Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

Przetargi | 27 marca 2017 15:11 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku Zapytanie ofertowe Działając w imieniu administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli 5-letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Kontrola obejmuje 53 budynków w których znajduje się 343 szt. lokali mieszkalnych, 17 szt. lokali użytkowych oraz 60 szt. klatek schodowych. Siedziba wspólnot (adres do korespondencji):... więcej...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przetargi | 27 marca 2017 12:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapytanie ofertowe napełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Podnieśno".... więcej...

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR. EWID. 143 W OBRĘBIE WSI ŁOMIA O DŁ. 0,265 KM

Przetargi | 27 marca 2017 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lipowieckoscielny.pl" target="_blank Ogłoszenie nr 51951 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. Lipowiec Kościelny: Przebudowa odcinka drogi o nr ewid. 143 w obrębie wsi Łomia o dł. 0,265 km. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie ... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 42247 z dnia 13.03.2017r pn. "Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rokocinie"-zmiana nr 2

Przetargi | 27 marca 2017 08:51 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

W załączniku ogłoszenie nr 51640 z dnia 27.03.2017r Dotyczy:Postępowania przetargowego nr 42247 z dnia 13.03.2017r na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rokocinie" Zmienia się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: W SIWZ było: §14 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19 w terminie do dnia 29.03.2017 r. do godz. 10.00 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22. w dniu 29.03.2017 r.... więcej...

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO ŁADOWARKI Z OSPRZĘTEM

Przetargi | 24 marca 2017 17:25 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 51520 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Sierpc: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO ŁADOWARKI Z OSPRZĘTEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452 km”.

Przetargi | 24 marca 2017 14:58 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 24.03.2017 Znak: Zp . 271.2. 2016 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarna, gm. Złoczew na odcinku 1,452 km”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz. Wybrany Wykonawca zaoferował... więcej...

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczących zamówienia publicznego Nr RGM.271.4.2017.AS na „Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym”

Przetargi | 24 marca 2017 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawców, ws. przetargu nieograniczonego nr RGM.271.4.2017.AS na„Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjów w zamówieniu wspólnym”. Pytanie nr 1: Jak rozumieć zapis przedmiotu zamówienia dla części 3 i 4, tj. czy każdy uczeń ma wziąć udział w eksperymentach ze wszystkich wymienionych zakresów nauk? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w części 3 i 4 określił następująco przedmiot zamówienia: ... więcej...

Odpowiedzi Zamawiającego nr 2 na pytania Wykonawcy do przetargu nr 42247 na zadanie:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie"

Przetargi | 24 marca 2017 13:35 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający- Gmina Starogard Gdański udziela kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nr 42247 na zadanie : "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie" Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku: ... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd."

Przetargi | 24 marca 2017 12:58 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Nr ZP-27927-2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd.” Zgodnie z zapisami art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu na „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Starogard Gd.” 1. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta: Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Cena oferty 95.202,00... więcej...

Informacja o wyniku postepowania na rzygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1/ dostawę urządzenia ssąco płuczącego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej zamontowanego na przyczepie, 2/ dostawę ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu

Przetargi | 24 marca 2017 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 24.03.2017 r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA/WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: #_msocom_11/ dostawę urządzenia ssąco płuczącego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej zamontowanego na przyczepie, 2/ dostawę ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu. Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania... więcej...

wiadomość dot. SIWZ

Przetargi | 24 marca 2017 11:56 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew

Każdy zapis w SIWZ dotyczący terminu wykonania zamówienia dotyczy dni roboczych... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (lokal po byłej świetlicy ) o powierzchni użytkowej 73,30 m2 i udziałem we współwłasności wynoszącym 7330/42514 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31/4 o powierzchni 0,1188 ha, położonej w Suchatówce Nr 1 gm. Gniewkowo , karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00058442/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę wywoławczą w I przetargu 76.500,-

Przetargi | 24 marca 2017 11:55 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (lokal po byłej świetlicy ) o powierzchni użytkowej 73,30 m2 i udziałem we współwłasności wynoszącym 7330/42514 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31/4 o powierzchni 0,1188 ha, położonej w Suchatówce Nr 1 gm. Gniewkowo , karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00058442/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę wywoławczą w I przetargu 76.500,- zł . Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. PRZETARG odbędzie się... więcej...