Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogloszenie o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 19 kwietnia 2019 11:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 19.04.2019r. Nasz znak: IRI.271.02.2019.9 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21.03.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 528209-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy” Zamawiający informuje o: u n i e w a ż n i e n i u postępowania przetargowego W postępowaniu przetargowym złożona została dwie oferty. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa... więcej...

,,Flagowanie miasta Giżycka”

Przetargi | 19 kwietnia 2019 08:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zmienia się pkt 2 Rozeznania rynku z dnia 18.04.2019 r. na następujący: 2.Przedmiot zamówienia: „Flagowanie miasta Giżycka” Flagi masztowe: - Plac Grunwaldzki – 7 szt., - Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -3 szt., - Park im. Rogera Goemaer'a – 5 szt. Flagi na drzewcach – około 200szt z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Zakres usługi obejmuje: rozwieszanie i zbieranie flag z masztów, rozwieszanie i zbieranie flag na drzewcach, pranie i prasowanie po każdym zdjęciu, wykonanie i montaż uchwytów do... więcej...

,,Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2019 r.”

Przetargi | 19 kwietnia 2019 08:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: ,,Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2019 r.” I. Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 9358 szt. sadzonek roślin do sezonowych nasadzeń letnich na terenie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki

Przetargi | 19 kwietnia 2019 07:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.6.2019 Pniewy, 2019-04-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fa ycznie nowej koparko – ładowarki 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: ASbud Sp z o.o. ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wy ana została zgodnie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DESTRUKTU MINERALNO–BITUMICZNEGO

Przetargi | 18 kwietnia 2019 20:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: Dostawa destruktu mineralno–bitumicznego. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

Przetargi | 18 kwietnia 2019 15:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku. Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert wprzetargu pisemnym na rzeczZamawiającego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi | 18 kwietnia 2019 08:31 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Nazwa zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny.... więcej...