Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi | 02 lutego 2018 07:53 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”... więcej...

Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

Przetargi | 01 lutego 2018 15:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 512586-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Do zyca:Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda orz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Do zyca" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków... więcej...

2018-02-01 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne (III postępowanie)

Przetargi | 01 lutego 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 o ęb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego. Zakres robót obejmuje: Roboty agrotechniczne związane z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez karczowanie krzaków i zagajników,... więcej...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przetargi | 01 lutego 2018 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznycho wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osóbz zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach 37-413 Harasiuki... więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

Przetargi | 01 lutego 2018 14:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 01 lutego 2018r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu nr 6 o powierzchni użytkowej 17,58m2 położonego... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II

Przetargi | 01 lutego 2018 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 512740-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

Przetargi | 01 lutego 2018 09:31 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Wpłynęły 2 oferty: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana cena utto Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk 1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Generała Sikorskiego 38 62-300 Września 577290,24 TAK 2 IGLESPOL Z.... więcej...

WIZ.272.1.4.2018 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna”

Przetargi | 01 lutego 2018 08:33 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 16 lutego 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 512280-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2283D relacji Gierałtów-Czerna” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ ZAKUPU, NOWEGO LUB WYSTAWOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 6 MIEJSCOWEGO Z ZABUDOWĄ SKRZYNIOWĄ

Przetargi | 01 lutego 2018 06:32 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę w ramach leasingu operacyjnego z opcją zakupu, nowego lub wystawowego samochodu dostawczego 6 miejscowego z zabudową skrzyniową. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7868 PZP... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ ZAKUPU CIAGNIKA KOMUNALNEGO Z PŁUGIEM I POSYPYWARKĄ

Przetargi | 01 lutego 2018 06:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fa ycznie nowego ciągnika komunalnego z pługiem i posypywarką. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7868 PZP... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy

Przetargi | 31 stycznia 2018 15:36 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 512512-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. Gmina Biała Rawska: Przebudowa drogi gminnej Dańków – Pachy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...