Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 08 marca 2018 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 528440-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Strzegowo: Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Przetarg Nieograniczony na wybór Inspektora nadzoru

Przetargi | 08 marca 2018 12:56 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Początek formularza Ogłoszenie nr 528233-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Urząd Miasta i Gminy Wleń: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Część I - „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”; Część II - „Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

Dostawa sprzętu i wyposażenia budowlanego

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 8.03.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i wyposażenia budowlanego określonego w załączniku nr 1 do zapytania – szczegółowe zestawienie sprzętu. I OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni od dnia podpisania umowy. II. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Oferta powinna zostać sporządzona... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej w Gizycku" (Termin składania ofert - do 22.03.2018 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...