Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Wola Pniewska, oznaczonej jako działka nr 208/2 o pow. 0,0450 ha

Przetargi | 24 września 2018 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dn. 21.09.2018 GG.6840.1.1.18 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 17 września 2018 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Wola Pniewska, oznaczonej jako działka nr 208/2 o pow. 0,0450 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr RA1G/00018484/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza za sprzedaż... więcej...

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2018/2019

Przetargi | 24 września 2018 11:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - załącznik do po ania w formacie PDF. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.25.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2018/2019. INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - zadanie pn. „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”.

Przetargi | 24 września 2018 09:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie nr 620550-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. Gmina Mirsk: „Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w Gminie Mirsk”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Dostawa... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”,

Przetargi | 21 września 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca : GRZEŚ – BUD” Usługi Remontowo Budowlane Piotr Kasprzyk Hucisko 61 „c” 37 –... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA: "Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A."

Przetargi | 21 września 2018 14:54 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 21 września 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 12/18 REGIMIN, 2018-09-21 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 12/18. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” ZADANIE 2: ZAKUP Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ... więcej...

Zapytanie ofertowe - Zakup systemu e-Sesja

Przetargi | 21 września 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, dn. 21.09.2018 r. Znak sprawy:IGKm.271.13.2018.mk Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego owartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą oprzedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego zadania pn.: ,,Zakup systemu e-Sesja” (opis przedmiotu zamówienia) Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty: –... więcej...