Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.126.2018 dla zadania: "Roboy remontowe korytarza w ZSP Lisów"

Przetargi | 28 listopada 2018 09:24 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w załączniu... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku - znak sprawy: IP.271.1.16.2018

Przetargi | 27 listopada 2018 18:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 654005-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Gmina Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 01 stycznia do 21 czerwca 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”

Przetargi | 27 listopada 2018 08:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 26.11. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl http://www.gizycko.pl/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.50.3.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. Dostawa sprzętu do gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie gmina Pniewy.

Przetargi | 26 listopada 2018 17:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.18.2018 Pniewy, 26.11.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.18.2018, nazwa zadania: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. Dostawa sprzętu do gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie gmina Pniewy”. Gmina... więcej...

WIZ.272.1.22.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych”

Przetargi | 26 listopada 2018 16:20 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku. UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.... więcej...

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II.2

Przetargi | 26 listopada 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, 26.11.2018 r. ZPI.271.1.19.2018 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II.2” Zamawiający – Gmina Do zyca ul. Rynek 14, 63-33, Do zyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1603) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Gminna Spółka Komunalna w Do zycy... więcej...

Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki

Przetargi | 26 listopada 2018 15:22 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr III"Czysta energia", Dzialanie 3.1. Rozwój OZE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...