Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Remont drogi powiatowej nr 2280D w miejscowości Ustronie

Zarząd Dróg Powiatowtowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2280D w m.Ustronie o dł. 1,1 km (km 0+000 - 1+100). Termin składania ofert upływa w dniu 1 czerwca 2017r. o godz. 8:45. Miejsce składania ofert - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2.... więcej...

Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów Puszcz - Wilczna

Przetargi | 17 maja 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 76810 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. Skaryszew: Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów Puszcz - Wilczna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Pełny tekst ogłoszenia poniżej w pliku pdf. ... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap III

Przetargi | 17 maja 2017 12:16 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.Przebudowa drogi w Czerlinie I etap

Przetargi | 17 maja 2017 12:14 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin II etap

Przetargi | 17 maja 2017 12:11 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż

Przetargi | 17 maja 2017 08:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 509566-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giżynek i Unierzyż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Przetargi | 17 maja 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Dr.721.23.2017MS Pniewy, 16.05.2017r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. Zaproszenie... więcej...

Wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 17.05.2017r. W związku z realizacją projektu pt: „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową. Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie: wymiany pionu wodnego, doprowadzającego wodę do pracowni chemicznej w ZSOiZ w Lwówku... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”.

Przetargi | 16 maja 2017 23:03 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk.2017.05.16 DrG.271.18.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112703D”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.00.00.00-7, 45.22.11.11-3, 45.22.11.19-9 1. Zamawiający: GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 756470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e:mail: ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Przetargi | 16 maja 2017 22:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich

Przetargi | 16 maja 2017 21:03 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/05/16 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/06/01 ... więcej...

Dostawa gruzu betonowego i kamienia łamanego polnego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi | 16 maja 2017 16:02 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozgarnięciem równiarką na każdorazowe wezwanie: Część I – gruzu betonowego frakcji 0-63 w ilości ok. 600 ton – dostawa samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 ton z napędem na 2 osie ze względu na trudne warunki terenowe umożliwiającymi rozładunek przez Dostawcę w małych ilościach z jednoczesnym rozgarnięciem wywożonego materiału na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg; Część II – kamienia łamanego polnego frakcji 0-31,5 w ilości ok.... więcej...