Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze

Przetargi | 21 maja 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.2.2018 Pniewy, 2018-05-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie... więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mirsk".

Przetargi | 21 maja 2018 11:28 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e:mail: ... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Przetargi | 21 maja 2018 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 21.05.2018 r. 271.12.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo... więcej...

Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym"

Przetargi | 21 maja 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Lipowiec Kościelny , dnia 21.05.2018 roku (miejscowość i data) Znak sprawy: BGP.271.1.2.2018 WSZYSCY ZAINTERESOWANI NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny , 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza do złożenia oferty na remont Świetlicy Wiejskiej w Lipowcu Kościelnym. Projekt finansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 2.Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane: 2.1.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 18 maja 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-05-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) ZADANIE 2: ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA W REGIMINIE NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE (BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.... więcej...

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I /termin składania ofert - do 05 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Przetargi | 18 maja 2018 15:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 560817-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Miejska Giżycko:Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetargi | 18 maja 2018 14:31 | Publikujący: Gmina Wólka

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” W zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin... więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego

Przetargi | 18 maja 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 560770-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego... więcej...

Przegląd dróg 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia 28 maja 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:05.... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetargi | 18 maja 2018 13:10 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem:1112444 UWAGA WYKONAWCY DNIA 25.05.2018 R ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAKRESIE: -TERMINU SKŁADANIA OFERT -TERMINU OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.05.2018 R GODZINA 14:00 ZAMAWIAJĄCY DNIA 25.05.2018 R. UMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW UWAGA WYKONAWCY DNIA 28.05.2018 R ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ... więcej...

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku

Przetargi | 18 maja 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 26 CZERWCA 2018r. DO GODZ. 10:00 Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku -w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. ... więcej...