Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetargi | 18 maja 2018 14:31 | Publikujący: Gmina Wólka

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” W zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin... więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego

Przetargi | 18 maja 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 560770-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Biała Rawska: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego... więcej...

Przegląd dróg 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia 28 maja 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:05.... więcej...

Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku

Przetargi | 18 maja 2018 12:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 26 CZERWCA 2018r. DO GODZ. 10:00 Dostawa łodzi i wyposażenia w ramach rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego Ekomarina w Giżycku -w ramach zadania realizowanego przez Gminę Miejską Gizycko pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. ... więcej...

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kobyłka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Przetargi | 18 maja 2018 12:28 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.20.2018 Aktualny termin składania ofert: 30 maja 2018 r., godz. 12:15 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kobyłka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć następujących części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Kobyłka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Kobyłka. Część III: Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży... więcej...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

Przetargi | 18 maja 2018 11:43 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 560312-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Biała Rawska: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.4.2018, nazwa zadania: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy”

Przetargi | 18 maja 2018 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.4.2018 Pniewy, 05.04.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.4.2018, nazwa zadania: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy” Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetargi | 18 maja 2018 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A Harasiuki, dnia 2018-05-18 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki.”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm ), Zamawiający przedstawia poniżej informację... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Przetargi | 18 maja 2018 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 560384-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Strzegowo: Dostawa kostki ukowej, krawężnika drogowego oraz o zeży betonowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...