Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

Przetargi | 13 czerwca 2019 12:09 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów 13.06.2019 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonymna zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów Gmina Ciechanów informuje, że w dniu 13.06.2019 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu. Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 899640,00 złotych. Złożono następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie sp. z o.o. ul. Gostkowska... więcej...

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Przetargi | 13 czerwca 2019 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 560395-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Do zyca:BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Przetargi | 13 czerwca 2019 10:14 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 560459-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”.

Przetargi | 13 czerwca 2019 10:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.3.2019 Lipowiec Kościelny, 13.06.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa zamawiającego : GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny REGON: 130378232 NIP: 569-176-00-28 tel / fax: 23/6555028 e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-Etap II

Przetargi | 13 czerwca 2019 09:45 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie nr 560477-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywonoś-ETAP II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Przetargi | 12 czerwca 2019 17:52 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 12 czerwca 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 15/6 o pow. 0,2320ha położonej w o ębie ewid. 0007 Złoczew-miasto, gm. Złoczew. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o numerze ewidencyjnym 15/6 o pow. 0,2320ha położona w Złoczewie przy ul. Akacjowej będąca własnością Gminy Złoczew,... więcej...