Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e7530338-42d0-4ffc-89e4-db4dbbfa45eb" target="_blank ... więcej...

Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi | 09 marca 2018 12:13 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.11.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie Miasta Kobyłka. Aktualny termin składania ofert: 26 marca 2018 r., godz. 13:00 Dokumentacja techniczna postępowania dostępna jest pod linkiem: http://www.kobylka.pl/bip_large_files/dokumentacja_techniczna.zip" rel="noopener" target="_blank... więcej...

B U R M I S T R Z G N I E W K O W A o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 193/6 o powierzchni 0,7514 ha 193/7 o powierzchni 0,7515 ha 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 09 marca 2018 08:25 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

B U R M I S T R Z G N I E W K O W A o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 193/6 o powierzchni 0,7514 ha 193/7 o powierzchni 0,7515 ha 193/8 o powierzchni 0,7512 ha karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00023431/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. PRZETARG Odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 stycznia 11 w dniu 13 kwietnia 2018r. od godziny 9:00 (w odstępach 10 min) w sali nr 20. Przeprowadzone... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17

Przetargi | 09 marca 2018 08:06 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 marca 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 1 o powierzchni użytkowej 21,00m2 położonego... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21

Przetargi | 09 marca 2018 08:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 9 marca 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 13,20m2 położonego... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2 zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00

Przetargi | 08 marca 2018 14:53 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 08-03-2018 r. Numer sprawy: RI.271.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00 Część... więcej...

UNIEWAŻNIENIE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Przetargi | 08 marca 2018 14:35 | Publikujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Dotyczy części: Część 1 - Powiat Bolesławiecki, Część 6 - Powiat Kłodzki, Część 11 - Powiat Oleśnicki, Część 15 - Powiat Średzki, Część 17 - Powiat Trzebnicki, Część 19 - Powiat Wołowski, Część 20 - Powiat Wrocławski, Część 21 - Powiat Ząbkowicki, Część 23 - Powiat Złotoryjski.... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Białostockiej od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej w Giżycku” (Termin składania ofert - do 19.03.2018 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...