Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi

Przetargi | 09 października 2017 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 599154-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Do zyca:Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Do zyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt pn. "Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Do zyca narzędziem do poprawy warunków życie mieszkańców... więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi | 09 października 2017 13:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Pniewy. 1. Nieruchomości gruntowa, położona we wsi Pniewy, gm. Pniewy, woj. mazowieckie, oznaczona, jako działka ewidencyjna nr 24/8 o pow. 0,96 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu KW nr RA1G/00051267/5, Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10-tu lat. Działa będzie przeznaczona pod działalność rolniczo-sadowniczą. W księdze wieczystej ak ciężarów i ograniczeń. Przeznaczenie wplanie zagospodarowania... więcej...

wykonanie prac remontowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów do wykonania tych prac

Nielestno, dnia 09.10.2017r. Znak sprawy ZO/07/10/2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Powiat Lwówecki ; ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski , NIP 616-14-10-172 Adres do Korespondencji : Dom Pomocy Społecznej, Nielestno17, 59-610 Wleń e-mail : danutadps@op.pl Tel. 757136402, Fax 757136342. 2. Tryb udzielenia zamówienia : na podstawie art. 4 pkt.8 stawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2015r. poz.2164 tekst jednolity) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr.1/2017r. Dyrektora DPS z dnia 02.01.2017r. tj. Regulamin udzielania... więcej...

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym 2017/2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na części: część 1 - droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Wojciechów - 1884 m2, część 2 - droga wojewódzka nr 297 i 364 w miejscowości Lwówek Sląski, Brunów, Płóczki - 8775 m2. Oferty należy składać w siedzibie ZDP ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2, w terminie do dnia 17... więcej...

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Przetargi | 09 października 2017 08:28 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 9 października 2017r. Z.P.271.7.PN.3.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin: W części II – „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Zawady” została... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NA DOSTAWĘ BIOMASY NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE – CZĘŚĆ II

Przetargi | 07 października 2017 11:45 | Publikujący: MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA SP Z O O w Złoczewie

Złoczew, dnia 06.10.2017r. Znak: ZP 2/2017/Cz.II OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„DOSTAWĘ BIOMASY NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE- CZĘŚĆ II ”. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 Pzp informuję, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA Andrzej Aleksandrowicz, Broszki 30, 98-270 Złoczew Wy any Wykonawca zaoferował najniższą cenę... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NA DOSTAWĘ BIOMASY NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE – CZĘŚĆ I

Przetargi | 07 października 2017 11:38 | Publikujący: MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA SP Z O O w Złoczewie

Złoczew, dnia 06.10.2017r. Znak: ZP 1/2017/Cz.I OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„DOSTAWĘ BIOMASY NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE- CZĘŚĆ I”. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 Pzp informuję, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA Andrzej Aleksandrowicz, Broszki 30, 98-270 Złoczew Wy any Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.47.2017 Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Przetargi | 06 października 2017 14:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofertz postępowania pn: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018r.

Przetargi | 06 października 2017 14:31 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 06.10.2017 r. WM.7131.3.2017.ArKo ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2017 r., poz. 1579), ustawy nie stosuje się. Do złożonych w ramach zaproszenia ofert ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Dotyczy: złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018r. 1.... więcej...