Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”

Przetargi | 17 lipca 2018 11:53 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Dokumentacja przetargowa w załączeniu: 1. https://drive.google.com/drive/folders/1jLxauqMcxB9MUyhBkz0K_NR6FzoLjSaD?usp=sharing" target="_blank ... więcej...

Zapytanie ofertowe na robotę budowlaną: Remont dachu na budynku świetlicy w Maciejowcu

Przetargi | 17 lipca 2018 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Zamawiajacy ustalił termin składania ofert na 25.07.2018r. godz. 12:00... więcej...

Zmiana ogłoszenia "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia:500164392-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie... więcej...

2018-07-16 Modernizacja świetlicy w Gujach gm. Węgorzewo *PRZETARG UNIEWAŻNIONY*

Przetargi | 16 lipca 2018 20:30 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 266,09 m2 na działce nr ewid. 170 o ęb 5-Guja. Kategoria obiektu budowlanego: IX (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, nr ref. RGM.271.9.2018

Przetargi | 16 lipca 2018 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 500166274-N-2018 z dnia 16-07-2018 r. Gmina Starogard Gdański: Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Projekt pn. Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020... więcej...

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.70a.2018 dla zadania: "Remont korytarzy w ZPO Lisów"

Przetargi | 16 lipca 2018 13:42 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w załączeniu... więcej...

2018-07-16 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym Kal, gm. Węgorzewo (II przetarg)

Przetargi | 16 lipca 2018 12:48 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm. ) oraz na podstawie pkt 16 ogłoszenia nr G. 6840.1.4.2018 z dnia 10.07.2018 r., z uwagi na nie ukazanie się ogłoszenia w gazecie „Węgorzewski Tydzień” w dniu 13.07.2018 r. Burmistrz Węgorzewa odwołuje drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr ewid. 14/2 o pow. 0,3267 ha i nr ewid. 14/6 o pow. 0,5000 ha, poł. w o ębie geod. Kal, gm. Węgorzewo ogłoszony ogłoszeniem G.6840.1.4.2018 z dnia 10.07.2018 r. Jednocześnie... więcej...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego

Przetargi | 16 lipca 2018 12:08 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 16.07.2018 r. INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Ciechanów informuje, co następuje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 950.000,00 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W terminie do dnia 11.07.2018 r. do godz. 11.00 złożono następujące... więcej...

Rozeznanie rynku - złożenie oferty na: Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 oraz Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej (do 20.07.2018 r.)

Przetargi | 13 lipca 2018 15:19 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 12 lipca 2018 roku. WGK.7021.3.5.2.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: a) Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 b) Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej Możliwe jest dzielenie zamówienia. Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania łącznie. Zamawiający: Gmina... więcej...

Zapytanie o cenę

Przetargi | 13 lipca 2018 14:49 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zagospodarowanie - modernizacji i adaptacji zaplecza kompleksu świetlicowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieganowie gm. Kołaczkowo w terminie do dnia 20.07.2018r. zgodnie z załącznym kosztorysem ofertowym. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" ... więcej...