Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Usługi transportowej polegającej na przewozie 20 osób dorosłych w tym opiekunów, z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości w ramach realizacji projektu „Żyjemy obok siebie” – dofinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” - Edycja 2019

Przetargi | 22 maja 2019 13:54 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Spoołecznej w Pakości

Pakość, 2019-05-22 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej utto (zł) na usługę. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa polegająca na przewozie 20 osób dorosłych w tym opiekunów, z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości w ramach realizacji projektu „Żyjemy... więcej...

Ogloszenie o unieważnieniu III przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 22 maja 2019 11:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 22.05.2019r. Nasz znak: IRI.271.04.2019.8 W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 25.04.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 541461-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl trzeciego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy” Zamawiający informuje o: u n i e w a ż n i e n i u postępowania przetargowego W postępowaniu przetargowym złożona została dwie oferty. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Przetargi | 22 maja 2019 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 22.05.2019 ZP.272.2.2019 OFERENT P.W. PROMOTOR s.c. Pawłowo 36 H 06-461 Regimin Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów (ZP.272.2..2019). Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej,... więcej...

,,Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wdrożenie systemu wypożyczalni rowerów"

Przetargi | 21 maja 2019 15:26 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Osoba do kontaktów: Ewa Unrug-Wiszowaty -Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska te. 87732 41 31 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl, I. Postanowienia ogólne Wartość szacunkowa planowanego zamówienia stanowi kwotę poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, wyrażoną w złotych. Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem... więcej...

,,Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019r. "

Przetargi | 21 maja 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019 r.” I. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie letnich nasadzeń sezonowych na terenie miasta Giżycka wraz z ich pielęgnacją do 30 września 2019 r.” II. Zakres przedmiotowy... więcej...