Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - p.n.: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”.

Przetargi | 07 grudnia 2018 13:46 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 7 grudnia 2018 r. Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin Uczestnicy postępowania ZP.271.7.PN.2018 Znak sprawy: ZP.271.7.PN.2018 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwana „ustawą p.z.p.”,... więcej...

Unieważnienie postępowania:

Przetargi | 07 grudnia 2018 13:02 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

Przebudowa amfiteatru w Rozogach... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.52.2018: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”

Przetargi | 07 grudnia 2018 12:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019” w Części 3: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko - Osiedle nr 5 i 6 (Warchoły, Podwolina)” Części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosielec” ... więcej...

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 07 grudnia 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. Zamawiający zmienia treść Formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ) : W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy : Załącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY, ust. 2 otrzymuje... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 07 grudnia 2018 11:07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z poźn. zm) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

Przetargi | 07 grudnia 2018 10:57 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Giżycko, grudzień 2018 r. 1. Informacje... więcej...

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku

Przetargi | 07 grudnia 2018 09:31 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 658832-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...