Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.71.2017: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej

Przetargi | 07 grudnia 2017 20:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej. INFORMACJA *************************************************************************************************************** Zmiana treści SIWZ z dnia 13.12.2017r. - zmiana terminu składania ofert *************************************************************************************************************** Zmiana... więcej...

Obwieszczenie Nr 90/2017 w sprawie I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego /Armii Krajowej 8/1 /

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 90/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości wformie przetargu ustnego nieograniczonego. I Przedmiot przetargu: Lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury(w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi) na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2017-12-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652 Pniewy Telefon:... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 15:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia paneli dotykowych 3 szt. wraz z komputerem typu laptop – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na realizację zadania pn.: "Dostawa stacji zlewczej z sitem i prasą do skratek na Oczyszczalnię Ścieków w Giżycku" (Termin składania ofert - do 15.12.2017 r. do godz. 12:00)

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:48 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 15.12.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK... więcej...

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kowale Oleckie oraz ich utrzymanie, sterylizację i kastrację

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/15 ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 07.12.2017 r. 271.34.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 624544-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)... więcej...

Gmina Wólka ogłasza przetarg na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Przetargi | 07 grudnia 2017 14:14 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, dnia 07-12-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie. Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie. Przetarg ma charakter nieograniczony - każdy może wziąć udział w przetargu. 1. Sprzedający: Gmina Wólka, z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, NIP: 713-287-29-53, reprezentowana przez: Edwin Gortat - Wójt Gminy tel. (81)7464844,... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 07 grudnia 2017 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do trzech lat.Wykaz wywieszony będzie od dnia 7. 12. 2017 r. do 28.12.2017 r. Z up. Wójta Gminy Renata Głąb Sekretarz Gminy ... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 12:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 12:36 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej wGiżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa... więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert - Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Przetargi | 07 grudnia 2017 11:30 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 7 grudnia 2017r. Z.P. 271.7.PN.13.1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie... więcej...