Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niego

Przetargi | 15 marca 2018 12:31 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 531835-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. Gmina Miejska Giżycko: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego naKanale Giżyckim poprzezbudowę kładki dla pieszych nadKanałem Giżyckim wGiżycku wramach projektu: Budowa iprzebudowa infrastruktury związanej zrozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz zbudową śluzy „Guzianka II iremontem śluzy „GuziankaI” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa na zeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego... więcej...

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" Nr ref. RGM.271.3.2018

Przetargi | 15 marca 2018 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.3.2018, pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych”: I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1) Część 1: 85000,00 zł 2) Część 2: 26000,00 zł 3) Część 3: 30000,00 zł 4) Część 4: 89000,00 zł 5) Część 5: 35000,00 zł 6)... więcej...

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi | 15 marca 2018 08:29 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo Przedmiotemzamówienia jestzakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem oraz ułożeniem z rozściełacza i zawalcowaniem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia granitowego frakcji 5-31,5 w proporcji 60% kamienia granitowego do 40 % pospółki w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa grupy kamień wapienny, a także tłucznia kamienia polnego. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa... więcej...

PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ” (do21.03.2018 r.)

Przetargi | 14 marca 2018 15:12 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

WGK.7021.6.9.2018.JO Giżycko, 13.03.2018 r. GMINA MIEJSKA GIŻYCKO ALEJA 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTOWA BUDOWY OŚWIETLENIA PLACU ZABAW PRZY ULICY KAJKI W GIŻYCKU ” I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres usługi obejmuje: a) wtórnik lewostronny (zakres wynikający z potrzeb), b) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, c) projekt budowlany – 5 egz, d) przedmiar robót – 5 egz, e) kosztorys inwestorski – 1 egz, f)... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie

Przetargi | 14 marca 2018 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 531422-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Ciechanów:Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie

Przetargi | 14 marca 2018 14:35 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 531422-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Ciechanów:Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i ulica Osiedlowa w Kargoszynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LEKÓWIEC I KOZICZYN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 14 marca 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 03/18 REGIMIN, 2018-03-14 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/18. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LEKÓWIEC I KOZICZYN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LEKÓWIEC ZADANIE 2: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZICZYN - Termin wykonania: 31.08.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia (w poniższą wartość wchodzą wszystkie... więcej...

Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy Wojcieszów oraz aktualizacja projketu kanalizacji sanitarnej etap VB- Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-22, godzina: 10:00

Przetargi | 14 marca 2018 14:27 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 500069715-N-2018 z dnia 30-03-2018 r. Wojcieszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 531166-N-2018 Data: 14/03/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul. Pocztowa 1, 59550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7512230, 7512373, e-mail geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl, faks 757512280. Adres strony internetowej (url): www.wojcieszow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst,... więcej...