Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Przetargi | 14 września 2017 13:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.09.2017 r. 271.21.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 573266-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania :przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 14 września 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 14.09.2017 r. Znak Sprawy: ZP.271.PN.07.2017 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Wójt Gminy Skulsk działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ref. RGM.271.19.2017.AS na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Przetargi | 14 września 2017 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 588243-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Gmina Starogard Gdański:Dostawa pomocy dydaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -... więcej...

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetargi | 14 września 2017 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.271.9.2017.WG Ciechanów 13. 09 .2017 r. Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów. Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 576670-N-2017 w dniu 24.08 .2017 r. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 93 ust 1. pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia... więcej...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera All In One wraz z oprogramowaniem biurowym

Przetargi | 13 września 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputera z oprogramowaniem I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21 11-500 Giżycko II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oprogramowanie biurowe szt. 1 Typ oprogramowania programy i pakiety biurowe Możliwość otwierania i edytowania dokumentów wytworzonych w programach użytkowanych w przedsiębiorstwie Word | Excel| Power Point | Outlook Typ licencji Komercyjna lub rządowa (gov) / wieczysta Platforma Kompatybilna... więcej...

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu IP.271.1.5.2017

Przetargi | 13 września 2017 14:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 585641-N-2017 z dnia 2017-09-13 r. Gmina Grodziec: Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” operacje typu:... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 13 września 2017 14:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 09/17. Zamówienie w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 13 września 2017 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-09-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (SIEĆ KANALIZACJI + PRZYKANALIKI) ZADANIE 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH... więcej...