Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko /zmiana terminu składania ofert - do 10 maja 2018 r. do godz. 12:00/

Przetargi | 18 kwietnia 2018 08:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 546642-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Gmina Miejska Giżycko:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. Izbiczno 23A.

Przetargi | 18 kwietnia 2018 08:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca,2018-04-18 GGiOŚ.6840.1.2018 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Do zyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( jednolity tekst Dz.U.z 2018r.,poz.121), §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 / Burmistrz... więcej...

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie, w ramach Projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Przetargi | 18 kwietnia 2018 08:17 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Ogłoszenie o Zamówieniu http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/jadwiga/roboty/ogloszenie_o_zamowieniu_3.pdf"> Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ... więcej...

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie nr 546664-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Inny sposób: W formie pisemnej Adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji CO w budynku głównym... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babsku

Przetargi | 17 kwietnia 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 544816-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Przetargi | 17 kwietnia 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 546212-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego".

Przetargi | 17 kwietnia 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... więcej...