Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 14 listopada 2017 15:18 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w o ębie geodezyjnym Żuki.... więcej...

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Przetargi | 14 listopada 2017 15:02 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 14-11-2017r. Numer sprawy: RI.271.12.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. Część pierwsza zamówienia - rejon I - miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice Kwota jaką zamawiający zamierza... więcej...

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

Przetargi | 14 listopada 2017 14:11 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 615380-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Znak postępowania: ZP.271.13.2017 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej" - oferta wybrana

Przetargi | 14 listopada 2017 14:11 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

Przetargi | 14 listopada 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 615452-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Do zyca:Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie (14.11.2017

Przetargi | 14 listopada 2017 13:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 14.11.2017 r. 271.31.2017 Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 611984-N-2017 z dnia 2017.11.06 Gmina Strzegowo, jako zamawiający udziela na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie"

Przetargi | 14 listopada 2017 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.6.29.2017/WO Starogard Gdański, 2017-11-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.6.29.2017 na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 594542-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. ) Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami. Zamawiający wy ał... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Przetargi | 14 listopada 2017 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 500058294-N-2017 z dnia 14-11-2017 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 611984-N-2017 Data: 06/11/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085. Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym... więcej...