Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetargi | 14 września 2017 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.271.9.2017.WG Ciechanów 13. 09 .2017 r. Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów. Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 576670-N-2017 w dniu 24.08 .2017 r. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 93 ust 1. pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia... więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera All In One wraz z oprogramowaniem biurowym

Przetargi | 13 września 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputera z oprogramowaniem I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21 11-500 Giżycko II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oprogramowanie biurowe szt. 1 Typ oprogramowania programy i pakiety biurowe Możliwość otwierania i edytowania dokumentów wytworzonych w programach użytkowanych w przedsiębiorstwie Word | Excel| Power Point | Outlook Typ licencji Komercyjna lub rządowa (gov) / wieczysta Platforma Kompatybilna... więcej...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu IP.271.1.5.2017

Przetargi | 13 września 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 585641-N-2017 z dnia 2017-09-13 r. Gmina Grodziec: Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” operacje typu:... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 13 września 2017 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 09/17. Zamówienie w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 13 września 2017 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-09-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (SIEĆ KANALIZACJI + PRZYKANALIKI) ZADANIE 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej w Os. Olsztyńska (ul. Unii Europejskiej – Witosa –Kolejowa) w Giżycku" (Termin składania ofert - do 21.09.2017 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Przetargi | 13 września 2017 11:34 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 21.09.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK... więcej...

2017-09-12 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo"

Przetargi | 13 września 2017 09:31 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki ukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 1 287 m o szerokości 5 m. (Treść ogłoszenia patrz załącznik)... więcej...

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

Przetargi | 13 września 2017 08:57 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko ___________________________ podpis ... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Wymiana wodomierzy na terenie sołectw Chrostkowo oraz Janiszewo"

Przetargi | 12 września 2017 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Wymiana wodomierzy na terenie sołectw Chrostkowo oraz Janiszewo" Nr sprawy: Z.271.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 r. pod numerem 586684-N-2017. ... więcej...