Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedzi na zapytania dot. ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”.

Przetargi | 06 października 2017 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.15.2017.MF Starogard Gd. 06.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 591763-N-2017 z 25.09.2017r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.50.2017 Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Przetargi | 06 października 2017 13:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.53.2017: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice

Przetargi | 06 października 2017 13:09 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 od km 58+900 do km 59+700 na odcinku Nisko – Racławice. INFORMACJA Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 16.10.2017 Termin skladania ofert został przedłużony do dnia: 20.10.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Przetargi | 06 października 2017 12:31 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Przetargi | 06 października 2017 11:48 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przedstawia poniżej informację zotwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6 października 2017 r. o godz. 10.40. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 170000,00 zł, Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: Nr oferty Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena utto oferty Termin płatności 1 Zakład Usług Projektowych Grzegorz... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.52.2017: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II”

Przetargi | 06 października 2017 10:25 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieogranicznegopn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – cz. II”. Termin składania ofert 17.10.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

UWAGA!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM”

Przetargi | 06 października 2017 09:11 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

UWAGA!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC W RAMACH KONKURSU NA „OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM” Zmienia się następujące terminy w ramach konkursu, w następujących punktach regulaminu: Ad. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4. Termin Konkursu 4.4. Złożenie prac konkursowych do 25 października 2017 r. w godzinach pracy Urzędu. 4.5. Ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 10 listopada 2017 r. Ad. V. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 3. Sposób, miejsce i termin... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 05 października 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-10-05 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH I ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym... więcej...

Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej- Gmina Wojcieszów (Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-23, godzina: 11:00 )

Przetargi | 05 października 2017 14:35 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 597866-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Gmina Wojcieszów: Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej- Gmina Wojcieszów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Przetargi | 05 października 2017 14:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 05.10.2017 r. 271.24.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 588473-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Na podstawie... więcej...

Dostawa piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę piasku płukanego frakcja 0-2 w ilości 10.000 ton. Zapytanie ofertowe do 30.000 euro. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:10. ... więcej...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej z antyz ylaczem w ilości 1.000 ton. Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2017r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie ZDP we Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:00. ... więcej...