Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy

Przetargi | 12 marca 2018 14:54 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 530049-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przetargi | 12 marca 2018 14:51 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 Dpowierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 01142000 0001 do dnia 2018-03-26. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 2018-02-09.... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przetargi | 12 marca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto. słownie: siedem złotych netto za 1 m2. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 01142000 0001 do dnia 2018-03-26. Szósty przetarg odbył się... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Przetargi | 12 marca 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych wHarasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. użytkowej wynosi 7,00 zł netto. słownie: siedem złotych netto za 1 m2. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 01142000 0001 do dnia 2018-03-26. Szósty przetarg odbył się w... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa magazynu na sprzęt

Przetargi | 12 marca 2018 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 12.03.2018 r. 271.3.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa magazynu na sprzęt prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa i remont placów... więcej...

Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Przebudowę - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól na terenie gminy Kuślin.

Przetargi | 12 marca 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3096/wiadomosci/413564/files/skmbt_c22018031214120.pdf" target="_blank">... więcej...

Dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przetargi | 12 marca 2018 12:38 | Publikujący: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Ogłoszenie nr 529795-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Gmina Janikowo - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie: Dowóz dzieci do szkół i na basen od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zadania pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”

Przetargi | 12 marca 2018 11:16 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.7011.2.2018.1 Mirsk, dnia:12.03.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego o przesłanie swojej oferty w przedmiotowym temacie. I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Nazwa zamówienia: Nadzór Inwestorski zadania pn: „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno –Integracyjnego... więcej...

Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przetargi | 12 marca 2018 09:11 | Publikujący: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Janikowo, 16 marca 2018 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: MGZO.261.1.4.2018 Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję: Wyjaśnienia: Pytanie 1: Zgodnie z częścią V ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ - dla Zadania nr II Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum jednym busem nie starszym niż z rocznika 2016, dostosowanym do przewozu co najmniej 6 osób z różnego rodzaju... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w Os. Olsztyńska (ul. Unii Europejskiej, Witosa i Wodnej) w Giżycku” (Termin składania ofert - do 19.03.2018 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...