Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

MOSiR - REMONT NIECKI BASENOWEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE FOLII BASENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI

Przetargi | 26 kwietnia 2018 11:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO MIEJSKI OŚRODEK SPORU I REKREACJI 11-500 GIŻYCKO UL. MONIUSZKI 5: REMONT NIECKI BASENOWEJ POLEGAJĄCY NA WYMIANIE FOLII BASENOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Al. 1 Maja w Giżycku” (Termin składania ofert do 07.05.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Przetargi | 26 kwietnia 2018 10:14 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej II

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwowku Śląskim ogłasza postępowanie do 30.000 euro na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Służby Drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4 (I piętro pok. nr 2), w terminie do 30 kwietnia 2018r. do godz. 8:45, Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Przetargi | 25 kwietnia 2018 13:50 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ ... więcej...

ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC MICKIEWICZA, 1 MAJA, KONARSKIEGO

Przetargi | 25 kwietnia 2018 12:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - do 11.05.2018r.godz. 11.00 ----------------------------------------------------------------------------------- Załączniki nr 5-12 do SIWZ do po ania pod linkiem: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Zalaczniki_do_SIWZ_od_nr5_do_nr12.rar Ogłoszenie nr 550418-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Miejska Giżycko: Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 25 kwietnia 2018 12:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 25.04 2018 r. do 16.05.2018 r. Z up. Wójta Gminy Renata Głąb Sekretarz Gminy... więcej...

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd

Przetargi | 25 kwietnia 2018 11:29 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Niniejszym Gmina odpowiada na pytania do przetargu nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r ,które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.04.2018r. Pytania Wykonawcy: W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk Rywałd, zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na niżej wymienione pytania oraz zagadnienia: Prosimy wyjaśnienie zapisu SIWZ §3 ust. 1 pkt. 1.4.1 tiret 7: " - Dokumentację geodezyjno - prawną w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem... więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie

Przetargi | 25 kwietnia 2018 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 15 maja 2018 r. GK.271.3.2018 Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem... więcej...

Zapytanie cenowe Na wykonanie obsługi technicznej i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 12 sierpnia 2018 r.

Przetargi | 25 kwietnia 2018 10:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie cenowe Na wykonanie obsługi technicznej i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 12 sierpnia 2018 r. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 52 3187282 . Wymagania do prowadzenia gastronomii i sprzedaży piwa( bez lodów i gofrów). 1 Wymogi minimum: - 800 miejsc siedzących zadaszonych parasolami - 5 punktów gastronomicznych oraz 1 grill - 10 nalewaków piwnych Cena za 0.5 l piwa nie może przekraczać kwoty 6... więcej...

Obwieszczenie nr 44/2018 - lokal użytkowy Al. 1 Maja 4/65

Przetargi | 25 kwietnia 2018 08:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 44/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg nasprzedaż nieruchomości wformie przetargu ustnego nieograniczonego. I. Przedmiot przetargu: Lokal użytkowy nr 65 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku... więcej...

Obwieszczenie nr 43/2018- lokal mieszkalny Białostocka 7/15

Przetargi | 25 kwietnia 2018 08:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 43/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości wformie przetargu ustnego nieograniczonego. I. Przedmiot przetargu: Lokal mieszkalny nr 15 położony naparterze budynku mieszkalnego... więcej...