Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem

Przetargi | 21 marca 2017 15:17 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 21-03-2017 r. Numer sprawy: RI.271.2.2017.TM INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje: - Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 353495,85 zł. - Do upływu terminu składania ofert nie złożono ani jednej... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolektora ściekowego Dn 400-800 od ul. Nadbrzeżnej do Przepompowni Głównej w Giżycku" (termin składania ofert do dn. 03.04.2017 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu, usługa, na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. : „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy” (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku od Kręga do Starogardu)

Przetargi | 21 marca 2017 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugstarogard.pl" target="_blank Ogłoszenie nr 48206 - 2017 z dnia 2017-03-21 r. Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem : " Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy " (ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisk od Kręga do Starogardu) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU... więcej...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomości

Przetargi | 21 marca 2017 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wymienionych ruchomości: Nazwa typ Rok produkcji Cena wywoławcza netto w złotych Wadium w złotych Trak pionowy Bydgoszcz DTRA 63 1979 49.900,00 4.990,00 Ostrzałka pił trakowych OP-Z 1984 3.200,00 320,00 oraz II przetarg nieograniczony (I miał miejsce 16.08.2016r.) na sprzedaż wymienionych ruchomości: Nazwa typ Rok produkcji Cena wywoławcza netto w złotych Wadium w złotych Samochód ciężarowy wywrotka STAR W200 1986 4.320,00 432,00 Ładowacz... więcej...

Zaproszenie do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”.

Przetargi | 21 marca 2017 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików”. Oferty należy składać do 29.03.2017 r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach. Grodziec, dnia 21.03.2017 r. ... więcej...

Budowa drogi w ulicy Parkowej w Kobyłce na odcinku ulicy Dojazdowej – ZSP Nr 3 w Kobyłce oraz budowa drogi w ulicy Czarna Kawka w Kobyłce

Przetargi | 21 marca 2017 11:56 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.8.2017 Aktualny termin składania ofert: 11.04.2017 r., godzina: 13:00 DOKUMENTACJA TECHICZNA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM PONIŻEJ: http://kobylka.pl/bip_large_files/Zalacznik_3_do_SIWZ_dokumentacja_techniczna_ul_parkowa_czarna_kawka.7z Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w ulicy Parkowej w Kobyłce na odcinku ulicy Dojazdowej – ZSP nr 3 w Kobyłce oraz budowa drogi w ulicy Czarna Kawka w Kobyłce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 3 do SIWZ. ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie .

Przetargi | 21 marca 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaciechanow.pl Ogłoszenie nr 47761 - 2017 z dnia 2017-03-21 r. Ciechanów: Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze... więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w roku 2017r."

Przetargi | 20 marca 2017 21:49 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk.2017.03.20 DrG.271.11.2017.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.225.000 EURO na: „Roboty drogowe remontowe w zakresie napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz naprawy urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Mirsk w roku 2017”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000 – 7 Roboty budowlane 45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych (remonty cząstkowe) 44132000 – 4 Elementy... więcej...

Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Przetargi | 20 marca 2017 16:14 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Aktualny termin składania ofert: 30 marca 2017 r., godzina 13:00 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 9 rodzaju szczepionek z podziałem na części: Część I – Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Część II – Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomyelitis (inaktywowana) oraz Hemophilus influenzae typ B, Część III – Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr RGM.271.4.2017.AS na „Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym”

Przetargi | 20 marca 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 47389 - 2017 z dnia 2017-03-20 r. Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w ramach... więcej...