Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn.: Do y zawód twoją szansą – poprawa warunków... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M)

Przetargi | 10 października 2017 11:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 10/17 REGIMIN, 2017-10-10 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M) - Termin wykonania: 30.11.2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie koszty związane z wykonaniem inwestycji... więcej...

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej Gminy Starogard Gdański

Przetargi | 10 października 2017 09:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących... więcej...

SKŁADANIE OFERT NA REALIZACJĘ OPERACJI PN.: "MIESZKAĆ W LĄDKU JEST W PORZĄDKU - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ STWORZENIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LĄDEK"

Przetargi | 09 października 2017 18:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gmina Grodziec zaprasza do złożeniaoferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". Postępowanie nr IP. 271.2.31.2017 z dnia 09-10-2017 r. Oferty należy złożyć do dnia: 24.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat), ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.... więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. IP.271.1.8.2017 – II przetarg

Przetargi | 09 października 2017 18:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 599166-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Grodziec: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (o ęb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... więcej...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017.

Przetargi | 09 października 2017 16:22 | Publikujący: Gmina Wólka

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017. Poniżej w załączniku podana została treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmiana ogłoszenia ma na celu przede wszystkim dodanie informacji zawartych w SIWZ, które nie zmieściły się w pierwotnym ogłoszeniu. Konsekwencją zmiany ogłoszenia jest wydłużenie terminu składania ofert do 06-11-2017... więcej...

Informacja o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".

Przetargi | 09 października 2017 15:15 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestwaienie ofert otwartych w dniu 09.10.2017r. oraz o środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn: "Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2017/2018".... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 09 października 2017 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (SIEĆ KANALIZACJI + PRZYKANALIKI) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1), Odpowiedzi na pytania (1), robota budowlana, dla zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie"

Przetargi | 09 października 2017 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500040521-N-2017 z dnia 09-10-2017 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 594542-N-2017 Data: 28/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): www.ugstarogard.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce,... więcej...