Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla przedszkoli" nr ref. RGM.271.4.2018

Przetargi | 28 marca 2018 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 537553-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański:„Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 28 marca 2018 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 537590-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Przetargi | 28 marca 2018 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 537443-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice - Dańków

Przetargi | 28 marca 2018 10:52 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 537225-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Biała Rawska: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice - Dańków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 O zamówienie mogą... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termin składania ofert w przetarg nieograniczonym pn. Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi" target="_blank Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1 Znak sprawy: WiKAG.ZP.1.2018 Ogłoszenie nr 500066825-N-2018 z dnia 27-03-2018 r. Giżycko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynlku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Przetargi | 27 marca 2018 14:48 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa... więcej...

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku

Przetargi | 27 marca 2018 12:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztowej termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku. Kod CPV - 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 1. Informacje wprowadzające 1.1 Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert wprzetargu pisemnym na rzeczZamawiającego na zadanie pn.: Wykonanie zamiennej dokumentacji... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa magazynu na sprzęt

Przetargi | 27 marca 2018 12:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 27.03.2018 r. 271.3.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa magazynu na sprzęt prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania... więcej...

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

Przetargi | 27 marca 2018 11:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 27.03.2018 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2018 ……………. ……………. ……………. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018” I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z załadunkiem oraz transport... więcej...

Dostawa i montaż mebli do pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk

Lwówek Śląski, dnia 27.03.2018r. W związku z realizacją projektu pt: „Kompetencje i praca” nr RPDS.10.04.01-02-0005/17”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na: „Dostawa i montaż mebli do pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk.” w zakresie: Poz. we wniosku Artykuł Ilość szt. 313 Stoły umożliwiające wykonywanie... więcej...