Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 28 maja 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2018-05-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/18. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego... więcej...

MOSiR- robota budowlana polegająca na wymianie folii basenowej w niecce basenu pływackiego Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku

Przetargi | 28 maja 2018 13:42 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 564651-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Robota budowlana polegająca na wymianie folii basenowej w niecce basenu pływackiego Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni

Przetargi | 28 maja 2018 12:44 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 564654-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 28.05.2018 Termin składania ofert: 12.06.2018 do godz.: 11:00... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Przetargi | 28 maja 2018 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: "Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu "Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- Działania 3.1 Edukacja przedszkolna.Projekt... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +"

Przetargi | 28 maja 2018 10:40 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 25 maja 2018 roku FEZP.271.6.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dotyczy przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +”, nr ogłoszenia BZP 555340-N-2018, data zamieszczenia 09 maja 2018 roku. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na adaptację pomieszczeń w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +. Uzasadnienie... więcej...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

Przetargi | 28 maja 2018 09:49 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI WYCIECZEK EDUKACYJNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański informuje o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.7.2018., pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Uzasadnienie... więcej...

Rozeznanie rynku rozbudowa placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1” - do 4.06.2018 r.

Przetargi | 25 maja 2018 15:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 25 maja 2018 roku. WGK.7021.3.2.1.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na wykonanie rozbudowy placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 ” 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Tel. 087 732 41 31 Fax: 087428 52 41 E mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl Przedmiot... więcej...

Przetarg nieogrzniczony na robotę budowlaną zadanie: Przebudowa budynku na funkcję żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Wojciechowie

Przetargi | 25 maja 2018 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Uwaga: Zamawiajacy wydłużył termin składania ofert do dnia 15.06.2018r. do godziny 10.00... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na "Remont komory nr 1 Reaktora Biologicznego 3.2 na Oczyszczalni Ścieków w Bystrym k/Giżycka" (termin składania ofert - do 04.06.2018 r. do godz. 12:00) - Oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Przetargi | 25 maja 2018 11:22 | Publikujący: Gmina Wólka

Ogłoszenie nr 563965-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków... więcej...