Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.11.2018 „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu drogowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nisko – realizacja wycieczki edukacyjnej w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowaneg

Przetargi | 13 marca 2018 15:04 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania w trybie zapytania ofertowego pn: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu drogowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nisko – realizacja wycieczki edukacyjnej w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu... więcej...

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.13.2018 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Nisko

Przetargi | 13 marca 2018 14:35 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn:Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Nisko. Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 9:30... więcej...

Zamiar wyłonienia wykonawcy na organizacje i przeprowadzenie badań lekarskich dla bezrobotnych

Przetargi | 13 marca 2018 14:17 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.03.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim podaje do publicznej wiadomości, informację o zamiarze wyłonienia wykonawcy na organizacje i przeprowadzenie badań lekarskich bezrobotnych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro. Okres na który zostanie zawarta umowa od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. Wszyscy zainteresowani, chcący wziąć udział w postepowaniu, proszeni są o złożenie, na załączonych drukach, swojej oferty do dnia 26.03.2018r. do godziny 15.30 w sekretariacie... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

Przetargi | 13 marca 2018 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 02/18 REGIMIN, 2018-03-13 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE JEST Z INWSTYCJĄ GMINNĄ PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO”, KTÓRA JEST REALIZOWANA. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI DO 31.08.2018 R. - Termin wykonania:... więcej...

Regulamin przetargu

Przetargi | 13 marca 2018 09:25 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

... więcej...

Przetarg niograniczony na „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

Przetargi | 13 marca 2018 08:31 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Tczewie

Przetargi | 13 marca 2018 07:50 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Ogłoszenie o Zamówieniu http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/orzeszkowej/roboty/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf"> Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Przetargi | 12 marca 2018 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 529932-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno w km 9+890-10+690 na długości 800 mb". Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018r. o godz. 8:30. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:00. Zamawiający informuje, że zadanie objęte zamówieniem finansowane jest ze środków dotacji celowej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej... więcej...