Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitranej w m. Dąbrówka , Rokocin ,Koteże

Przetargi | 14 marca 2018 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.i.3.2018 MF Starogard Gdański dnia 14.03.2018r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 527 389 N-2018 z dnia 06.03.2018r na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin,... więcej...

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku

Przetargi | 14 marca 2018 13:29 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa masy mineralno - asfaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku"... więcej...

Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i dodatkowym wyposażeniem w nową posypywarkę i pług /termin składania ofert - do 26.03.2018 r. do godz. 11:50/

Przetargi | 14 marca 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 530883-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i dodatkowym wyposażeniem w nową posypywarkę i pług” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O... więcej...

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babsku

Przetargi | 14 marca 2018 13:05 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 531281-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babsku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.03.2018 r.

Przetargi | 14 marca 2018 11:29 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"... więcej...

Zbycie w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomości lokalowej - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10 %.

Przetargi | 14 marca 2018 10:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch nieograniczonych przetargach ustnych, które zakończyły się wynikiem negatywnym nieruchomość lokalową: - lokal mieszkaniowy nr 2 w budynku nr 1 w Rębiszowie, oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 o ęb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/00020527/2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Powierzchnia... więcej...

Zbycie w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 obręb Krobica o pow. 0,0200 ha.

Przetargi | 14 marca 2018 10:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 113/29 o ęb Krobica o pow. 0,0200ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi KW nr JG1S/00035290/9, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3000,00 zł Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 600,00zł. Sołectwo Krobica nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium... więcej...

III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 obręb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku.

Przetargi | 14 marca 2018 10:32 | Publikujący: Gmina Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza III – ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej innej niż mieszkalnej: - lokal użytkowy nr 4LU w budynku nr 14 przy ul. Podchorążych w Mirsku o pow. użytkowej 14,18 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10,49% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 169/15 o ęb 2 Mirsk o pow. 0,0236 ha oraz w częściach wspólnych budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk... więcej...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg)

Przetargi | 14 marca 2018 09:26 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 14-03-2018r. RI.271.6.2018.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm.Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (drugi przetarg). Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, żednia 12-03-2018r. otrzymał drogą elektroniczną odwykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunkówzamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone sąpytania zadane przez wykonawcę... więcej...

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn.Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi" target="_blank Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1 Znak sprawy: WiKAG.ZP.1.2018 Ogłoszenie nr 530285-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.:Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej... więcej...