Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy, znak postępowania ZP.271.9.2018

Przetargi | 08 maja 2018 14:54 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Informacja w załączniku. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub aku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Przetargi | 08 maja 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański prosi o zapoznanie się z wymienionymi niżej dokumentami , opisujacymi przedmiot zamówienia, niezbednymi dla prawidłowego przygotowania oferty 1. Koncepcja zagospodarowania szlaków kajakowych 4. Koncepcja oznakowania 5. Analiza wykonalnosci Kajakiem przez Pomorze 4. Kajakiem przez Pomorze wytyczne wodowanie Powyższe można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Starogard Gdański, adres : https://bip.starogard.pl/Article/get/id,21063.html Wójt Gminy Starogard Gdański Ogłoszenie nr 500100142-N-2018 z dnia 08-05-2018 r. Starogard... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

Przetargi | 08 maja 2018 14:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 08.05.2018 r. 271.11.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie: Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, Część 2 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 549253-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy... więcej...

ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie roboty pn: "Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Przetargi | 08 maja 2018 14:19 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: „Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie- Oferty należy złożyć do dnia 23.05.2018 r. do godz. 11.00

Przetargi | 08 maja 2018 14:10 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 554856-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Gmina Wojcieszów: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin'

Przetargi | 08 maja 2018 13:54 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 08.05.2018r. Z.P.271.1.PN. 4 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” został wy ana oferta firmy: Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech... więcej...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetargi | 08 maja 2018 13:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie: od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 22.05.2018 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej... więcej...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Wieliczki

Przetargi | 08 maja 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 248/6 o pow. 1,8397 ha Cena... więcej...

Odbiór odpadów komunalnych od właściieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki

Przetargi | 08 maja 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących... więcej...

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych

Przetargi | 08 maja 2018 13:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2018r. WÓJT GMINY WIELICZKI o g ł a s z a, że dnia 15 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul. Lipowej 53, 19-404... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice-Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2510D relacji Pilchowice - Pokrzywnik na odcinku w km 3+850-4+800 o dł. 950 mb. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (I piętro, pok. nr 2), w terminie do 23 maja 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie "Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo - socjalne działka 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu

Przetargi | 08 maja 2018 12:00 | Publikujący: Urząd Gminy Pozezdrze

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń w budynku gospodarczym na pomieszczenia biurowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w o ębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/24 i 275/25. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera projekt wykonawczy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ. ... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 08 maja 2018 11:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...