Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT - Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 22 czerwca 2017 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 22.06.2017 r. 271.12.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 516643-N-2017 z dnia 2017-05-24 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje,... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. RGM.271.6.2017.MFCh na "Usługę organizacji i przeprowadzenia kursu pedagogiki przedszkolnej Montessori w zamówieniu wspólnym"

Przetargi | 22 czerwca 2017 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERTY NA „USŁUGĘ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KURSU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ MONTESSORI W ZAMÓWIENIU WSPÓLNYM” Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.6.2017.MFCh, pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia... więcej...

Uniewaznienie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku

Przetargi | 22 czerwca 2017 10:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 21.06.2017r. Nasz znak: IRI.271.03.2017.6 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31.05.2017r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 522064-N-2017 i 90832-2017 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku” Zamawiający informuje o: u n i e w a ż n i e n i u postępowania przetargowego Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt... więcej...

Przebudowa drogi Stara Wieś - Szwejki Małe

Przetargi | 22 czerwca 2017 09:19 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 536868-N-2017 z dnia 2017-06-22 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa drogi Stara Wieś - Szwejki Małe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Pzetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo-Orszymowo na odcinku od km 1+668,77 do km 2+448,77 o długości 0,780 km

Przetargi | 21 czerwca 2017 15:13 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2931/4/2017 Ogłoszenie nr 535870-N-2017 z dnia 2017-06-21 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku od km 1+668,77 do km 2+448,77 o długości 0,780 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.24.2017 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Przetargi | 21 czerwca 2017 15:01 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.... więcej...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 30 000,00 euro - Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

Przetargi | 21 czerwca 2017 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego... więcej...

Obwieszczenie Nr 48/2017 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości/ ul. Jeziorna/

Przetargi | 21 czerwca 2017 13:52 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 48/2017 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 529 (o ęb 1 miasta Giżycka). 1. Część nieruchomości o pow. 504 m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 529 opisanej w KW OL1G/00010699/4; Przeznaczenie: dzierżawa terenu z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie zieleni, z zastrzeżeniem, że nie wyraża się zgody na korzystanie z gruntu celem prowadzenia działalności gospodarczej. Wywoławcza... więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.

Przetargi | 21 czerwca 2017 13:47 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informacja z sesji otwarcia ofert 21.06.2017 r.... więcej...