Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Przetargi | 01 grudnia 2017 10:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 625678-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Gmina Strzegowo: Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Informacja o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Przetargi | 01 grudnia 2017 09:46 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 1 grudnia 2017 roku Gmina Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwaną „ustawą p.z.p.”,... więcej...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Przetargi | 30 listopada 2017 22:14 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności inżynierii drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczegółowy... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2018 roku

Przetargi | 30 listopada 2017 15:00 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/24/2017 Początek formularza Ogłoszenie nr 624622-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Dostawa paliw płynnych w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w 2018 roku, z podziałem na części: Część 1 - paliwo płynne na potrzeby pojazdów i sprzętu SD Bystrzyca 2, w tym: benzyna bezołowiowa (norma PN-EN 228) w ilości 5000 litrów, olej napędowy (norma PN-EN 590) w ilości 150000 litrów; Część 2 - paliwo płynne na potrzeby pojazdów ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, w tym olej napędowy uszlachetniony (norma PN-EN 590) w ilości 4000 litrów; Część 3 - olej opałowy do... więcej...