Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert WM Kościelna 2 - Wleń

Przetargi | 19 lipca 2018 12:39 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

zaproszeni do złożenia oferty cenowej na remont budynku wspólnoty... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Przetargi | 19 lipca 2018 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 19.07.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na Otwartą Strefę Aktywności w Strzegowie Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 euro stosowania ustawy PZP na Otwartą Strefę Aktywności w Strzegowie... więcej...

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej Ø 600 mm w rejonie ul. Obwodowej i Białostockiej w Giżycku” (termin składania ofert - do dnia 09.08.2018 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu -Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Przetargi | 19 lipca 2018 10:50 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/07/19 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/08/03; godz. 9:00 ... więcej...

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nową posypywarką ciągnioną w formie leasingu operacyjnego

Przetargi | 19 lipca 2018 10:41 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY 26.07.2018 ZAMIEŚCIŁ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I DOKONAŁ MODYFIKACJI SIWZ W ZAKRESIE - WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO - TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2018 GODZ. 10:00 NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 31.07.2018 GODZ 10:30 ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ RÓWNIEŻ MODYFIKACJI PROJEKTU UMOWY ... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Remont dróg gminnych w miejscowościach: Malużyn, Stary Garwarz, Brody Młockie"

Przetargi | 19 lipca 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont dróg gminnych w miejscowościach: Malużyn, Stary Garwarz, Brody Młockie" ogłoszonego w BZP pod numerem 591519-N-2018 w dniu 19.07.2018r.... więcej...

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

Przetargi | 19 lipca 2018 09:54 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 dla zadania pn. : " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce "

Przetargi | 19 lipca 2018 07:44 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański załącza rysunki instalacji gazowej będące elementem odpowiedzi - wyjaśnień treści SIWZ z dnia 18.07.2018r. W SIWZ było : §14 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze na parterze budynku) pom. 101 w terminie do dnia 25.07.2018r. do godz. 10.00 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pok. nr 317 w dniu 25.07.2018r. o godz. 11:00 . W SIWZ jest : §14 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT Oferty... więcej...

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku

Przetargi | 18 lipca 2018 16:18 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku dotyczące dostawy i montażu sprzętów i pomocy dydaktycznych do Sali sensorycznej. Zamawiający jest wnioskodawcą Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 p.n. Kompleksowy program poprawy jakości edukacji na terenie gminy Biała Rawska Tryb udzielenia zamówienia: 1. W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 907 z późn.... więcej...

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont murów kamiennych wzdłuż ul. Partyzantów

Przetargi | 18 lipca 2018 14:57 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Zamawiający wyznaczył termin skłądania ofert na dzień 26.07.2018r. godz. 12:00 kontakt:email techniczny@lubomierz.pl, przetargi@lubomierz.pl... więcej...