Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 06 grudnia 2018 14:27 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 756470440, fax: 756470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e-mail: http://simap.europa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Przetargi | 06 grudnia 2018 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-12-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018-2019

Przetargi | 06 grudnia 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 658155-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Ciechanów:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zmiana ogłoszenia - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

Przetargi | 06 grudnia 2018 11:41 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, 06.12.2018r. OŚR.271.2.2018 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo” Gmina Dzierzgowo działając zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.... więcej...

Informacja o otwarciu ofert:

Przetargi | 05 grudnia 2018 17:53 | Publikujący: Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach

dowóz osób z terenu gminy Rozogi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach w 2019 roku... więcej...