Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Przetargi | 12 sierpnia 2019 10:07 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 585136-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2019: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.

Przetargi | 09 sierpnia 2019 15:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50. Termin skladania ofert: 27.08.2019 r. godz. 11:30 INFORMACJA Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14-08-2019 ... więcej...

EKS.042.1.5.3.2018 Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu pn. „Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Siedem szkół na szóstkę – poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”

Przetargi | 09 sierpnia 2019 13:32 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 w trzech częściach złożono łącznie 12 ofert, na których oznaczono datę i godzinę złożenia. Pozostała treść informacji znajduje się w załączniku.... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r.

Przetargi | 09 sierpnia 2019 12:33 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w o ębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb".... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. na „Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I”

Przetargi | 09 sierpnia 2019 09:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 08.08.2019 r. Zp.271.2.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników-Kamasze-Wilkołek Unikowski, etap I” Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 572973-N-2019 z dnia 12.07.2019 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w prowadzonym postępowaniu... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Przetargi | 08 sierpnia 2019 16:05 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 584338-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla czterech części

Przetargi | 08 sierpnia 2019 15:35 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 583872-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zdania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla czterech części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!"

Przetargi | 08 sierpnia 2019 14:14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!" Gmina Wleń w ramach realizacji projektu„Nowy zawód - lepsze jutro!”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.ogłasza zapytania ofertowe: Kursy zawodowe – 7/2019/0033/9.1.1 ... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej”

Przetargi | 08 sierpnia 2019 13:49 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 08.08.2019r. Z.P.271.4.PN.3 .2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:„Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:... więcej...

Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo”

Przetargi | 08 sierpnia 2019 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Ogłoszenie nr 583892-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW... więcej...