13:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

... więcej...

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 05 października 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 597641-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa przebudowa dróg gminnych na terenie gmimy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 357 966,00 zł

Przetargi | 05 października 2017 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Nr ogłoszenia: 597363-N-2017 Data ogłoszenia: 04.10.2017 r. Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 1030... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetargi | 05 października 2017 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 231 o pow. 0,3800 ha położona w miejscowości Do ogosty. Zabudowana działka gruntowa będąca własnością Gminy Dzierzgowo położona we wsi Do ogosty o pow. 0,38 ha. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr PL1M/00018076/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie oznaczonym symbolem 11MN/U - teren jednorodzinnej zabudowy... więcej...

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 449 375,00 zł

Przetargi | 05 października 2017 11:02 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Nr ogłoszenia: 597312-N-2017 Data ogłoszenia: 04.10.2017 r. Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 1030... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"

Przetargi | 05 października 2017 10:17 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy:IN2.7021.31.2017 Mirsk, dnia 05.10.2017r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl">www.mirsk.pl e-mail: ... więcej...

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Przetargi | 05 października 2017 08:09 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Gmina Harasiuki 37 – 413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2017.10.04 RRG.III.3710.2.2017 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę : Czy w ramach dokumentacji projektowej... więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetargi | 04 października 2017 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Informacja znajduje się w załączniku.... więcej...