Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Składanie ofert na realizację operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku".

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku". Oferty należy złożyć do dnia: 28.08.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat), ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.... więcej...

Informacja z Sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkól Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosinw roku szkolnym 2017/2018 w dniach nauki szkolnej"

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:08 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn..11.08.2017r. Z.P. 271.5.PN. 1.2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2017/2018, w dniach nauki szkolnej” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:04 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 571172-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2017 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:02 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Przetargi | 11 sierpnia 2017 13:28 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 11-08-2017 r. Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami... więcej...

Informacja z otwarcia ofert, usługa, zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r.

Przetargi | 11 sierpnia 2017 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Informacja z otwarcia ofert na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją drogi transportu rolnego w Linowcu”; Ogłoszenie nr 558019- N-2017 z dnia 26.07.2017r. Starogard Gdański dnia 11.08.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017 r. o godz. 11:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 558019-N-2017z dnia 2017-07-26r , dla zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora... więcej...