Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 65911 na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach”

Przetargi | 24 kwietnia 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7011.31.2017 Starogard Gdański dnia 24.04.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.04.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 65911 z dnia 2017-04-13 r na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 50 000 zł. utto Wykaz złożonych... więcej...

Zmiana SIWZ do postępowania „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”

Przetargi | 24 kwietnia 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, dnia 24.04.2017 r. Dotyczy: Zmiana SIWZ w postępowaniu „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”. dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: W Załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz Parametrów Technicznych.... więcej...

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) - do 4.05.2017 r.

Przetargi | 21 kwietnia 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt., skwer przy ul. Moniuszki – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50510000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp... więcej...

Odpowiedzia na pytania dotyczące pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”:

Przetargi | 21 kwietnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd. 21. 04.2017r Gmina Starogard Gdański informuje o wpłynięciu następujących pytań dotyczące zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”: Czy podana we wstępnych założeniach do projektowania ilość przyłączy, tj. ok. 21 szt. dotyczy przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych czy łącznie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych? Ad. 1 Odpowiedź; ilość dotyczy 21 przyłączeń wody i 21 przylaczęnń kanalizacji (do 21 działek.) Czy w przypadku... więcej...

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Przetargi | 21 kwietnia 2017 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 71253 - 2017 z dnia 2017-04-21 r. Do zyca: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Do zycy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD.

Przetargi | 21 kwietnia 2017 14:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl/ zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia: Dostawa oznakowania pionowego i elementów BRD. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa do Giżycka znaków pionowych i elementów BRD, spełniających wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające... więcej...