Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2017-03-28 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

Przetargi | 28 marca 2017 14:11 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W – 0,08 ha; N – 0,68 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi – 268,69 złotych (4,391 q pszenicy). Wysokość wadium – 53,00 złotych. Postąpienie – 3,00 złote. Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości

Przetargi | 28 marca 2017 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. Wykaz wywieszony będzie od dnia 28 .03. 2017 r. do 18.04.2017 r. Wójt Jakub Farinade OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Przetargi | 28 marca 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 53152 - 2017 z dnia 2017-03-28 r. Strzegowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 42871-2017 Data: 14/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085. Adres strony internetowej (url): www.bip.strzegowo.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi... więcej...

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Przetargi | 28 marca 2017 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 28.03.2017 r. 271.3.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II – ogłoszenie o zamówieniu nr 42871 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Przetargi | 28 marca 2017 13:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 28.03.2017 r. 271.3.2017 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II – ogłoszenie o zamówieniu nr 42871 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.... więcej...

Ogłoszenie z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym Nr RGM.271.4.2017.AS na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym"

Przetargi | 28 marca 2017 13:01 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, zamieszcza informacje z dnia otwarcia ofert na "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym": I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1. na część 1 kwotę: 6305,00 zł, w tym a) Zamawiający upoważniony – 4745,00 zł; b) Zamawiający... więcej...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przetargi | 28 marca 2017 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapytanie ofertowe napełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Kownaciska".... więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie

Przetargi | 28 marca 2017 10:25 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.271.01.2017.01 Mirsk, dnia: 28.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Mirsk zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie na działce nr 357/2 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty... więcej...

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska - Jeże

Przetargi | 28 marca 2017 10:17 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Ogłoszenie nr 52834 - 2017 z dnia 2017-03-28 r. Stupsk: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska - Jeże OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...

Przetarg nieograniczony na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu

Przetargi | 28 marca 2017 09:50 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Znak sprawy: GK.271.3.2017.MK PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej Pawłowo-Nieradowo. W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 stycznia 2017 r. w składzie: - Katarzyna Opasińska - Przewodniczący Komisji - Marek Bieńkowski - Członek Komisji - Marcin Kłobucki - Sekretarz Komisji Przedmiotem posiedzenia było otwarcie... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ostawa oleju napędowego i oleju opałowego

Przetargi | 27 marca 2017 15:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.strzegowo.pl Ogłoszenie nr 52531 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. Strzegowo: Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać... więcej...

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Przetargi | 27 marca 2017 15:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż masztu oświetleniowego w ramach zadania „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy.

Przetargi | 27 marca 2017 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2017-03-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod... więcej...