Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu... więcej...

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grędzice, gm. Szulborze Wielkie

Przetargi | 16 sierpnia 2017 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

Treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.39.2017 – „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”

Przetargi | 14 sierpnia 2017 14:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

Przetargi | 14 sierpnia 2017 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY... więcej...

Informacje publikowane po otwarciu ofert - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Przetargi | 11 sierpnia 2017 16:11 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, 11-08-2017 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914">... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski zadania pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsu"

Przetargi | 11 sierpnia 2017 15:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Nadzór Inwestorski zadania pn: „Uz ojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku” Komisja Przetargowa zaproponowała: I. Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie nr 1: W zakresie budowy sieci wodociągowej zasilającej... więcej...