Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi | 18 kwietnia 2019 08:31 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Nazwa zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny.... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

Przetargi | 17 kwietnia 2019 15:42 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawiający Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew NIP 827 22 34 466, Telefon: 43820 22 70, fax: 43820 25 92, e-mail: gmina@zloczew.pl II. Przedmiot zamówienia Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości: działka ewidencyjna 67/1 pow. 0,1500ha, o ęb ewid. Gronówek, działki ewidencyjne 239/2 pow. 0,0170ha i 239/3 pow. 0,0046ha,... więcej...

Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”.

Przetargi | 17 kwietnia 2019 14:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie prac projektowych na rzecz Zamawiającego pn. Projekt zamienny zadania „Budowa budynku administracyjno – socjalnego schroniska w Bystrym k. Giżycka w miejscu istniejącego budynku schroniska przewidzianego do rozbiórki”. § Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców. § Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r.

Przetargi | 17 kwietnia 2019 12:40 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny... więcej...

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych wraz z zbyciem przysługującego Gminie Mirsk prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku niemieszkalnym przy Alei Wojska Polskiego nr 30 w Mirsku wraz z udziałem 269/1000 w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 510/4 o powierzchni 0,1364 ha. 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku niemieszkalnym przy Alei...

Przetargi | 17 kwietnia 2019 11:46 | Publikujący: Gmina Mirsk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. wsprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta iGminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości lokalowych wraz z zbyciem przysługującego Gminie Mirsk prawa użytkowania wieczystego... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck"

Przetargi | 17 kwietnia 2019 11:13 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2019r. pod numerem 2019/S 076-180924... więcej...