Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę pn: "Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica".

Przetargi | 16 listopada 2017 10:37 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk: pl. Wolności 39; 59-630 Mirsk, tel. 75 6470440, Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kpt. Betleja 32, 59-630 Mirsk, tel. 75 7834223. zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę pn: „Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z montażem i szkoleniem w ramach programu Aktywna Tablica”. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z zapewnieniem instalacji, uruchomieniem oraz zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną przez dostawców... więcej...

MOSIR - PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Przetargi | 16 listopada 2017 08:43 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5 NIP:845 16 91 482 Strona internetowa: www.lodowiskogizycko.pl II. PRZEDMIOT PRZETARGU 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem 75m² powierzchni użytkowej. 2. Miejsce przeznaczone do wynajmu zlokalizowane jest w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych w Giżycku, przy ul. Królowej Jadwigi 7d, na I-szym... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

Przetargi | 15 listopada 2017 15:21 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 15-11-2017 r. Numer sprawy: RI.271.11.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących znieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019. Część pierwsza zamówienia 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór... więcej...

Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2018r

Przetargi | 15 listopada 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 616617-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Przetargi | 15 listopada 2017 14:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 15.11.2017 r. 271.30.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 609358-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa targowiska stałego w... więcej...

Informacja z otwacia ofert: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Przetargi | 15 listopada 2017 12:57 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 15 listopada 2017 roku Znak sprawy: ZP.271.11.PN.2017 Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku” INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający – Gmina Dmosin - po otwarciu ofert w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Dmosinie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z... więcej...

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Dostawa, montaż i wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk”.

Przetargi | 15 listopada 2017 12:03 | Publikujący: Gmina Mirsk

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa, montaż i wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Mirsk” – Komisja Przetargowa zaproponowała: I. Dla części zamówienia opisanego jako Zadanie nr 1: w zakresie: dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego oraz mebli celem utworzenia multimedialnej... więcej...