Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC MICKIEWICZA, 1 MAJA, KONARSKIEGO

Przetargi | 21 marca 2018 12:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - do 05.04.2018r.godz. 10.00 Załączniki nr 5-12 do SIWZ do po ania pod linkiem: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Zalaczniki_do_SIWZ_od_nr5_do_nr12.rar Ogłoszenie nr 533586-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. Gmina Miejska Giżycko: Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... więcej...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018.02.26 r w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

Przetargi | 21 marca 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 523248 Z DNIA 2018-02-26 r. w Części I zamówienia na „Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia-przetarg nieograniczony. Postepowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn.... więcej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg).

Przetargi | 21 marca 2018 11:50 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, 21-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.6.2018.TM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg). Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia ounieważnieniu postępowania oudzielenie zamówienia publicznego prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego podnazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Przetargi | 21 marca 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534315-N-2018. ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 523248 z dnia 26.02.2018r na "Termomodernizację budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynkyu świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie"

Przetargi | 21 marca 2018 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.2.2018 Starogard Gdański dnia 21.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 21.03.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 523248-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę utto: a)... więcej...

Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego - wykonawczego

Lwówek Śląski, dnia 21 marca 2018r. OR.272.19.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji: kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego... więcej...

Informacja z otwarcia ofert - dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przetargi | 21 marca 2018 09:28 | Publikujący: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Janikowo, 21 marca 2018r. Numer sprawy: MGZO.261.1.5.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT art.86 ust.5 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janikowie pok. nr 119 Gmina Janikowo-Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 470.966,40 zł utto (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset... więcej...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przetargi | 21 marca 2018 08:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY. Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 87 73 24111, faks (87)428 52 41 Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30 NIP: 845-19-51-457 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl znak postępowania: WPI. 042.13.1.2018.GW 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej pełniącego funkcje edukacyjne... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Przetargi | 20 marca 2018 16:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 534100-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Wyposażenie warsztatu zbrojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: dostawa zestawu mebli oraz gablot ekspozycyjnych, dostawa sprzętu multimedialnego.

Przetargi | 20 marca 2018 15:40 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 20.03.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wyposażenie warsztatu z ojmistrza na Twierdzy Boyen w Giżycku: -dostawa zestawu mebli oraz gablot ekspozycyjnych - dostawa sprzętu multimedialnego I. Postanowienia ogólne: Tryb konkurencyjności:zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zamawiający planuje przeznaczyćna realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wy aną część: I lub II UWAGA! Wykonawca... więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przetargi | 20 marca 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Położenie Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Okres dzierżawy Cena wywoławcza Przyjezierze Część działki niezabudowanej nr 406 BY1M/00017162/3 0,1091 ha Działka niezabudowana przeznaczona pod działalność rekreacyjno- sportową (wesołe miasteczko) bez możliwości trwałej zabudowy uz ojona w zasilanie prądem oraz ujęcie wody Umowa dzierżawy na okres do 3 lat 3.500, -zł utto Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury... więcej...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg)

Przetargi | 20 marca 2018 14:18 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 20-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.6.2018.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zodgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugigm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg)” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:... więcej...