Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na lata 2018-2020

Przetargi | 11 października 2017 10:15 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

nr ogłoszenia 600304-N-2017 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Wspólny Słownik Zamówień... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 11 października 2017 08:30 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej jako: działka nr 585/42 k. m. 2, o ęb Woźniki o powierzchni 0.0866ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 36.500,00 zł Wysokość wadium: 3.650,00 zł Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkalnej. Położenie:... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 11 października 2017 07:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat. Wykaz wywieszony będzie od dnia 11.10. 2017 r. do 2.11.2017 r. Wójt Jakub Farinade ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 10 października 2017 17:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 598955-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Gmina Strzegowo: Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0071/16-00 z dnia 19 września 2016r.... więcej...

Informacje o złożonych ofertach i środkach finansowych przeznaczonych na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk.

Przetargi | 10 października 2017 15:29 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert, otwartych w dniu 10.10.2017 r. oraz informacje o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.... więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap X

Przetargi | 10 października 2017 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 21 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania, i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych. Oprócz montażu 21 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków zamówienie obejmuje również naprawę 1 szt. już... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 10 października 2017 15:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-10-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Zamówienie w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Przetargi | 10 października 2017 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 10.10.2017 r. 271.24.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 588473-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Działając na podstawie... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK W RAMACH PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN”

Przetargi | 10 października 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Regimin,2017-10-10 Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 7/2017 Gmina Regimin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Informacje ogólne Zamawiający: Gmina Regimin, Regimin 22, 06-461 Regimin NIP 566-18-75-784 REGON 130378396 Tryb... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”.

Przetargi | 10 października 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”. Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś euro na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych – nieruchomość ul. Błaszkowska 4”. Działając na postawie art. 92 ust.1 pkt 1... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

Przetargi | 10 października 2017 13:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE” Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY Dotyczy zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tyś euro na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja dachu budynku mieszkalnego - oficyny przy ul. Błaszkowskiej 4”. Działając na postawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp informuję, że w prowadzonym... więcej...

WIZ.272.1.22.2017 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2017/2018”

Przetargi | 10 października 2017 13:08 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 18 października 2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 18 października 2017 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 599157-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Powiat Bolesławiecki: „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2017/2018” ... więcej...