Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

Przetargi | 05 grudnia 2018 15:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Zamawiający Gmina Pniewy Pniewy, dnia 05.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy NIP: 797-205-65-81 Znak sprawy: R.Oś.6140.11.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019” I. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) całodobową gotowość do świadczenia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie konferencji na zakończenie projektu „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Przetargi | 05 grudnia 2018 15:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dn. 05.12.2018 r. Znak sprawy: BP.042.29.38.2017.JN ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie konferencji na zakończenie projektu „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz zzakupem wyposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. I. Postanowienia ogólne: Tryb rozeznanie rynku: zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje... więcej...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi | 05 grudnia 2018 14:01 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotemzamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniuodpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. Oferty należy składać wsiedzibie Zamawiającego tj.Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13,w terminie do dnia14.12.2018 rokudogodziny... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 05 grudnia 2018 13:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r poz. 1986 z poźn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 05 grudnia 2018 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 657628-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Gmina Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Harasiuki

Przetargi | 05 grudnia 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn

Przetargi | 05 grudnia 2018 10:32 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

W załączeniu udostępniamy mapę, która będzie służyć do celów projektowych na w/w zadanie. Przedłużono termin składania ofert na w/w zaproszenie do dnia 17.12.2018 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia z dnia 2.11.2018 r. nie ulegają zmianie. Wójt Gminy /-/ Marek Kiwit... więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Mickiewicza 8 o powierzchni użytkowej 37,37 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Kościelnej 2 o powierzchni użytkowej 59,30 m2.

Przetargi | 05 grudnia 2018 10:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem następujących lokali użytkowych: 1. Lokal położony w Mirsku przy ul. Mickiewicza 8 o powierzchni użytkowej 37,37 m2. 2. Lokal położony w Mirsku przy ul. Kościelnej 2 o powierzchni użytkowej 59,30 m2. Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej dla poz. 1 i poz. 2 wynosi – 9,95 zł +VAT 23% . Wymagany profil prowadzonej działalności: handlowo-usługowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w... więcej...

2018-12-04 Przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przetargi | 04 grudnia 2018 19:47 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg na przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...