Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - wynik postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Przetargi | 22 stycznia 2018 13:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych. W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05.01.2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk - http://bip.mirsk.pl - zapytania ofertowego II na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku informuje: Liczba otrzymanych ofert: 1, słownie: jeden Dla zadania nr 3 wy ano ofertę; Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich, 32 64-200 Wolsztyn Odział Kędzierzyn-Koźle ul. Młyńska... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi w Rybowie II etap

Przetargi | 22 stycznia 2018 13:13 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46

Przetargi | 22 stycznia 2018 13:12 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków... więcej...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III

Przetargi | 22 stycznia 2018 13:10 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków... więcej...

Przetarg nieograniczony pn. .: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”

Przetargi | 22 stycznia 2018 11:42 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”... więcej...

Zapytanie ofertowe - dokumentacja techniczna

Przetargi | 22 stycznia 2018 11:21 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Wleń, dnia 22 stycznia 2018 r. 1.Gmina Wleń zs. Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadaniapn. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych w ramach zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. 2.Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3.OPIS BUDYNKU: zgodnie z załączonymi audytami energetycznymi 4. SZCZEGÓŁOWY... więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Przetargi | 22 stycznia 2018 08:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Do zyca sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina Do zyca zamierza zrealizować w roku budżetowym 2018.... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco

Przetargi | 19 stycznia 2018 13:58 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/1/2018 Ogłoszenie nr 507661-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Wyrównanie ubytków i zagłębień nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22

Przetargi | 19 stycznia 2018 13:19 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 507861-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

Przetargi | 19 stycznia 2018 12:52 | Publikujący: Gmina Krzeszów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272... więcej...