Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Przetargi | 19 stycznia 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz § 3 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) o g ł a s z a m ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1094 o pow. 0,8758 ha KW TB1N/00103917/9 położona w o ębie... więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro

Przetargi | 19 stycznia 2018 08:20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ) Wójt Gminy Harasiuki przedstawia : Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018 . Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postepowania 1. Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki w formule „zaprojektuj... więcej...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przetargi | 19 stycznia 2018 08:13 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznycho wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osóbz zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach 37-413 Harasiuki... więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Przetargi | 18 stycznia 2018 15:24 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. ) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł I – II kwartał 2. Budowa i modernizacja dróg gminnych Robota budowlana Przetarg... więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

Przetargi | 18 stycznia 2018 14:58 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Gmina i Miasto Nisko zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 18 stycznia 2018 13:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki nr 50/30 i 49/12 o ęb Sztutowo - na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztutowie tj. działka Nr 49/2 o pow. 252 m2 KW GD2M/00040097/4 cena wywoławcza 36.000 zł netto plus należny podatek VAT, nieruchomość położona jest przy ul. Wrzosowej w Sztutowie Pierwszy termin na sprzedaż nieruchomości był 21.08.2017 r. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym. Uzasadnienie, podstawa prawna: Uchwała Nr... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 18 stycznia 2018 12:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...