Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"

Przetargi | 18 stycznia 2018 11:01 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dobudowa do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku"... więcej...

Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap

Przetargi | 17 stycznia 2018 18:56 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap Ogłoszenie BZP nr 506949-N-2018 z dnia 2018-01-17 r. Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

Przetargi | 17 stycznia 2018 14:15 | Publikujący: Gmina Krzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, NIP: 602 00 09 697 REGON 830409436 tel. (015) 8798352, fax (015) 8798254, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na usługi o wartości poniżej 30000 Euro netto pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” I. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U z 2017 r.,... więcej...

Plan zamówień publicznych na 2018r

Przetargi | 17 stycznia 2018 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Szczytno dnia 15.01.2018r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2018r lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno – Etap II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1635804,00 zł Styczeń 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piece Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 390000,00... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.01.2018 r.

Przetargi | 17 stycznia 2018 13:15 | Publikujący: Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 17 stycznia 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 17.01.2018 r. Nr sprawy: 271.33.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień... więcej...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Przetargi | 17 stycznia 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.1.2018.AS, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: b) na część 1 zamówienia „Dostawa 7 zestawów pomocy dydaktycznych dla 7 nowych oddziałów przedszkolnych”... więcej...