Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb - II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik, na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2), w terminie do 8 czerwca 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady.

Przetargi | 24 maja 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o pow. 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Działka zabudowana budynkiem byłej bazy SKR tj. budynkiem gospodarczo-garażowym. Ponadto na działce znajdują się ruiny wiaty pięciosegmentowej i pozostałość po garażu wolnostojącym. Budynek gospodarczo-garażowy to wiata żelbetowa pokryta eternitem falistym ze ścianami osłonowymi z płyt betonowych prefa ykowanych i cegły. Posadzka betonowa powybijana zniszczona,... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r.

Przetargi | 24 maja 2018 11:28 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2.2018 "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów" - II przetarg... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki.

Przetargi | 24 maja 2018 11:27 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚC Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki. Działka stanowi pozostałość po byłym siedlisku. Budynek mieszkalny drewniany z dachem pokrytym słomą w stanie kwalifikującym się do likwidacji. Ponadto na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Działka położona jest przy asfaltowej drodze gminnej o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka ma dostęp do wodociągu wiejskiego i energii elektrycznej. Przedmiotowa... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

Przetargi | 24 maja 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.9.5.2018 MF Starogard Gdański dnia 24.05.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. dla zadania pn. „Budową odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 136 000,00 zł utto Wykaz złożonych w wyznaczonym... więcej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

Przetargi | 24 maja 2018 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH położonych w DRONIOWICACH przy ul. BOCZNEJ 1) dz. nr 636/38 o pow. 0,1007 ha, 2) dz. nr 637/38 o pow. 0,1392 ha, k.m. 3 Droniowice, opisane w księdze wieczystej nr CZ1L/00041234/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu; działki mają kształt prostokąta; istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z 26.07.2013 r.), zmienionym... więcej...

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

Przetargi | 23 maja 2018 15:56 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 562999-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Zapytanie ofertowe „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Gryfów Śląski z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Przetargi | 23 maja 2018 15:32 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI PLIKU POD NAZWĄ ,,TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO". ZMIANA DOTYCZYŁA JEDYNIE FORMATOWANIA TEKSTU. ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ PROJEKTU UMOWY.... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 23 maja 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.7.2018 Starogard Gdański, dn. 23.05.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.6.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Kwota... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie ruin kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109"

Z uwagi na błędnie podany termin rozstrzygnięcia postępowania pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zielenina terenie ruin kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109." poniżej publikujemy zaproszenie do złozenia oferty z prawidłowym terminem rozstrzygnięcia.... więcej...