Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Przetargi | 07 stycznia 2019 14:45 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Treść informacji znajduje się w załączniku.... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Przetargi | 07 stycznia 2019 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 7.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

Przetargi | 07 stycznia 2019 14:29 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IXWspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu... więcej...

„Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ. Trmin Składania 24.01.2019 r. do godz. 12.00

Przetargi | 07 stycznia 2019 12:46 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 501134-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. Gmina Wojcieszów: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia... więcej...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

Przetargi | 07 stycznia 2019 12:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu... więcej...

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II

Przetargi | 07 stycznia 2019 12:00 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr BZP 501168-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim Numer referencyjny: RGK.GK.271.1.2018

Przetargi | 04 stycznia 2019 21:59 | Publikujący: Gmina Ciasna

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 (sześciu) Gmin w Województwie Śląskim”. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych... więcej...

Postępowanie PN:Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych.

Przetargi | 04 stycznia 2019 15:30 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych.” ogłoszonego w BZP podnr 500887-N-2019 z dnia 2019-01-04 r.... więcej...

Informacja o wyniku postępowania na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

Przetargi | 04 stycznia 2019 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6140.14.2018 Pniewy, 03.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.14.2018, nazwa zadania: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”. Gmina Pniewy informuje, że... więcej...

Informacja o wyniku postępowania na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

Przetargi | 04 stycznia 2019 15:01 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

R.Oś.6140.15.2018 Pniewy, 04.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.15.2018, nazwa zadania: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą... więcej...