Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Przetargi | 20 czerwca 2018 13:35 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: IRI.271.04.2018.04 Mirsk, dnia: 20.06.2018r. Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze badania rynku dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1.Nazwa zamówienia: „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]” 2.Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: usługa 4. Szacunkowa wartość zamówienia: Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość netto robót wynosi 14.865,74 PLN Wartość... więcej...

Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 31/43 w obrębie ewidencyjnym Mała Wieś, gm. Mała Wieś

Przetargi | 20 czerwca 2018 13:35 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Zarząd Powiatu w Płocku Płock, dnia 18 czerwca 2018 roku ul. Bielska 59 09-400 Płock GGN-II.6840.9.2016 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony przetarg nieograniczony na dzień 29 maja 2018 roku, dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/43 o pow. 0,0141 ha (grunty orne... więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

Przetargi | 20 czerwca 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 567227-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 20.06.2018 r. Termin składania ofert: 05.07.2018 r. do godz.: 11:00... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019

Przetargi | 20 czerwca 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 575878-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Gmina Do zyca:Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Do zyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Przewóz 19 osób na trasie Rząsiny - Żaclerz (Czechy) i z powrotem

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz 19 osób na trasie Rząsiny - Żaclerz (Czechy) izpowrotem. Wyjazd planowany jest 05.07.2018 r. (czwartek) o godzinie 5:30 z przystanku w Rząsinach, powrót zŻaclerza godzina 18:00 (wyjazd). TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia 5.07.2018r. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, który zawiera: dane wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę usługi... więcej...

Podświetlenie krzyża Św. Brunona

Przetargi | 20 czerwca 2018 08:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko Giżycko, 19.06. 2018 r. NIP – 845-19-51-457 Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl http://www.gizycko.pl/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nr sprawy: WPI.7013.47.1.2018.GW Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845-19-51-457 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Podświetlenie krzyża Św. Brunona”. 2.1 Zakres zamówienia... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu na usługę pn: "Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirski".

Przetargi | 20 czerwca 2018 08:45 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne w Gminie Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała: Wybór oferty nr 3, złożonej przez Bank Spółdzielczy, Plac Bolesława Chro ego 4, 57-300 KŁODZKO licząc pełny koszt obsługi kredytu w wysokości... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) - Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie

Przetargi | 19 czerwca 2018 15:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na: Otwarta Strefa Aktywności w Strzegowie INFORMACJE OGÓLNE : 1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. 2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 19 czerwca 2018 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 07/18 Miejscowość, 2018-06-19 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/18. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ) Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.30.2018: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku

Przetargi | 19 czerwca 2018 14:57 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku" - zamówienie powtórzone Termin składania ofert: 04.07.2018 r. godz. 11:30 ... więcej...