Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o złożonych ofertach oraz środkach przeznaczonych na sfinansowanie usługi pn: "Odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk"

Przetargi | 20 marca 2019 11:19 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 20.03.2019r. Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Warunki płatności* 1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „COM-D” Spólka z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 JAWOR 2.286.359,40 zł. utto w tym VAT 8% 169.359,96 zł jw jw 2 Konsorcjum firm; Lider: Usługi Komunalne i Transportowe, Janusz Kacik Krobica 60, 59-630 MIRSK Partner: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Spółka z o.o. ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 LUBOMIERZ 1.749.600,00... więcej...

,,Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku"

Przetargi | 20 marca 2019 09:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

PRZETARG OFERTOWY „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. 1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz... więcej...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości

Przetargi | 19 marca 2019 14:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dn. 19 marca 2019 r. WM.6812.01.01.2019.EA ZAPYTANIE OFERTOWE §1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 798613151 §2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek ewidencyjnych nr 105/2 (na 2 działki), 105/7 (na 2 działki) o ęb nr 2 miasto Giżycko, zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz ze stabilizacją znakami trwałymi. Zastrzegamy możliwość żądania okazania nowych granic nieruchomości przed wydaniem postanowienia opiniującego... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Przebudoiwa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury"

Przetargi | 19 marca 2019 14:26 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu - poprawa infrastruktury”, ogłoszonego w BZP pod numerem 527187-N-2019 w dniu 19.03.2019r.... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na usługę „Wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz studium wykonalności modernizacji Przepompowni Głównej Ścieków w Giżycku, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności” (termin składania ofert - do dn. 01.04.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane... więcej...

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Przetargi | 19 marca 2019 13:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 2 kwietnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 92 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)) Gmina Szydłowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Novago Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10 06-500 Mława W postępowaniu uczestniczy inni wykonawcy: Zielone Miasto JAAR RECYKLING... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ pw. Zwiastowania NMP w Mirsku na "Wykonanie remontu muru przykościelnego w Mirsku".

Przetargi | 19 marca 2019 10:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019 na remont muru przykościelnego w Mirsku Zamawiający : Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Mirsku Ul. Kościelna 12 , 59-630 Mirsk Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu muru przykościelnego w Mirsku Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu muru przykościelnego w Mirsku . Zakres prac polega na robotach rozbiórkowych starej elewacji muru , wykonaniu robot przygotowawczych , nowych tynków renowacyjnych i robotach malarskich na powierzchni... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy na "Wykonanie konserwacji ołtarza głównego w kościele filialnym pw.Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Nowej Kamienicy".

Przetargi | 19 marca 2019 09:55 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019 na konserwację ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Nowej Kamienicy Zamawiający : Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy Grudza 50 , 59-630 Mirsk Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Nowej Kamienicy w oparciu o program prac konserwatorskich opracowany przez konserwatora dzieł sztuki mgr Maria Lelek- Pietrzak Krótki opis... więcej...