Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wyposażenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku"

Przetargi | 21 czerwca 2019 10:28 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: ZP.271.6.2019 OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa i montaż wyposażenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Różne meble i wyposażenie: 39150000-8 Tkaniny specjalne: 19240000-0 Lampy i oprawy oświetleniowe: 31520000-7 Mikrofony i głośniki: 32340000-8 Urządzenia komputerowe: 30200000-1 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Klubu Integracji... więcej...

Rozeznanie cenowe na sporządzenie operatów szacunkowych z różnych zakresów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Przetargi | 19 czerwca 2019 15:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPYTANIE O CENĘ Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy) W związku z koniecznością zlecenia sporządzania operatów szacunkowych do celów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami zwracam się z prośbą o przedstawienie własnej propozycji cenowej na sporządzenie operatów szacunkowych z różnych zakresów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko. ... więcej...

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku"

Przetargi | 19 czerwca 2019 14:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO Gmina Mirsk ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Maszyny rolnicze – kod: 16000000-5 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku w ciągnik rolniczy niezbędny do prowadzonej działalności w Gminie Mirsk. 3. Okres realizacji... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”

Przetargi | 19 czerwca 2019 13:50 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 19.06.2019r ZP.271.2.PN.3.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „„Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn .zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego... więcej...

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 19 czerwca 2019 13:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania... więcej...

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Przetargi | 19 czerwca 2019 13:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 563417-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.3 "Dziedzictwo... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

Przetargi | 19 czerwca 2019 13:29 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 19 czerwca 2019r. G.6840.ZO.8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawiający Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew NIP 827 22 34 466, Telefon: 43820 22 70, fax: 43820 25 92, e-mail: gmina@zloczew.pl II. Przedmiot zamówienia Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości: działka ewidencyjna 236/16 o pow. 0,0086ha, o ęb ewid. 0001 M. Złoczew, działka... więcej...

Ogłoszenie IV przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 19 czerwca 2019 12:00 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: IRI.271.06.2019.02 Mirsk, dnia 19.06.2019r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl">www.mirsk.pl e-mail: ... więcej...