Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa drogi gminne transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Przetargi | 30 marca 2018 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,800 km w kilometrażu 0,990 km + 1,790 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja prjektowa i STWiOR. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 17.04.2018 roku do godziny 09:30. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 17.04.2018 roku o godz. 10:00. Termin związania... więcej...

Zapytanie ofertowe Zakładu Obsługi Komunalne w Kuślinie

Przetargi | 30 marca 2018 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN Znak sprawy L.dz. ZP.151-2/2018 Kuślin, dnia 30 marca 2018 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odcinków tras wodociągowych na terenie gminy Kuślin. Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku prawo zamówień publicznych Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.). Zamawiający; Zakład Obsługi Komunalnej,... więcej...

"Dostawa barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 416 mb".

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zwraca się o przedstawienie oferty, w trybie do 30.000 euro, na:"Dostawę barier energochłonnych typ SP-09 o łącznej długości 416 mb". Termin wykonania zamówienia do 30 dni. Ofertę cenową prosimy składać na e-mail na zdplwowek@rcs.pl. Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2018r. o godz. 9:00.... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę nowej fabrycznie koparko-ładowarki

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwowku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę nowej fa ycznie koparko-ładowarki, w ilości 1 szt., rok produkcji 2017 lub 2018. Szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdz. III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2018r. (zmiana) o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

informacja o zminie do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r

Przetargi | 29 marca 2018 15:10 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.2.1.5.2018 MF Starogard Gd. 29.03.2018r. Zmiana do SIWZ-w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Dotyczy zamówienia publicznego nr 534582-N-2018 z dnia 2018-03-21 r . na wykonanie zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin. Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej pozycji : w §13 ust. 6 jest: Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów.

Przetargi | 29 marca 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy i filmów. Okres dzierżawy: 01.05.2018 – 31.10.2018 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14 opisanej w KW OL1G/00026017/5. Powierzchnia do zagospodarowania: 80 m2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11000,00 zł. netto za cały okres dzierżawy. Wadium: 1 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 17.04.2018... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych: Część 1 Inspektor z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi Cześć 2 Inspektor z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie....

Przetargi | 29 marca 2018 14:45 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych: Część 1 Inspektor z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi Cześć 2 Inspektor z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie (Stolarka okienna i drzwiowa; Docieplenie stropów i połaci dachowych, kotłownia,... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przetargi | 29 marca 2018 14:35 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,... więcej...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci).

Przetargi | 29 marca 2018 14:27 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 29-03-2018r. RI.271.7.2018.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm.Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci). Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, żew dniach 28-29 marca 2018r. otrzymał drogą elektroniczną odwykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunkówzamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone sąpytania zadane... więcej...