Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na II etap remontu drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek o dł. 1,21 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na II etap remontu drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz-Popielówek o dł. 1,21 km. Oferty należy składać w siedzibie ZDP - ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, pok. nr 2 (sekretariat) I piętro - w terminie do dnia 4 kwietnia 2017r. do godz. 8:45.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. „ Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy ” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu), Nr sprawy: GKI.7013.29.21.2016 ; Ogłoszenie nr 29958 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Przetargi | 20 marca 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.21.1. Starogard Gdański dnia 20.03.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 20.03.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 29958-2017 z dnia 2017-02-22r. dla zadania pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych... więcej...

Informacja z otwarcia z ofert - ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie”

Przetargi | 20 marca 2017 14:43 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn. 20.03.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.2.2017.mk na zadanie pn.: ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie” Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu Gminy Kowale Oleckie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.... więcej...

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania: "Usługi związane z uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych"

Przetargi | 17 marca 2017 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Usługi związane z dostarczeniem i uzupełnieniem kruszywem ubytków w nawierzchniach dróg gminnych" treść zawiadomienia w załączniku.... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania

Przetargi | 17 marca 2017 14:02 | Publikujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Dotyczy: postępowania na Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem PEUG.... więcej...

Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)

Przetargi | 17 marca 2017 13:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 46265 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. Dobrzyca: Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2017: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku

Przetargi | 17 marca 2017 13:45 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:Bieżące remonty ikonserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w2017 roku. Termin składania ofert: 03.04.2017 godz. 11:30 ... więcej...