Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 30 000,00 euro - Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się... więcej...

POSTĘPOWANIE PN.: "Przebudowa szkoły podstawowej w Glinojecku

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:56 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: "PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINOJECKU" OGŁOSZONEGO W BZP POD NUMEREM: 533605-N-2017 W DNIU 14.06.2017r.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 97428 - 2017 z dnia 2017-06-14 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 521800-N-2017 Data: 01/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085. Adres strony internetowej (url): www.bip.strzegowo.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do... więcej...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.14.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 521800-N-2017 z dnia 2017-06-01 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Działając na podstawie... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.14.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 521800-N-2017 z dnia 2017-06-01 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na wykonywaniem zadanioa pn; „Modernizacja ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie Termin składania ofert 2017-07-03, godzina: 11:00

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:00 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 533374-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Wojcieszów: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak ... więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 14 czerwca 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w o ębie geodezyjnym Zglenice Budy.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 14 czerwca 2017 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.06.2017 r. 271.8.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 506024-N-2017 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015... więcej...

Remont dróg gminnych: Remont nawierzchnidrogi lokalnej Michałów-Teresingm. Dmosin (cz. 1) , Remont Nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gm. Dmosin (cz.2), Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej".(cz.3)

Przetargi | 14 czerwca 2017 14:20 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie nr 532639-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Gmina Dmosin: Remont dróg gminnych: „Remont nawierzchni drogi lokalnej Michałów – Teresin gmina Dmosin”(cz. 1), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych gmina Dmosin”(cz.2), „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej (cz.3). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.25.2017 Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu

Przetargi | 14 czerwca 2017 13:47 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu. Termin składania ofert: 30.06.2017 r. godz. 11:30 ... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Przetargi | 14 czerwca 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin”. W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza, aby dystrybucja... więcej...