Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

Przetargi | 10 sierpnia 2017 10:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów10.08.2017 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo Gmina Ciechanów informuje,że w dniu 10.08.2017 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu. Zamawiający poinformował,że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 10 000.000,00 złotych. Złożono następujące oferty: 1. „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy s.j. ul. Bielińska 2 06-400 Ciechanów – cena 11 591 605,26 zł utto, gwarancja... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Dowóz i odwód uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 10 sierpnia 2017 10:00 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała: Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie I, które w swoim zakresie obejmuje; 1)Dowozu i odwozu uczniów zsołectw: Giebułtów, Brzeziniec,... więcej...

Remont drogi powiatowej nr 2544D - ulica Floriańska w Gryfowie Śląskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 2544D - ul.Floriańska w Gryfowie Śląskim na dł. 0,706 km (km 0+000-0+706) [ intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012r.]. Oferty należy składać w terminie do 29 sierpnia 2017r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro pok. nr 2. ... więcej...

Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach

Przetargi | 09 sierpnia 2017 15:46 | Publikujący: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

http://gzgk.swierklany.pl/images/informacja.pdf 1.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/SIWZ_BETONITY.pdf 2.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/betonity-formularz_oferty.pdf 3.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik234_wymagany_do_z%C5%82o%C5%BCenia_wraz_z_ofert%C4%85-_betonity.pdf 4.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/betonity-wykaz_os%C3%B3b.pdf 5.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_6-betonity.pdf 6.http://www.gzgk.swierklany.pl/images/betonity_-umowa.pdf... więcej...

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze oraz Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjna etap II w miejscowosci Rogóźnia

Przetargi | 09 sierpnia 2017 15:35 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób... więcej...

MZK Giżycko - Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości /zmiana terminu składania ofert - do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00/

Przetargi | 09 sierpnia 2017 14:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 566744-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fa ycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Przetargi | 09 sierpnia 2017 14:44 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.30.2017: Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie

Przetargi | 09 sierpnia 2017 14:43 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Nisku przy ulicy Zasanie. Termin składania ofert: 25.08.2017 r. godz. 11:30... więcej...

Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Przyłuski i Stara Wieś

Przetargi | 09 sierpnia 2017 14:43 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 566402-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Przyłuski i Stara Wieś OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Odpowiedzi dla postępowania, usługa, pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu

Przetargi | 09 sierpnia 2017 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.08.01.US Starogard Gdański, dnia 09.08.2017r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego w Linowcu”, Ogłoszenie nr 558019-N- 2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Starogard Gdański w odpowiedzi na pytania Oferentów udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ : Pyt. Nr 1 Zwracam się o wyjaśnienie SIWZ do zadania pn.: „pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji drogi transportu rolnego... więcej...