Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.3.2018 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice”

Przetargi | 30 stycznia 2018 15:00 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 20 lutego 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 511820-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 30 stycznia 2018 14:58 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 511918-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Gmina Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0071/16-00 z dnia... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA NAJEM LOKALI

Przetargi | 30 stycznia 2018 14:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA NAJEM LOKALI Centrum Integracji Społecznej w Giżycku informuje, że na konkurs na najem lokali użytkowych w siedzibie CIS przy ulicy Pionierskiej 13 wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z Giżycka. Oferta w części merytorycznej spełnia wymogi konkursu (zapewniono pożądany profil działalności, proponowaną wysokość czynszu, opisano zakres działalności i wstępny zakres prac adaptacyjnych). Centrum Integracji Społecznej w Giżycku informuje,... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa kruszywa na drogi w gminie Chrostkowo"

Przetargi | 30 stycznia 2018 14:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Dostawa kruszywa na drogi w gminie Chrostkowo" Nr sprawy: Z.271.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2018 r. pod numerem 511878-N-2018. ... więcej...

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetargi | 30 stycznia 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2017 r poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na zadanie pn. „Rozbudowa iprzebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formuje „Zaprojektuj i wybuduj „ wraz z udzielonym wyjaśnieniem. Treść pytania. Prosimy o udostępnienie załączników, które są niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych o których jest mowa w : Programie... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przeterg. nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sannitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, koteże"

Przetargi | 30 stycznia 2018 11:06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI7013.29.10.2018.MF Starogard Gdański 30.01.2018 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post. przetargowym nr 634623-N-2017 z dnia 21.12.2017r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dą ówka, Rokocin, Koteże” w części 1 dotyczącej Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający zawiadamia o wyborze... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu

Przetargi | 29 stycznia 2018 14:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Niedzbórz 29.01.2018 r. 230-1/2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Niedzborzu Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 504981-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Szkoła Podstawowa w Niedzborzu zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu... więcej...

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Przetargi | 29 stycznia 2018 14:54 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Zmiana terminu składania ofert - 19.02.2018 r. Ogłoszenie nr 511169-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. Gmina Miejska Giżycko:Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa na zeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Remont pomieszczeń i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SPZZOZ w Glinojecku"

Przetargi | 29 stycznia 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont pomieszczeń i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SPZZOZ w Glinojecku" ogłoszonego w BZP pod numerem 510662-N-2018 w dniu 29.01.2018r.... więcej...