Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku /termin składania ofert - do 11 czerwca 2019 r. do godz. 10:00/

Przetargi | 27 maja 2019 13:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 552614-N-2019 z dnia 2019-05-27 r. Gmina Miejska Giżycko:Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 24 maja 2019 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 547963-N-2019 z dnia 2019-05-24 r. Gmina Strzegowo: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”.

Przetargi | 24 maja 2019 13:37 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2019-05-24 Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki 112A RRG.III.271.3.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło... więcej...

Dostawa Hali Namiotowej

Przetargi | 24 maja 2019 11:55 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY ! DNIA 27.05.2019 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE TERMINU DOSTARCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU 4 EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ RÓWNIEŻ MODYFIKACJI FORMULARZA OFERTOWEGO PKT. 6 ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dot. : Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew

Przetargi | 23 maja 2019 14:35 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Zp.271.1.2019 Złoczew, dn. 23.05.2019 r. Informacja z otwarcia ofert dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.1.2019. Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 544857-N-2019 z dnia 2019-05-08 Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. • NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE • NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU

Przetargi | 23 maja 2019 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 2019-05-23 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. : POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE NUMER SPRAWY: 06/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZULMIERZU W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami wyjaśniam, co następuje: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu... więcej...