Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 309/38 o pow.23 m2 położona w Rakowicach Wielkich wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2 wynoszącym 1/24 części

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej na cele zabudowy boksem garażowym, położonej w Rakowicach Wielkich gmina Lwówek Śląski w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 309/38 o pow. 23 m2wraz z udziałem w działce nr 309/49 o pow. 757 m2wynoszącym 1/24 części. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Dla nieruchomości Sąd... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 maja 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie. W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis): Treść ogłoszenia Załączniki do ogłoszenia

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 maja 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie. W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis): Treść ogłoszenia... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2017: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Przetargi | 18 maja 2017 14:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem” Termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 11:30... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM.

Przetargi | 18 maja 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: : WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: : ,, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni ” Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia : L.p. Rodzaj kotła Model * Ilość 1. Kocioł na pellet Kostrzewa HT DASPEL GL-20–jednopaliwowy 1 2. Kocioł na pellet Tekla Draco Bio-Compact12KW–jednopaliwowy 1 3.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Przyjaźni w Łagiewnikach Małych

Przetargi | 18 maja 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 18.05.2017r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Pawonków zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Przyjaźni w Łagiewnikach Małych. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zamówienia: Zakresem zamówienia objęte są roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi gminnej – ul. Przyjaźni w Łagiewnikach Małych. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót oraz mapka , które... więcej...

WIZ.272.1.12.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316D – ul. Sądowa w Bolesławcu”

Przetargi | 18 maja 2017 12:20 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 7 czerwca 2017 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 510527-N-2017 z dnia 2017-05-18 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316D – ul. Sądowa w Bolesławcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.14.2017 pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Przetargi | 17 maja 2017 15:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy iMiasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu

Przetargi | 17 maja 2017 15:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza netto w zł Wysokość wadium w zł Rybacka 780 1,0905ha Kąty Rybackie GD2M/00048165/8 1.500.000 150.000- Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. nr 1 w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 W miejscowym planie zagospodarowania... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Przetargi | 17 maja 2017 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 511002-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...