Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów- Oferty należy złożyć do dnia 16.05.2018 r. do godz. 11.00

Przetargi | 27 kwietnia 2018 07:35 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 551522-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Wojcieszów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.:Dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne w Gminie Złoczew

Przetargi | 26 kwietnia 2018 15:18 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne w Gminie Złoczew” Gmina Złoczew zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: I. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dostawa polegająca na „Dostawie kruszywa drogowego granitowego lub bazaltowego sortowanego o frakcji 0 – 31,5 w ilości 1300 t na drogi gminne w Gminie Złoczew”. Dostawa kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa remontera drogowego typu patcher

Przetargi | 26 kwietnia 2018 13:24 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/3/2018 Ogłoszenie nr 550677-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa remontera drogowego typu patcher OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr 2925W Piączyn - Włóki oraz nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś

Przetargi | 26 kwietnia 2018 13:09 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/4/2018 Ogłoszenie nr 550771-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa-modernizacja dróg powiatowych nr 2925W Piączyn - Włóki oraz nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ nazwa artykułu j.m. ilość termin dostawy miejsce dostawy 1. Atlas owadów uszkadzających drewno Poradnik leśnika 1. szt. 2 2017-12-15 Lwówek Śląski 2. Atlas owadów uszkadzających drewno Poradnik leśnika 2. szt. 2 2017-12-15 Lwówek Śląski 3. Hodowla lasu. Tom 2. Pielęgnowanie lasu szt. 5 2017-12-15 Lwówek Śląski 4. Atlas... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. LIPA, JARLUTY DUŻE, PAWŁOWO, PNIEWO CZERUCHY, SZUMIERZ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 26 kwietnia 2018 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-04-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/18. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. LIPA, JARLUTY DUŻE, PAWŁOWO, PNIEWO CZERUCHY, SZUMIERZ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LIPA (ASFALT) ZADANIE 2: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JARLUTY DUŻE (ASFALT) ZADANIE 3: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PAWŁOWO (ASFALT) ZADANIE 4: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PNIEWO CZERUCHY (ASFALT) ZADANIE 5: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ... więcej...

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 26 kwietnia 2018 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żuki, gm. Mochowo.... więcej...

Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego

Przetargi | 26 kwietnia 2018 12:20 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uzytkowego znajdującego się przy ul. Do zyńskiej 3/1 w Mochowie, gm. Mochowo.... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"" nr ref. RGM.271.6.2018

Przetargi | 26 kwietnia 2018 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015r.poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, odłasza nabór najkozystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr. Ref.RGM 271.6.2018 pn."Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym" Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom Nr nadany Wykonawcy Nazwa i adres Wykonawcy Suma uzyskanych punktów z... więcej...