Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 12:00 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050... więcej...

"Zakup i dostawa kruszyw drogowych i piasku dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

Przetargi | 12 kwietnia 2019 11:48 | Publikujący: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4705eaf4-8885-4337-9716-7665ab0e6fce http://gzgk.swierklany.pl/images/kruszywa.pdf http://gzgk.swierklany.pl/images/Informacja_z_otwarcia_ofert072.pdf http://gzgk.swierklany.pl/images/SIWZ-kruszywa.pdf 1.http://gzgk.swierklany.pl/images/za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_form.oferty_kruszywa.pdf 2.http://gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2.pdf 3.http://gzgk.swierklany.pl/images/za%C5%82%C4%85cznik_nr_3.pdf 4.http://gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_4.pdf 5.http://gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_5.pdf 6.http://gzgk.swierklany.pl/images/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_6_wz%C3%B3r_umowy-kruszywa.pdf... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. Stożne

Przetargi | 12 kwietnia 2019 11:26 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/30 ... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 12 kwietnia 2019 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 12.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat Wykaz zamieszczony będzie od dnia 12.04.2019 r. do 2.05.2019 r. Wójt Robert Zieliński ... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo”.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r. pod numerem 536982-N-2019, - zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 12.04.2019... więcej...

Obsługa techniczna i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 11 sierpnia 2019 r.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 09:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie cenowe Na wykonanie obsługi technicznej i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 11 sierpnia 2019 r. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 52 3187282 . Wymagania do prowadzenia gastronomii i sprzedaży piwa( bez lodów i gofrów). 1 Wymogi minimum: - 800 miejsc siedzących zadaszonych parasolami - 5 punktów gastronomicznych oraz 1 grill - 10 nalewaków piwnych Cena za 0.5 l piwa nie może przekraczać kwoty... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przetargi | 12 kwietnia 2019 07:41 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Gmina Gryfów Śląski działająca za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zakup używanej koparko – ładowarki o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro ... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Dostawę sprzętu, podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników chemicznych dla Laboratorium Środowiskowego PWiK Sp. z o.o. w Giżycku" (termin składania ofert - do 19.04.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Przetargi | 11 kwietnia 2019 13:58 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 19.04.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku... więcej...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Przetargi | 11 kwietnia 2019 13:51 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 11.04.2019r. Z.P.271.1.PN. 9 - 2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetargi | 11 kwietnia 2019 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

... więcej...