Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Przetargi | 19 kwietnia 2018 14:27 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 19-04-2018r. Numer sprawy: RI.271.8.2018.MS INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający zamieszcza... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Przetargi | 19 kwietnia 2018 14:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 19.04.2018 r. 271.9.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 539758-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu... więcej...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sztutowie, przeznaczonych pod stację benzynową

Przetargi | 19 kwietnia 2018 14:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Sztutowie. Położenie ulica Numer działki Powierzchnia O ęb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza netto w zl Wysokość wadium w zł Gdańska 295 296 0,0454... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 kwietnia 2018 r. na: zakup i dostarczenie do siedziby M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 dwóch damskich rowerów elektrycznych do pracy opiekunek w M-GOPS w Zelowie w ramach projektu pt. ,,Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Przetargi | 19 kwietnia 2018 13:58 | Publikujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 kwietnia 2018 r. na: zakup i dostarczenie do siedziby M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 dwóch damskich rowerów elektrycznych do pracy opiekunek w M-GOPS w Zelowie w ramach projektu pt. ,,Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu... więcej...

Dostawa barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 m.b."

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na:"Dostawę barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 588 mb". Termin wykonania zamówienia do 30 dni. Ofertę cenową prosimy składać na e-mail: zdplwowek@rcs.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 9:00. ... więcej...

WIZ.272.1.9.2018 „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”

Przetargi | 19 kwietnia 2018 13:32 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 9 maja 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 546023-N-2018 z dnia 2018-04-19 r. Powiat Bolesławiecki: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty... więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn

Przetargi | 19 kwietnia 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów 19.04.2018 r. Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn Gmina Ciechanów informuje,że w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu. Zamawiający poinformował,że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 750 000,00 złotych. Złożono następujące oferty: Z.U.H. SEBUD Sebastian Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.13.2018 na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu

Przetargi | 19 kwietnia 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu Wartość zamówienia oszacowano w dniu 8.02.2018 r. na kwotę: 81.300,82 zł netto, co stanowi równowartość: 18.855,86 euro (1 € = 4,3117 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. W dniu... więcej...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu".

Przetargi | 19 kwietnia 2018 10:53 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1578 z późn. zm.) dla zamówienia o nazwie: pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu”.... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę "Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania"

Przetargi | 19 kwietnia 2018 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 536386-N-2018 z dnia 2018-03-26r Na dostawę pn. „Ciągnik z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) Nazwa zadania: Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem... więcej...