Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr3 i części nr 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.04.2017 r.

Przetargi | 22 maja 2017 16:10 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 2017-05-22 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI NR 3 I DLA CZĘŚCI NR 4 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.04.2017 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że: oferent PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, którego oferta dla części nr 3 i nr 4 przetargu została uznana... więcej...

Ogłoszenie II o zamówieniu na opracowanie i projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie gm. Starogard Gd.

Przetargi | 22 maja 2017 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: „ Opracowanie projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -nie Nazwa projektu lub programu- nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Informacja z otwarcia z ofert - ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie”

Przetargi | 22 maja 2017 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn. 22.05.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IGKm.271.4.2017.mk na zadanie pn.: ,,Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkól podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu Cyfrowa edukacja w szkołach gm. Kowale Oleckie” Wójt Gminy Kowale Oleckie działający w imieniu Gminy Kowale Oleckie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu , usługa, na " Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki VOLVO FM - 12"

Przetargi | 22 maja 2017 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 514119-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Gmina Starogard Gdański: Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu nie O zamówienie mogą... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku

Przetargi | 22 maja 2017 14:10 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I – Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 2015/1, 2015/3, 1877/9, 1032/72 w Nisku Termin składania ofert: 07.06.2017 r. godz: 11:30... więcej...

Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Przetargi | 22 maja 2017 13:51 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Aktualny termin składania ofert: 31 maj 2017r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 5 rodzaju szczepionek z podziałem na części: Część I –Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis inaktywowana i Hemophilus influenzae typ B, Część II – Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W135,Y, Część III – Szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca ludzki rotawirus (żywa), Część IV – Szczepionka przeciwko ospie... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 22 maja 2017 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 05/17 REGIMIN, 2017-05-22 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Termin realizacji od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania w wysokości: 466560,00 zł brutto URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2017-05-22 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: Numer... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania przetargowego na "Opracowanie projektu budowy studni głębinowej na ujęciu wody w Suminie".

Przetargi | 22 maja 2017 13:09 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 507181-N 2017 z 12.05.2017 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) na wykonanie usługi zadania... więcej...