Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy /wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości/

Przetargi | 29 marca 2018 09:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, 29 marca 2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87428 52 41 e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114, e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2017 r., poz. 1579), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka

Przetargi | 29 marca 2018 07:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 12.08.2018 r. Podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest ustawienie minimum trzech urządzeń elektrycznych (w tym dwóch dla dorosłych) w postaci np. karuzela, autodrom, kolejka itp. Oraz innego sprzętu typu ( zamki dmuchane, trampoliny, bungie, zjeżdżalnie itp). Cena wywoławcza 4 100 zł utto Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie... więcej...

„Remont sanitariatów dla chłopców w budynku szkolnym w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy nr 85”

Przetargi | 28 marca 2018 20:25 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia 27.03.2018 roku ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont sanitariatów dla chłopców w budynku szkolnym w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy nr 85” I. Przedmiot zapytania 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont sanitariatów dla chłopców w budynku szkolnym w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy nr 85. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 3. Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zapytania. 4. W zapytaniu ofertowym... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszych ofert w post. przetarg nr 527389-N-2018 z 06.03.2018 na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, Koteże"

Przetargi | 28 marca 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI7013.29i.8.2018.MF Starogard Gdański 28.03.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 527389-N-2018 z dnia 06.03.2018r. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże” w części 1 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200... więcej...

Informacja z otwarcia ofert - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Przetargi | 28 marca 2018 14:39 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 28.03.2018 r. 271.7.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu: 534100-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Załadunek i... więcej...

Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku.

Przetargi | 28 marca 2018 14:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Termin składania ofert - 13.04.2018r - godz. 10.00 Link do dokumentacji technicznej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Dokumentacja_techniczna-Wodociagowa_17.rar Ogłoszenie nr 538065-N-2018 z dnia 2018-03-29 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków... więcej...

MOSiR - rzetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

Przetargi | 28 marca 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej /załącznikiem nr 1/ w okresie: od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci. Osoby chętne do przystąpienia do przetargu powinny do dnia 12.04.2018 r. przedstawić koncepcję zagospodarowania dzierżawionego terenu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Przetargi | 28 marca 2018 13:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 28.03.2018 r. 271.5.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 529932-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Przetargi | 28 marca 2018 13:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego, nieograniczonego przetargu. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 28.03 2018 r. do 18.04.2018 r. Wójt Jakub Farinade ... więcej...

Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Dańków

Przetargi | 28 marca 2018 13:23 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 521396-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Gmina Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w m. Podsędkowice – Dańków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin

Przetargi | 28 marca 2018 12:47 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie w BZP nr 537600-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. Gmina Dmosin:Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin” Inwestycja jest finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu... więcej...