Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert, robota budowlana, zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r.

Przetargi | 11 sierpnia 2017 12:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 557166- N-2017 z dnia 25.07.2017-r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 557166-N-2017z dnia 2017-07-25r , dla zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu”. Gmina przeznaczyła... więcej...

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 562797 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wyk. adaptacji cz. bud.poszkolnego na pkt przedszkolny w Koteżach

Przetargi | 11 sierpnia 2017 11:09 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 562797 z dnia 2017-08-03 r. na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem „Adaptacji części budynku poszkolnego na punkt przedszkolny w Koteżach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 5000,00 zł. utto Wykaz złożonych w wyznaczonym... więcej...

UWAGA SPROSTOWANIE - ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Przetargi | 10 sierpnia 2017 14:55 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy - Miasto i Gmina Gołańcz informuje, że w zestawieniu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 09.08.2017 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. PN.Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dla zadania nr 2 błędnie podano kwotę3583267,72 zł utto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Prawidłowa kwota to: 2 913225,79 zł utto. Błąd powstał na skutek dwukrotnego doliczenia podatku VAT 23% do kwoty netto. W załączeniu prawidłowe zestawienie ofert.... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Przetargi | 10 sierpnia 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew tel/fax (43) 820-24-56 Złoczew, dnia 10.08.2017r. MGOPS.PS.271. 1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.40.2017: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Przetargi | 10 sierpnia 2017 13:54 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko. Załącznikami do niniejszego postępowania są: http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2017-08-10%20ZP.40%20Czesc%201%20z%203%20ZP.40.zip">... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10.08.2017

Przetargi | 10 sierpnia 2017 13:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu. Wykaz wywieszony będzie od dnia 10.08. 2017 r. do 31.08.2017 r. Wójt Jakub Farinade ... więcej...

Renowacja boiska Orlik przy Gimnazjum w Białej Rawskiej

Przetargi | 10 sierpnia 2017 12:47 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

UWAGA!!! ZMIANA OGŁOSZENIA I TREŚCI SIWZ Ogłoszenie nr 500014446-N-2017 z dnia 17-08-2017 r. Biała Rawska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 567625-N-2017 Data: 10/08/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II 57, 96230 Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468159377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU... więcej...

Przetarg nieogrniczony na usługę pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu Gminy Mirsk - Zadanie nr 1"

Przetargi | 10 sierpnia 2017 12:33 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 t tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e:mail: ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4.

Przetargi | 10 sierpnia 2017 11:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Gmina Złoczew: Budowa 16 szt. budynków gospodarczych oraz modernizacja 2 budynków mieszkalnych w Złoczewie przy ul. Błaszkowskiej 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku"."

Przetargi | 10 sierpnia 2017 11:27 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienia ofert otwartych w dniu 10.08.2017r. oraz środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn: "Uz ojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".... więcej...