Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Przetargi | 21 lipca 2017 10:24 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenuo powierzchni 808 m2 polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki ukowej na podbudowiez kruszywa łamanego, budowa chodnika o powierzchni 62 m2, ustawienie krawężników i o zeży chodnikowych, a także postawienie ogrodzenia z siatki stalowej i wysokości 1,5 m i długości 50 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. Oferty należy składać wsiedzibie Zamawiającego tj.Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka... więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Domaniów nr 362/2017

Przetargi | 21 lipca 2017 07:13 | Publikujący: Urząd Gminy Domaniów

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kucharach.... więcej...

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Przetargi | 20 lipca 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Budowa wodociągu Biała Rawska ul.15 – go Grudnia – Marchaty II etap Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł II kwartał 2. Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 20 lipca 2017 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2017-07-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO- SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W M. KOZICZYN NA CELE REKREACYJNO SPORTOWE ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W M. LIPA NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE ZADANIE 3: BUDOWA WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW W M. LEKOWO Działając... więcej...

ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA I PIĘTRA LOKALU W UP GIŻYCKO 1 POD POTRZEBY MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI - do 04 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

Przetargi | 20 lipca 2017 14:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie wnętrza Ipietra lokalu wUP Giżycko 1 pod potrzeby Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadamihttp://mzmgo.mazury.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/aktualne-zamowienia-publiczne/329-zagospodarowanie-wnetrza-i-pietra-lokalu-w-up-gizycko-1-pod-potrzeby-mazurskiego-zwiazku-miedzygminnego-gospodarka-odpadami" target="_blank... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice - odcinek o dł. 2,58 km (w km 4+629 – 7+209). Przedmiot zamówienia obejmuje: - sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta od dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”.

Przetargi | 20 lipca 2017 14:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w o ębie administracyjnym miastaod dnia podpisania umowy przez okres 2 miesięcy”. Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap

Przetargi | 20 lipca 2017 13:36 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, żeWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.... więcej...