Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 12 lutego 2018 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 12.02.2018 r. 271.1.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 510552-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, Znak postępowania: ZP.271.8.2018

Przetargi | 12 lutego 2018 14:21 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Informacja w załączniku. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe... więcej...

Dostawa barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na "Dostawę barier rurowych typ U-11a z pionowymi szczeblinkami, w ilości 30 szt.". Termin wykonania zamówienia - 21 dni. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat). Oferty można składać również e-mailem (zdplwowek@rcs.pl) lub faksem (75-644-28-72). Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2018r. o godz. 9:00. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Modernizację zbiornika ruchowego na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku" (Termin składania ofert - do 20.02.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 20.02.2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.1.2018. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22”.

Przetargi | 12 lutego 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Numer sprawy: Zp. 271.1.2018 Złoczew, dnia 12.02.2018 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.1.2018. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek od S19 do S22”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Gmina Złoczew informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 72.772,33 zł. Zamówienie... więcej...