Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro

Przetargi | 12 września 2018 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie następującego zadania: „Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny.” Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny obejmujący wykonanie następujących robót : 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Roboty murowe i betoniarskie, 3) Roboty ciesielskie( wymiana części więźby... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa budynku remizy OSP w m. Rydzewo

Przetargi | 12 września 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 616068-N-2018 z dnia 2018-09-12 r. Gmina Ciechanów:Budowa budynku remizy OSP w m. Rydzewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na wyk. zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach"

Przetargi | 12 września 2018 11:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.15 .5.2018 MF Starogard Gdański dnia 12.09.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 17944 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609129-N-2018 z dnia 27.08.2018r. dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 196 000,00 zł utto Wykaz złożonych w wyznaczonym... więcej...

Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki

Przetargi | 11 września 2018 15:29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 615543-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Gmina Harasiuki: Modernizacja - remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW)

Przetargi | 11 września 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-09-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M.PAWŁOWO (ETAP I: BUDOWA PLACU ZABAW) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ZBIG-BUD ZBIGNIEW CHARZYŃSKI SOKOŁÓWEK, UL. WESOŁA 22 06-400 CIECHANÓW Cena utto: 131971,53... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.40.2018: Ubezpieczenie majątku i innych interesów GMINY NISKO

Przetargi | 11 września 2018 15:01 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku iinnych interesów GMINY NISKO” z podziałem na następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nisko Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Nisko Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Gminie Nisko Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10:00 ... więcej...