Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

Przetargi | 06 lutego 2018 11:41 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku” do realizacji zadania została wy ana oferta nr 1: Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

Przetargi | 06 lutego 2018 11:17 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO do realizacji zadania została wy ana oferta nr 2: IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka... więcej...

Budowa świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowościach Korpele, Rudka

Przetargi | 06 lutego 2018 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 514493-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Korpele, Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku ( termin składania ofert 14.02.2018 r.)

Przetargi | 05 lutego 2018 15:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl/ zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku” o wartości poniżej równowartości kwoty 30000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert. 2.... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap

Przetargi | 05 lutego 2018 14:53 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.”

Przetargi | 05 lutego 2018 12:39 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn; „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

Przetargi | 05 lutego 2018 12:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dą owskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej. ( bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem) Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 23.02.2018... więcej...

informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. : Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku”

Przetargi | 05 lutego 2018 11:19 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. „Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku” Wpłynęły 2 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena utto Gwarancja 1 Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ul. Okólna 38 61-315 Poznań 159285,00 60 miesięcy 2 Firma handlowa ARTMED J. Sienkiewicz A.... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany dokumentacji projektowej

Lwówek Śląski, dnia 2 luty 2018r. OR.272.8.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany dokumentacji projektowej termomodernizacji: 1.1. budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz 1.2. budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku w... więcej...