Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Obwieszczenie nr 41/2018 - lokal mieszkalny Dąbrowskiego 6/12

Przetargi | 09 kwietnia 2018 11:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 41/1/2018 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poza. 121 ze zm. ) Burmistrz Miasta Giżycka odwołuje (szczegółowo opisany w Obwieszczeniu nr 41/2018 z dnia 9.04.2018r.) przetarg na sprzedaż nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się wsuterenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym wGiżycku przy ul.Dą owskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części welementach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu onrgeod. 682 (o ęb 2... więcej...

Przetarg na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin

Przetargi | 09 kwietnia 2018 11:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt... więcej...

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Przetargi | 09 kwietnia 2018 10:26 | Publikujący: Gmina Wólka

Ogłoszenie nr 541712-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy

Przetargi | 09 kwietnia 2018 09:52 | Publikujący: Gmina Czajków

Ogłoszenie nr 541684-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Czajków: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zaprojektowanie i budowa krytego lodowiska wraz z zapleczem w Tczewie

Przetargi | 06 kwietnia 2018 16:23 | Publikujący: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Szczegóły w pliku dostępnym poniżej (spakowany, zip)... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj". Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – uzyskanie zaświadczenia o aku sprzeciwu oraz wykonanie robót budowlanych. Termin... więcej...

" Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przetargi | 06 kwietnia 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 541550-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. Gmina Do zyca:Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Do zyca” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze... więcej...

Remont wodociągu w miejscowości Mochowo w linii granicznej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 541

Przetargi | 06 kwietnia 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jestremont wodociągu w linii granicznej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 541, odcinki od km 100 + 906 do km 101 + 351, działka nr ew. 70 w miejscowości Mochowo, gmina Mochowo, powiat sierpecki. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego... więcej...