Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

DOSTAWIENIE DODATKOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DROGACH GMINNYCH. Otwarcie przetargu 29.06.2017

Przetargi | 14 czerwca 2017 12:18 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 532684-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Wojcieszów: 1. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH CZTERECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. NADRZECZNEJ NA ODCINKU OD NR 1 DO NR 4 W WOJCIESZOWIE 2. DOSTAWIENIE DODATKOWYCH TRZECH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE GMINNEJ UL. ROBOTNICZEJ W WOJCIESZOWIE 3. WYKONANIE PRZESTAWIENIA PUNKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO USYTUOWANEGO NA WYSOKOŚCI UL. GÓRNICZEJ NR 2 W WOJCIESZOWIE 4. USTAWIENIE JEDNEJ LAMPY SOLARNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE DOJAZDOWEJ NA WYSOKOŚCI UL. BOL CHROBREGO NR 233 – 235... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Nr ref. RGM.271.11.2017.AS

Przetargi | 14 czerwca 2017 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR REF. RGM.271.11.2017.AS NA „ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE GMINY STAROGARD GDAŃSKI” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Starogard Gdański” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia... więcej...

2017-06-13 Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach gm. Węgorzewo

Przetargi | 13 czerwca 2017 18:42 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż

Przetargi | 13 czerwca 2017 15:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.10.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 509566-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dąbrowie; część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu

Przetargi | 13 czerwca 2017 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 532198-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Strzegowie i w Dą owie; część 2. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół w Niedzborzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie... więcej...

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele w ramach zadania inwestycyjnego „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”.Przedmiot zamówienia, objęty niniejszym postępowaniem, podzielony został na dwie części: Część I zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mochowo Parcele. Część II zamówienia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 96555 - 2017 z dnia 2017-06-13 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 528343-N-2017 Data: 08/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085. Adres strony internetowej (url): www.bip.strzegowo.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do... więcej...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.17.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 528343-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. ZMIANA TREŚCI... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 13.06.2017 r. 271.17.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 528343-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. Wyjaśnienia... więcej...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w cześć 1 - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 13 czerwiec 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w cześć 1 - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej PZP Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego w cześć 1 - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni... więcej...