Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec

Przetargi | 12 września 2019 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 596694-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

,,Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach skladowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko"

Przetargi | 12 września 2019 13:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl/ zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko” 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko na: - działce o nr geod. 350/12... więcej...

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Przetargi | 12 września 2019 12:44 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym... więcej...

WIZ.272.1.19.2019 „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”

Przetargi | 12 września 2019 11:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 2 października 2019 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 2 października 2019 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 596639-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. Powiat Bolesławiecki: „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie... więcej...

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Przetargi | 11 września 2019 19:14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 11 września 2019r. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 15/6 o pow. 0,2320ha położonej w o ębie ewid. 0007 Złoczew-miasto, gm. Złoczew. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 15/6 o pow. 0,2320ha położona w Złoczewie przy ul. Akacjowej będąca własnością Gminy Złoczew, na... więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Przetargi | 11 września 2019 15:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację usługi pn. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki”

Przetargi | 11 września 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

RRG.III.271.7.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługipn.„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu11 września 2019 r . o godz.... więcej...

Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli w Gminie Strzegowo

Przetargi | 11 września 2019 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli w Gminie Strzegowo INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania... więcej...