Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego.

Przetargi | 23 maja 2017 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokum użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112E/2, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-06-02 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych wHarasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. Użytkowej wynosi 10 zł netto. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2017-06-01. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 2017-04-18.... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego.

Przetargi | 23 maja 2017 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokum użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-06-02 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych wHarasiukach. Cena wywoławcza 1 m2 pow. Użytkowej wynosi 10 zł netto. Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić na konto nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 do dnia 2017-06-01. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 2017-04-18.... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Nr ref. RGM.271.10.2017.AS

Przetargi | 23 maja 2017 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR RGM.271.10.2017.AS Działając na podstawie art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zamówienia publicznego Nr Ref. RGM.271.10.2017.AS pn. „Dostawa monitorów w zamówieniu wspólnym: Część... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy

Przetargi | 23 maja 2017 12:27 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy

Przetargi | 23 maja 2017 12:25 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.16.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6

Przetargi | 23 maja 2017 11:23 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu od studni F89 do przepompowni P6.... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Orlicz-Dreszera w Giżycku” (Termin składania ofert do 02.06.2017 r. do godz. 12:00)

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

2017-05-23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej (II przetarg)

Przetargi | 23 maja 2017 08:46 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 25.04.2017 r. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach terenu działki przebiega sieć elektryczna średniego napięcia oraz usytuowane są 3 fragmenty sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, od strony południowo-wschodniej, wzdłuż ul. Targowej,... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Przetargi | 23 maja 2017 08:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Wykaz w załączeniu... więcej...

Budowa drogi gminnej nr 351005W - ulicy Szkolnej w miejscowości Sołtyków wraz z przebudową urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.

Przetargi | 23 maja 2017 01:24 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skaryszew , ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie, tel. 48 610 30 89, faks 48 610 30 89. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr... więcej...